Habitat Norge har utarbeidet boken «Verden av byer», en «debatt– og innspillbok» knyttet til bærekraftmål 11 om byers utvikling. Boken favner bredt, og presenterer et viktig stykke arbeid. Den inkluderer konkrete forslag til handling knyttet til blant annet bistandspolitikk, skriver vår anmelder Bjørn Johannessen. Foto: Florian Kopp / Imagebroker / NTB

– Bistanden trenger en aktiv by-politikk

BOKANMELDELSE: Boka «Verden av byer», med undertittel «Handling for FNs bærekraftmål» gir informasjon, stiller spørsmål og fremlegger ideer og forslag til myndighetene. Boka inkluderer flere konkrete forslag til handling knyttet til blant annet bistandspolitikk, skriver vår anmelder Bjørn Johannessen.

Av Bjørn Johannessen Sist oppdatert: 14.12.2020

Den friville organisasjonen Habitat Norge har i en årrekke søkt å mobilisere offentlige instanser, og opinionen mer generelt, for økt forståelse for byenes situasjon, deres muligheter og utfordringer. Ofte har fokus særlig hatt et internasjonalt tilsnitt, men i forbindelse med at regjeringen nå har under arbeid en nasjonal handlingsplan for oppfyllelse av bærekraftsmålene innen 2030 har Habitat Norge utarbeidet en «debatt– og innspillbok» knyttet til bærekraftmål 11 om byers utvikling. Målgruppene er «lokale og nasjonale myndigheter, politikere og byråkrater, planleggere, arkitekter og ikke minst studenter og lærere opptatt av en bærekraftig framtid». 

 

Det lokale som det globale

Boken «Verden av byer», med undertittel «Handling for FNs bærekraftmål» gir informasjon, stiller spørsmål og fremlegger ideer og forslag til myndighetene. Lederen for Habitat Norge, Erik Berg, har fått med seg Ellen S. de Vibe, og den mangeårige bistandsarbeideren og den tidligere byplanleggeren i Oslo utgjør en god match. Deres bidrag suppleres av et titalls fagpersoner som fra ulike ståsteder drøfter byutvikling i vid forstand. Sentrale temaer er levekår i byene, bærekraftig byutvikling, klimaspørsmål samt eiendomsrett som drivkraft for sosial og økonomisk utvikling. Forfatterne er opptatt av trender i internasjonal byutvikling samtidig som de beskriver og drøfter vekselvirkningen mellom internasjonale aspekter og utformingen av distrikter og bysamfunn i Norge. Kort sagt; Ledemotivet er det lokale i det globale - og omvendt.

Bokens verdi ligger ikke minst i de mange innspill og forslag som Habitat Norge/forfatterne presenterer, ofte med et kritisk tilsnitt innen sentrale politikkområder. Overordnet ber man om at regjeringen følger opp visjonen i den tre år gamle Bærekraftmeldingen hvor det fremholdes; «Urbanisering og det faktum at majoriteten av verdens befolkning vil bo i byer krever en annen tilnærming til utvikling og fattigdomsreduksjon, inkludert innsats for klima og miljø…». Dernest følger intet mindre enn 25 konkrete forslag til handling, dels knyttet til stat og frivillige organisasjoner her hjemme, dels knyttet til norsk bistandspolitikk og utenrikspolitikk mer generelt.

 

Etterlyser endret Norad-fokus

At bistandspolitikken betones er interessant. Norske bistandsarbeidere har som kjent i årtier jobbet innen såkalte distriktsutviklingsprogrammer i mange av våre samarbeidsland. Ja, denne type innsats har over år vært blant Norads fremste bærebjelker. Samtidig har en omfattende urbanisering ofte gått under radaren, store befolkningsgrupper har strømmet mot byer på jakt etter arbeid og husvære. For noen går det bra, men fattigdom, sykdommer, økonomisk utnytting og sosial fornedring florerer. De færreste (stor-)byene har forutsetninger for å mestre de nye utfordringene. Vi snakker her om at 84 prosent av verdens befolkning, ifølge EU-kommisjonen, lever i byer og tettsteder, et etnografisk perspektiv som forfatterne mener «er neglisjert i norsk utenriks- og utviklingspolitikk». 

 

Erfaringer fra årets pandemi 

Det er et viktig stykke arbeid Habitat Norge presenterer i denne boken, og interessant nok blir også erfaringer fra årets pandemi vektlagt. Noen vil savne mer drøfting av (mulige) motsetningsforhold mellom by og land, men det er ikke tema i denne sammenheng. Tematisk favner forfatterne bredt, kanskje for bredt, men formodentlig vil mange av de ideer og forslag som presenteres bli fulgt opp i en forventet stortingsmelding. Så langt har det på myndighetssiden vært mye ord og fine vendinger, men det faktum at en kritisk bok som dette utgis med støtte av Kommunal- og moderniseringsdepartementet indikerer kanskje vilje til ny politikk.

(Bjørn Johannessen var i mange år ansatt i Norad og UD. Ambassadør, publisist og leksikograf.)

Bokanmeldelse

Verden av byer

  • Ellen S. de Vibe og Erik Berg
  • Verden av byer – Handling for FNs bærekraftmål
  • Habitat Norge, 2020

At bistandspolitikken betones er interessant. Norske bistandsarbeidere har som kjent i årtier jobbet innen såkalte distriktsutviklingsprogrammer i mange av våre samarbeidsland.

Bjørn Johannessen
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 14.12.2020 12.31.50 Sist oppdatert: 14.12.2020 12.31.50