I dag ønsker man å skape alternative utviklingsmuligheter for opiumsbønder. Foto: NTB Scanpix

- Tenk mer utvikling enn narkotikapolitikk

Konfliktnivået er til tider høyt i FN-hovedkvarteret i Wien når FNs medlemsland denne uken forhandler om resolusjoner og slutterklæring som skal vedtas på det FNs narkotikatoppmøte (UNGASS) i april i New York. Utvikling er kommet på den narkotikapolitiske dagsorden.

Av Dag Endal Sist oppdatert: 17.03.2016

UNGASS, United Nations General Assembly Special Session on Drugs, skal i år handle om den globale narkotikapolitikken.  På mange områder er det ikke mulig å få konsensus om klare konklusjoner. Men én ting er sikker: Utviklingsdimensjonen ved narkotikapolitikk kommer til å få en framtredende plass i sluttdokumentet fra New York, og akkurat dét blir det absolutt full oppslutning om.

Å regulere tilførsel av illegale narkotiske stoffer ved å angripe problemet i områder der plantene blir dyrket, har gjennom flere tiår vært en av flere hovedstrategier i den globale narkotikainnsatsen. Det gjelder dyrkingen av kokaplanter i Latin-Amerika, opiumsvalmuer i Afghanistan eller Det Gyldne Triangel eller cannabisdyrking i andre regioner. Problemet har vært at resultatene av slike innsatser har vært ganske magre. Suksesshistoriene har vært få og feilgrepene mange.

Flere gode eksempler

I dag er situasjonen en annen og bedre, selv om det fortsatt dyrkes store mengder illegale planter mange steder. På UNGASS-møtet her i Wien har det vært vist fram flere gode eksempler på at man har klart å erstatte dyrking av koka, opium eller cannabis med andre produkter som til og med har hatt suksess på verdensmarkedet.

Møbelselskapet IKEA viste eksempler på at det nytter når man gjør ting riktig. IKEA har nå faste leveranser av tekstiler, innredningsprodukter og dekketøy som lages i prosjekter for alternativ-dyrking i Thailand. IKEA la vekt på at de ikke tar inn produktene av veldedighet, men fordi det er gode produkter som er attraktive for IKEAs kunder. Det norske utenriksdepartementet og FORUT er denne uken vertskap for et seminar som vil gi ytterligere innsikt i Thailands erfaringer med alternativprodukter.

Skifter tilnærming

Hva er det som gjør at man nå lykkes bedre enn tidligere? Forklaringen ligger ganske enkelt i å angripe problemet fra en annen ende. Det vil si; tenke mer utvikling enn narkotikapolitikk. Skiftet i tilnærming avspeiles i språkbruken. Innsatsene ble i mange år kalt crop eradication – en vektlegging av å fjerne illegale planter. Dette ble siden erstattet med crop substitution – det å prøve å erstatte opiumsvalmuer eller kokaplanter med kaffe, te, kakao eller fruktdyrking. I dag er det alternative development som er begrepet, og her ligger nøkkelen til bedre resultater.

Styrke lokalsamfunnet

Å erstatte illegal dyrking med andre inntektsmuligheter er fortsatt et element, men nå med vekt på at det må økonomisk og sosial utvikling til i et lokalsamfunn om man skal lykkes. Et interessant trekk ved dette er at det som tidligere var innsatser med helikoptre, giftsprøyting og politi, nå handler om bred lokalsamfunnsutvikling. Med dette plasserer arbeidet med «alternativ utvikling» seg veldig tett opptil det vi kjenner som «vanlig» lokalsamfunnsutvikling.

Fra FORUTs side vil vi legge vekt på at man i narkotikapolitikken dermed kan trekke veksler på all kunnskapen vi har innenfor bistandsfeltet. Det handler om å bygge godt styresett. Man må mobilisere lokal befolkningen til innsats, jobbe med lokalbefolkningen i stedet for mot dem, som man ofte gjorde før. Det må gis helsetilbud og skolegang i nærmiljøet. Kvinner må få utdanning og inntekt. Det må bygges et levende sivilsamfunn. Pluss satse på utvikling av landbruk, håndverk osv. som kan gi inntekter til familier, - stedet for dyrking av narkotiske planter.

Det er interessant og oppløftende å se at de som har satset på en slik bred samfunnsutvikling, ser ut til å ha lykkes. Ikke bare med å redusere produksjon av illegale stoffer, men også med å bidra til å komme et lite stykke nærmere mange av de nye utviklingsmålene. Slik kan bærekraftig utvikling og forebyggende narkotikapolitikk gå hånd i hånd. Dette vil som nevnt få bred oppslutning når verdens ledere samles for å vedta UNGASS-erklæringen i New York den 21. april.

Penger mangler

Det som dessverre er vanskeligere, er å sikre at politisk vilje også blir fulgt av penger. Da rapporten World Drug report 2015 ble lagt fram for noen måneder  siden, viste den at verdenssamfunnets bevilgninger til alternativ utvikling var redusert med 71 prosent fra 2009 til 2013. Til sammen utgjorde disse bevilgningene bare 0,1 prosent av verdens samlede bistandsbudsjetter.

Med det vi vet om dagens press på vestlige bistandsbudsjetter kan man raskt ende opp i en lett tragisk situasjon: Vi har kunnskap om hva som virker, og det er politisk vilje til å satse på alternativ utvikling, men ingen er villige til å betale for å satse på nettopp dette. Møtet som Norge og FORUT arrangerer i Wien vil vise at det så langt bare er ett giverland som virkelig har satset på dette, og det er Tyskland.

Publisert: 17.03.2016 05.56.33 Sist oppdatert: 17.03.2016 06.12.07