Atlas-alliansen og Norges Handikapforbund har, sammen med den malawiske organisasjonen Fedoma, i mange år arbeidet for å bedre funksjonshemmedes rettigheter og livsvilkår i Malawi. Men en alvorlig misligholdssak har skadet arbeidet hardt og gått utover de som skulle fått hjelp. Bildet er er fra organisasjonens arbeid i Malawi. Foto: Atlas-alliansen.
Atlas-alliansen og Norges Handikapforbund har, sammen med den malawiske organisasjonen Fedoma, i mange år arbeidet for å bedre funksjonshemmedes rettigheter og livsvilkår i Malawi. Men en alvorlig misligholdssak har skadet arbeidet hardt og gått utover de som skulle fått hjelp. Bildet er er fra organisasjonens arbeid i Malawi. Foto: Atlas-alliansen.

Million-underslag i Malawi, Norad-kritikk av Atlas-alliansen

Bedrageri, forfalskning og udokumentert pengebruk er noen av ingrediensene i en omfattende misligholdsak hos Atlas-alliansen og Norges Handikapforbunds lokale partner i Malawi. Over en million kroner som skulle gått til å hjelpe funksjonshemmede i det afrikanske landet er trolig misbrukt. Norad retter krass kritikk mot Atlas-alliansen for mangel på kontroll og oppfølging.

Publisert

...oppfølgingen av Fedoma ser ut til å ha vært nesten utelukkende basert på tillit til Fedomas representanter

Norads varslingsteam

Atlas-alliansen

17 norske organisasjoners står bak Atlas-alliansen, blant annet Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund. Flere medlemsorganisasjoner driver bistandsprosjektene i samarbeid med sine lokale partnere. Atlas-alliansens sekretariat koordinerer og kvalitetssikrer organisasjonenes prosjekter og er et felles talerør og pådriver for funksjonshemmedes rettigheter. I 2019 fikk Atlas-alliansen omlag 126 millioner kroner i støtte fra Norad.

Atlas-alliansen: ­- Vi har vært for tillitsfulle

- Dette er en trist sak hvor det har foregått alvorlig kriminalitet. Saken får dessverre store ringvirkninger både for arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter i Malawi, for helt uskyldige ansatte i Fedoma og for funksjonshemmede som ikke har fått de tjenestene de skulle, sier Morten Eriksen som er daglig leder i Atlas-Alliansen.

Sekretariatet har ansvaret for å kvalitetssikre og koordinere bistandsarbeidet paraplyorganisasjonens medlemmer gjør. Det får kraftig kritikk av Norad for mangel på kontroll og oppfølging.

- Vi har ikke gjort en god nok jobb, det er helt klart. Vi har hatt for mye tillitt til enkeltpersoner og organisasjonen. Vi har jo samarbeidet med Fedoma i mange år og denne saken har vært et sjokk for oss, sier Eriksen.

- Har dere vært naive?

- Det kan man sikkert si. Vi har ønsket å være en likeverdig partner og har jobbet deretter. Men vi burde i større grad stilt også kritiske spørsmål.

Eriksen forteller at Atlas-alliansen nå har fått på plass en lang rekke tiltak for å være bedre rustet mot korrupsjon og mislighold. De har blant annet styrket økonomikompetansen i sekretariatet betraktelig, de har laget en ny anti-korrupsjonsplan og gjennomført et anti-korrupsjonssemninar med lokale partnere.

-Vi har innsett at også de som jobber med det bistandsfaglige må ha økonomikompetansen. Vi må også ha langt sterkere fokus på å følge opp styrene i organisasjonene . Betydningen av giverkoordinering er også en viktig lærdom.

- Men burde dere ikke hatt alt dette på plass for lenge siden?

- Det er helt klart. Mye har vært på plass i dokumenter og policies, nå øker vi det vi kan kalle den praktiske handlingskompetansen: Organisasjonene og deres rådgivere må øke ferdighetene i praksis, det vil si de ferdighetene som skal til for å ta opp spørsmål om kontroll, åpenhet og innsyn i den enkelte organisasjon, og om styrets og revisors rolle i å utøve god og sunn økonomisk forvaltning og kontroll. Dette må også gjøres i «likesinnede organisasjoner» som man har kjent lenge.

- Mannen som ledet Fedoma, som ble arrestert etter at dere politianmeldte han, har ledet organisasjonen siden 2013. Er det ikke stor fare for at langt mer penger er underslått?

- Det var både daglig leder, økonomiansvarlig og en økonomi-medarbeider som ble politianmeldt og arrestert, men saken har ikke vært oppe for retten enda. Vi tror ikke det er underslått mer, men det er vanskelig å være helt sikre. Det er imidlertid først i 2015-2016 at økonomisjefen som daglig leder samarbeidet med om underslag kom inn i organisasjonen. Vi har dessuten hatt en grundig dialog med de andre giverne, og har ikke klart å finne tegn til at mer av våre midler er underslått.

- Atlas-alliansen har fått kraftig økning i støtten fra Norad. Har dere kapasitet til å sikre at ikke disse pengene blir misbrukt?

