Det er i byene alt skjer...

Etterlyser norsk by-diplomati

I kommende tiår blir det byen, ikke nasjonalstaten som avgjør stabilitet og utvikling, skriver tidligere seniorrådgiver Erik Berg.

Av Erik Berg Sist oppdatert: 19.04.2015

NHOs årskonferanse «Norge # 7 millioner» presenterte noen av mulighetene i vår egen befolkningsvekst, by- og tettstedsutvikling. Men, urbanisering er en global megatrend som i etterkrigstiden har skutt fart både i rike og fattige land.

Trenden er forholdsvis ny og diffus: metro-regioner som omfatter en eller flere urbane områder, satellitt -byer, tettsteder og landområder. I 2014 var 100 av disse vekstlommer som utkonkurrerte egen stat både mht. inntekts- og sysselsettingsvekst. De som spesialiserer seg på varehandel har høyest vekst.

90 prosent av verdens telefonsamtaler, web trafikk og investeringer skjer lokalt. I kommende tiår blir det byen, ikke nasjonalstaten som avgjør stabilitet og utvikling. Byenes befolkningstetthet og konsentrasjon av aktivitet blir kimen til redusert sosial ulikhet, økt økologisk bærekraft og grønn økonomisk vekst. I slikt perspektiv vokser byene ifølge forskere i Pengefondet (IMF) ikke fort nok.

I OECD - landene vil byens befolkning mot 2050 øke fra 800 millioner til 1 milliard. Fokus er på «retrofitting» eller «upgrading» av eksisterende byer. Utenfor OECD – i Afrika, Asia og Latin Amerika - vil tallet øke fra 2 til 5 milliarder. I Afrika tredobles bybefolkningen i perioden. Utfordringen blir å bygge nye samfunn med boliger, vann, sanitær, elektrisitet, skoler, helsestasjoner, veier og jernbane. Økt forbruk for en voksende middelklasse i Sør vil kunne forsterke dagens fire i hovedsak urbane f-kriser: «finance, food, fuel(energi) and floods (klima)».  

For norsk eksportindustri ligger store muligheter i urbaniseringen. Utgangspunktet er at globalisering har endret byens rasjonale fra en forvaltnings- til en entreprenørtilnærming. Byen er et produkt som må markedsføres overfor investorer. Økonomiske interesser får en dominerende rolle i byplanlegging. Metro-regionene trenger også mer politisk legitimitet, ansvar og ressurser for å hevde seg. I Storbritannia og Italia styrkes deres politiske makt. Labour-leder Milliband vil erstatte Overhuset med et «By-senat». 

Hvor det bør satses

Analysefirmaet McKinsey har utviklet en global database med mer enn 2000 byer. I 2011 ble rapporten «Urban World: Mapping the economic power of cities” lansert. Den gir råd til internasjonale selskaper og investorer mht. hvor det bør satses. Og til utenrikspolitikere og diplomater slik at de kan fremme sine lands interesser. Analysen omfatter alle byer i Vest - Europa og USA med en befolkning på 150.000 og mer; samt byer i resten av verden med 200.000 og mer. Fokus er 600 byer: «City 600». Blant «funnene» nevnes:

  • I motsetning til vanlig oppfatning har mega-byer (mer enn 10 mill. innbyggere) siste 15 år ikke ledet i å fremme global vekst. De fleste har ikke vokst raskere enn egen nasjonaløkonomi. Det forventes at trenden vil fortsette: dagens 23 mega-byer vil kun bidra med 10 prosent av global vekst fram mot 2025.
  • Det er 577 middelstore (1 til 10 mill. innbyggere) byer i «City 600». De vil kommende tiår stå for halvparten av global vekst. De tar vekst fra dagens 23 mega-byer. I 2025 vil 13 av dagens middelstore byer være mega-byer. Tolv kommer i framvoksende økonomier (unntak Chicago). Syv i Kina.
  • Fra 2007 til 2025 forventes mega- og middelstore byer i framvoksende økonomier - 423 er med i «City 600» - å bidra med mer enn 45 prosent av global vekst. Samlet vil 407 «middelstore» skape nesten 40 prosent. Det er mer enn mega-byene i den utviklede verden og i utviklingslandene til sammen.
  • I 2025 vil utviklingslands-byer i «City 600» huse 235 mill. hushold. Hvert tjener årlig mer enn USD 20.000. Dette kan sammenlignes med forventet 210 mill. hushold med tilsvarende inntekt i utviklede land.
  • Befolkningen i «City 600» vil vokse 1.6 ganger raskere enn verdensbasisen. I 2025 anslås at mer enn 25 prosent av arbeidsfør befolkning vil bo her og omfatte 15prosent av alle barn (under 15) og 35 prosent av eldre (over 65). 
  • «City 600» vil anslagsvis være hjem for 310 mill. fler arbeidsføre i 2025 enn i dag. Dette er 35 prosent  av global arbeidsstyrke. Nesten hele økningen vil skje i byer i framvoksende økonomier. 2/3 i ledende byer i Kina og Sør Asia.  

Ved å sammenligne data for befolkningsutvikling og inntektsfordeling anslås at antall barn i hushold med årlig inntekt over 20.000 dollar vil vokse ti ganger så fort i byer i utviklingsland som i utviklede. Innen «City 600» vil over 95 prosent  av veksten i antall barn i denne gruppen komme i byer i utviklingsland. I 2025 vil 60 prosent  av alle barn befinne seg her. Barn i Kina, Latin Amerika og Sør Asia vil utgjøre 2/3 av dette.

70 prosent  av verdens BNP skapes i dag i byer i Sør. Norske næringslivsstrategier kan følgelig ikke basere seg på innsikter mht. hvilke land som vil prege framtida, men hvilke byer som fører an. Et eksempel: Wuhan i Kina forventes i 2025 å levere en BNP vekst ti ganger større enn New Zeelands. Istanbuls BNP passerer Østerrikes. Er norske diplomater aktive i Wuhan og Istanbul? Britene (DFID) lager gjennom overbygningen «Cities Alliance» næringsstrategier for utvalgte byer. Landstrategiene er på vei ut. Å se strategiske muligheter i skjæringspunktene mellom lokale, nasjonale og internasjonale nivåer blir likevel avgjørende – så lenge.

Norsk diplomati?

Dersom Norge vil ha et diplomati som fremmer eksportindustrien, bør utenriks- og utviklingspolitikken speile trendene i «City 600» og markedsføre Norge overfor byenes myndigheter og økonomiske aktører, inkludert uformell sektor og sivilsamfunn. Det blir avgjørende for NHO i dialog med bl.a. UD, Norfund, Norad, Innovasjon Norge, Oljefondet å drøfte hvordan slikt diplomati kan tilrettelegges og koordineres.

Stortingets utenrikskomite har aldri drøftet de globale, urbane utfordringene. «Urbanisering» er ett av de få ord Jonas G. Støre som utenriksminister og stortingsrepresentant for Oslo, ikke uttalte. Han så den som «en sektor til» som ikke kunne prioriteres.  Børge Brende – nå både utenriks- og utviklingsminister – var i 2004-2005 formann for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD). Temaet var vann, sanitær og bærekraftig urbani-sering. Ervervet innsikt vil forhåpentligvis gjenspeiles i Næringsmeldingen som nå utarbeides. Det trengs nye ansatser. 

 

Erik Berg er tidligere seniorrådgiver for urbane spørsmål i Utenriksdepartementet

Publisert: 16.02.2015 09.13.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.37.26