Norfund har fått pålegg fra Utenriksdepartementet å investere mer i fornybar energi.

Lavmål i skatteparadis-debatten

Frian Aarnes fra Publish what you pay (PWYP) bidrar med det som så langt er lavmål i den vanskelige debatten om skatteparadis. Han skriver åpenbart i affekt og uttrykker seg på en måte som neppe har injurierende kraft.

At den hovedsakelig statsfinansierte «sivilsamfunnsaktøren» PWYP ikke setter kvalitetskrav til egne bidrag verken når det gjelder form, kunnskap eller faglig innhold er oppsiktsvekkende i denne sammenheng.

Jeg velger helt å overse de dypt krenkende utsagnene fra Aarnes både om Norfund og våre partnere. Til saksargumentene synes han å mene at Norfund ikke bør benytte tjenester i vår virksomhet fra land som har skattesystem som skiller mellom inn- og utlendinger. Om det er det å si at for eksempel Norge og Nederland da må boikottes. Og mange andre land i verden. Vi har oppfordret til økt presisjonsnivå om hva man mener med skatteparadis og hva som kan gjøres for å begrense de uheldige sidene ved det internasjonale finanssystemet. Aarnes’ argumenter er et skritt tilbake i så måte.

Aarnes kaller bruk av skatteparadis «skatteran» fordi skatteplikten reduseres eller flyttes fra det land vi investerer i. Språkbruken er spesiell. De saksforhold han peker på (tror jeg) er at det internasjonalt eksisterer en myriade av bilaterale skatteavtaler mellom land (skatteparadis og alle andre land) som har skapt en industri for advokater og konsulenter med å finne ut hvordan man best tilpasser (ikke ulovlig unndrar seg) regelverket. Skatteavtalene har skapt et utilsiktet og uoversiktlig lappverk med hull, unntak og gråsoner. Norfunds politikk er ikke å bidra til aggressiv skattetilpasning, unngå beskatning i tredjeland og selv er vi fritatt for skatt i Norge. Vi ønsker at all skatt skal betales i de fattige land vi investerer. Vi jobber med partnere som opptrer på en ansvarlig måte også når det gjelder skattetilpasning.

For å illustrere at dette er et område med mange paradokser, kan jeg nevne at vi for noen år siden i forbindelse med en vannkraftinvestering i Zambia fant ut at dersom vi investerte direkte fra Norge ville en vesentlig del av skatten tilfalle den norske kemneren på bekostning av Zambia pga Norges skatteavtale med landet. Gikk vi derimot gjennom et tredjeland, gikk all skatt til Zambia. Det var den løsningen vi endte opp med sammen med partner.

Norfund er veldig stolt av sammen med Johan Andresen å ha skapt det Norske Mikrofinans Initiativet (NMI). Det ville ikke vært mulig om Norfund som eneste aktør i Norge ikke kunne bruke tredjeland. Mistenkeliggjøringen av våre partnere fra Aarnes rammer Ferd, Storebrand, KLP og DnB når de er villige til å investere noe av sine penger i mikrofinans.  Nesten alle større mikrofinansfond i verden er domisiliert i slike land. Vi håper at vi snart kan ta et langt skritt videre med NMI med investorer også utenfor Norge. På sikt er håpet at vi kan skape en sterk internasjonal investor av NMI, og da hente penger fra mange land. Mye tyder på at slik norsk finanslovgivning er utformet må dette skje ved at fondene flyttes ut fra Norge. Ikke for å spare skatt, men fordi Norge ikke har den type spesialisert finanslovgivning som legger til rette for å forvalte mange investorers penger gjennom fond.

Norfund har sett med glede på det arbeidet OECD de senere år har gjort for å skape transparens i internasjonal finans. Vi hilser velkommen KrFs initiativ til at det i Norge gjøres en bred utredning av hvilket regelverk som bør gjelde for alle statlige (og forhåpentligvis private) investorer, inkludert for Norfund men ikke eksklusivt for oss.

Norfund har som formål å skape vekst og bekjempe fattigdom i fattige land. En viktig del av det er å skape lønnsomt næringsliv som kan være grunnlag for skatteinntekter for å finansiere velferd i disse landene. Om vi alltid er gode nok og strukturer investeringene på best mulig måte for å få det til er en nyttig og viktig diskusjon. Vi kan sikkert bli bedre. Aarnes sin mistenkeliggjøring og kunnskapsløse kritikk er ikke nyttig. Vi ser ingen mening i å videreføre diskusjon på dette grunnlag og velger derfor med dette å avslutte videre diskusjon med PWYP.

Publisert: 06.05.2016 15.10.09 Sist oppdatert: 06.05.2016 15.33.06