- Å sikre seg mot korrupsjon og mislighold er et pågående arbeid, både hos oss og i det norske bistandsmiljøet. Vi har ikke vært gode nok, men har tatt mange grep for å bli bedre. Vi har doblet controller-kapasiteten i sekretariatet, og bruker i tillegg innleid kompetanse på kvalitetssikring av verktøy og prosedyrer. Videre har vi utviklet kurs både for norske bistandsrådgivere og for partnerne ute, og det første kurset i Øst-Afrika ble gjennomført som en direkte oppfølging av saken i Malawi. Men man vil aldri kunne sikre seg helt mot denne type saker, vi jobber i høyrisiko-land og har derfor en helt annen beredskap på rask reaksjon når sakene eventuelt kommer. Samarbeidet både innad i alliansen og mellom norske NGOs gir også svært viktige bidrag til å forebygge og bekjempe korrupsjon.

- Atlas-alliansen har sammen med NHF betalt tilbake over 1,1 millioner kroner til Norad. Har dere noe håp om at pengene som er misbrukt i Malawi kan komme til rette?

- NHF har stilt et pengekrav til Fedoma. Men i hvilken grad det kravet vil bli innfridd er vanskelig å si nå, sier Eriksen.

Våren 2019 mottok Norges Handikapforbund (NHF) et urovekkende varsel om sin lokale partner i Malawi, organisasjonen Fedoma. Det var en lokalt ansatt i NHF som varslet om treg gjennomføring av Fedomas prosjekter, men etter hvert også om underslag.

Varselet skapte stor bekymring hos Norges Handikapforbund. Den norske organisasjonen hadde samarbeidet med Fedoma siden 2003. Samarbeidet ble ofte trukket fram av NHF som et eksempel på vellykket bistand. Handikapforbundet meldte straks fra til paraplyorganisasjonen Atlas-alliansen der de er medlem.

Det er Atlas-alliansen som er Norads avtalepartner og som følgelig også er ansvarlig for at de norske statlige bistandspengene som gikk til Fedoma ble brukt etter avtalen. Atlas-alliansen har også hatt ansvaret for å kvalitetssikre og koordinere bistandsarbeidet til sine medlemsorganisasjoner, inkludert Handikapforbundets samarbeid med den malawiske organisasjonen.

Bedrageri og forfalskninger

Atlas-alliansen informerte Norad om saken. Organisasjonen ble enige med direktoratets varslingsteam om at det skulle gjennomføres en «overraskelsesrevisjon» i Malawi. Dette fordi mannen som hadde ledet Fedoma siden 2013 var mistenkt for å være sentral i saken. I løpet av våren og sommeren gjennomførte et innleid revisorfirma to granskninger av Fedoma.

Funnene var alvorlige: flere tilfeller av bedrageri, forfalskning og underslag, en mengde udokumenterte transaksjoner og også transaksjoner utenfor budsjettet. Revisorene mente også at det var en kultur preget av «delaktighet og sammensvergelse» i organisasjonen.

Granskningen konkluderte med at ledelsen i Fedoma, en organisasjon som i mange år hadde vært Atlas-alliansen og Handikapforbundets respekterte og betrodde partner, hadde underslått og misligholdt beløp for over 1,2 millioner kroner. Dette hadde skjedd i løpet av mindre enn tre år.

- Burde vært oppdaget

I Norads varslingsteams notat om saken oppsummeres funnene etter granskningen slik:

«Det fremgår av de to rapportene at over en tredjedel av finansieringen som Atlas/NHF har bidratt med til Fedoma i den granskede perioden enten er dokumentert med forfalskede dokumenter, helt mangler dokumentasjon, utgjør forbruk som det ikke var budsjettert for eller har mangelfull dokumentasjon.»

- Denne saken er først og fremst trist. Norges Handikapforbund og Atlas-Alliansen har samarbeidet med det nasjonale handikapforbundet i Malawi siden 2003. Effekten av samarbeidet har åpenbart blitt svekket som følge av svak oppfølging fra norsk side og grove uregelmessigheter på malawisk side, sier Svend T. Skjønsberg som leder Norads varslingsteam.

Han understreker at dette er en alvorlig sak og en sak som har vært utfordrende å håndtere, blant annet fordi ledelsen i Fedoma var mistenkt.

- Det burde ikke være nødvendig med en uanmeldt spesialrevisjon hos en samarbeidspartner av denne størrelsen, men i dette tilfelle måtte altså dokumentene sikres så ikke bevis skulle forspilles. Revisjonen avdekket åpenbare grove misligheter, herunder forfalskninger og underslag. Svikten i internkontroll var så vidt åpenbar at forholdene skulle vært oppdaget om Atlas-alliansen hadde etterlevd Norad-avtalens krav om god kontroll med midlene, sier han.

Krass kritikk

I sitt avslutningsnotat gjør Skjønsberg og kollegaene hans i varslingsteamet det tydelig at de mener Atlas-alliansen ikke har gjort jobben sin.

