Samarbeider klima- og miljøminister Vidar Helgesen, utenriksminister Børge Brende, statminister Erna Solberg og de andre ministrene i regjeringen godt nok? Nei, mener Kirkens Nødhjelp. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Få smileys til Solberg & co

Gir Norge med den ene hånden og tar med den andre? Dét er blant spørsmålene Kirkens Nødhjelp stiller i et ferskt notat, og svarer selv - med tips og emojis til regjeringen.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 16.08.2016 11.39.54

– Skal vi bidra til utvikling må alle de politiske virkemidlene trekke i samme retning. Det gjør de ikke nå, sier Ingrid Næss-Holm.

Avdelingslederen for Politikk og Samfunn i Kirkens Nødhjelp sier norsk bistand bidrar til utvikling globalt, men vil rette fokus mot at mer enn bistand påvirker utviklingsland. I et ferskt diskusjonsnotat søker organisasjonen å se på hvordan Norge er med på å forme vilkårene for utviklingsland på blant annet handel, gjeld, investeringer, og klima.

– Norsk politikk må ikke undergrave hensyn til utviklingslandene.

I notatet «Fortsatt ustemt» som ble lagt frem under Arendalsuka i dag heter det at «de ulike fagdepartementene har ansvar for ulike områder som griper inn i hverandre og de faglige ståsted og interesser kan være motstridende».

Våpensalg og fredsforhandlinger

– Et veldig godt eksempel er norsk våpenpolitikk. Det skjer veldig mye bra på fred og forsoning i bistanden, og Norge har spilt en positiv rolle i internasjonale forhandlinger for å regulere handelen med våpen. Samtidig har vi veldig svake regler for norsk våpeneksport. Både den eksporten som skjer fra Norge via Nato-land men også fra norske bedrifter i utlandet. Slik det er nå kan norske våpen ende opp i stater som undertrykker egen befolkning.

– Kan?

– Vi vet at eksporten av forsvarsmateriell  til undertrykkende regimer har økt. I 2014 solgte Norge strategiske varer for 56,6 millioner kroner til Kuwait, Qatar, Oman og de Forente Arabiske emirater og Saudi Arabia. I tillegg er det slik at det er mye vi ikke har kontroll over. Våpen som vi selger til Nato-land har vi ikke lenger noen kontroll over. Ei heller det som selges fra norskeide fabrikker i utlandet. På denne måten kan norske våpen, ammunisjon og forsvarsmateriell ende opp steder vi selv ikke ville ha solgt til, sier Næss-Holm.

– Så det trengs strengere regler. Norsk myndigheter må sette en standard slik at norske våpen og ammunisjon ikke havner i feil hender. Det ville være et paradoks om norsk ammunisjon endte opp i land der vi også er involvert i fredsforhandlinger.

Utslippene øker

Samtidig som Norge har hatt en progressiv klima-posisjon internasjonalt der Paris-avtalen er et godt utgangspunkt for å innføre tiltak, øker utslippene her hjemme, heter det i notatet. Kirkens Nødhjelp mener det er få indikasjoner på politisk vilje fra regjeringen for å snu trenden:

«Regjeringens ambisjoner om høy hastighet i åpningen av nye oljefelter er lite samstemt med ambisjonene på klimafronten. Stortinget fremstår som en motsats til regjeringen på dette punktet, og har blant annet fått flyttet målet om karbonnøytralitet fra 2050 til 2030. Det er positivt at Norge nå gir store summer til Det grønne klimafondet, men det synes allikevel ikke å være den store satsningen de har lovet. Det er dessuten negativt at økte klimatiltak finansieres innenfor bistandsbudsjettet».

– I bistandsporteføljen er klimapolitikk veldig høyt på agendaen, bl.a gjennom regnskogbevaringen og lavkarbonutvikling. Men på hjemmebane går utslippene opp. Klimaendringene rammer globalt, og om man skal gjøre noe må dette må man agere på hjemmebane. Det er åpenbart et område der norsk politikk hjemme og bistandspolitikken ikke trekker i samme retning, sier Næss-Holm

– Om vi ser på utslippstallene så går de i feil retning, og vi er langt unna å nå målene norske myndigheter har forpliktet seg til. At det åpnes for nye oljefelt viser at ulike departementer i regjeringen trekker i forskjellige retninger.

– Må ta grep

Kirkens Nødhjelp mener regjeringen med Erna Solberg i spissen må sørge for en bedre koordinert politikk. At Norge fører en politikk som er samstemt for utvikling.

– Det er mange politikkområder som ikke kan knyttes direkte til situasjonen i utviklingsland, men det er viktig at ikke enkelte politikkområder slår beina under det vi gjør i utviklingspolitikken. At det ikke er motsetninger mellom det vi gjør hjemme og det vi gjør ute, og for å få til det må det tas grep, sier Næss-Holm og etterlyser en samstemtdirigent i regjeringen.

Hun mener det faktum at Norge ikke har en egen utviklingsminister er et av problemene.

– Børge Brende har en ekstremt stor portefølje, og det lider norsk politikk under. Å gjeninnføre utviklingsministeren er ikke hele svaret her, men det vil sannsynligvis føre til mer fokus på utviklingspolitikk og samstemthet. I tillegg til at det er to store fagfelt er det også slik at norske egeninteresser kan være motstridende med utviklingslands interesser og norske bistandsprioriteringer.

  • Kirkens Nødhjelps emojis til regjeringens ulike politikkområder:

Et paradoks om norsk ammunisjon endte opp i land der vi også er involvert i fredsforhandlinger

Ingrid Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp

KNs råd til regjeringen

«Utvikling og fattigdomsreduksjon er avhengig av en helhetlig utviklingspolitikk», heter det i Kirkens Nødhjelps ferske diskusjonsnotat som argumenterer for at de ulike politikkfeltene må trekke i samme retning. Dette er organisasjonens råd til regjeringen for mer «samstemthet»:

  • Det bør opprettes en enhet i Utenriksdepartementet som skal koordinere samstemthetsarbeidet. Enheten bør få ansvaret for regjeringens overordnede arbeid med samstemthet. Alternativt kan en slik enhet være knyttet til Statsministerens kontor.
  • Regjeringen bør innhente en årlig, uavhengig og forskningsbasert vurdering av norsk samstemthet i utviklingspolitikken. Dagens samstemtrapport som del av statsbudsjettet fungerer dårlig og bør erstattes med en årlig uavhengig vurdering. Dette må sees i sammenheng med oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål og rapporteringen på disse.
  • Regjeringen bør utarbeide en handlingsplan for en samstemt oppfølging av FNs bærekraftsmål, og sette ned en bredt sammensatt komité for oppnåelse av disse, etter modell fra Sverige.

Publisert: 16.08.2016 11.39.53 Sist oppdatert: 16.08.2016 11.39.54