Her er noen utdrag:

«Varslingsteamet uttrykte på et tidlig tidspunkt uro over at mange av funnene hadde vært gjengangere i de ordinære revisjonsrapportenes Management Letters, uten å ha blitt ordentlig fulgt opp av hverken Atlas-alliansen eller NHF.»

«Atlas-alliansen mottar betydelige midler fra Norad, hvorav en del går til organisasjonsutvikling av lokale partnere. I denne og flere andre saker i løpet av 2019, har Atlas-alliansen vist at de hittil ikke har hatt god nok kontroll med mottatte tilskudd og ikke følger sine medlemmer og deres lokale partnere godt nok opp.»

«Varslingsteamet er enig i at oppfølgingen av Fedoma ser ut til å ha vært nesten utelukkende basert på tillit til Fedomas representanter. Atlas-alliansen har dermed hverken oppfylt sine forpliktelser etter tilskuddsavtalen eller forutsetningene for og formålet med de ekstra tilskuddsmidler til organisasjonsutvikling /kompetansebygging hos partnerne.»

Atlas-alliansen og NHF får imidlertid skryt for sin vilje til å oppklare saken og at de har avsluttet samarbeidet med Fedoma og politianmeldte tre ansatte i organisasjonen, inkludert den mangeårig daglig leder.

Norad skryter også av anti-korrupsjonstiltakene Atlas-alliansen har fått på plass i kjølvannet av denne saken «….selv om tiltakene burde vært innført mye tidligere», som det heter i notatet.

Kan ha pågått lenge

Den hovedmistenkte i saken, som Atlas-alliansen har politianmeldt, er den tidligere daglig lederen. Han ble arrestert i Malawi. Fra 2003 har Fedoma mottatt 21 millioner norske offentlige kroner i støtte via Atlas-alliansen.

Norads varslingsteam åpner for at «den meget svake kontrollen» kan ha vært et problem helt siden 2003. Likevel var det bare de tre siste årene med norsk støtte som ble gransket.

Skjønsberg sier det var en del av totalvurdering fra Norads side.

- Nettopp fordi det er snakk om et langvarig ansettelsesforhold for den mistenkte så lanserte vi en revisjon nummer to som gikk tilbake til januar 2016. Vi fant det ikke formålstjenlig å gå lenger tilbake, selv om det kan ha forekommet misligheter også før det.

- Hvorfor ikke? Dette kan jo ha pågått lenge?

- En kost-nytte vurdering må alltid foretas før det brukes hundretusener i spesialrevisjoner, og erfaring viser at det er vanskelig å etablere fullstendige revisjoner så lang tilbake i tid hos mange organisasjoner i land som Malawi. Dessuten var forholdet politianmeldt, noe som innebærer at også nasjonalt politi kunne vurdere omfanget ytterligere, sier han.

Fem saker til

Atlas-alliansen har over flere jobbet hardt og systematisk med å få funksjonshemmedes rettigheter høyere opp på den utviklingspolitikken agendaen i Norge og internasjonalt. Og de har lykkes, i alle fall i Norge. I mars i fjor, omtrent samtidig som Norges Handikapforbund og Atlas-alliansen mottok de første varslene om misbruk av penger i Fedoma, annonserte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein en kraftig økning i den norske bistanden til funksjonshemmede: 100 millioner kroner hvert år de neste fire årene.

Satsingen har fått synlige konsekvenser for Atlas-alliansens budsjetter. I 2018 fikk paraplyorganisasjonen drøyt 64 millioner kroner i offentlig støtte. Året etter var støtten nesten doblet, til rundt 126 millioner kroner.

Sammen med medlemsorganisasjonen Norsk Diabetesforbund har Atlas-alliansen også nylig måtte betale tilbake rundt 40 000 kroner etter et underslag hos den lokale partneren i Zambia. Også i den saken er Norads kritikk av Atlas-alliansens oppfølging tydelig.

Daglig leder i Atlas-alliansen Morten Eriksen (se intervju under) opplyser til Bistandsaktuelt at de i tillegg til disse to avsluttede sakene har ytterligere fem åpne saker hvor det er mistanke om mislighold. Sakene er meldt inn til Norads varslingsteam. De dreier seg om ytterligere tre saker i Malawi og to i Uganda.

Varslingsteamet setter i sin oppsummering av Malawi-saken spørsmålstegn ved om Atlas-alliansen i dag har tilstrekkelig kapasitet til følge opp så store beløp som organisasjonen blir tildelt.

Skjønsberg sier til Bistandsaktuelt at denne saken, som andre varslingssaker, får konsekvenser for de berørte organisasjonene.

- Det er sjelden Norad må avbryte samarbeidet med norske organisasjoner, men det skjer ganske ofte at Norads partnere må avbryte samarbeidet med sine lokale partnere. Dette skjedde i denne saken, da Handikapforbundet og Atlas-alliansen har avsluttet samarbeidet med det malawiske handikapforbundet. Ved svikt hos Norads avtalepartner, som i denne saken, vil det lages forpliktende oppfølgingsplaner for forbedring, som blir gjenstand for kontroll og oppfølging fra Norads side, sier han.

Powered by Labrador CMS