Copyright © fotograf
Community Based Rehabilitation Program (CBRP) i Palestina jobber med lokale myndigheter i 240 kommuner på Vestbredden for å integrere barn og voksne inn i samfunnet. Barn hjelpes inn i skoler og undervisning, mens voksne for hjelp til å få jobber uten at handikappet deres er et hinder.

Atlas-alliansens kritikk treffer ikke helt

MENINGER: Norad får gode, årlige rapporteringer for eksempel fra Unicef på hvordan organisasjonen arbeider med inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i skolen, skriver Camilla Helgø Fossberg. Hun avviser noe av kritikken fra Atlas-alliansen.

 I en kronikk i Bistandsaktuelt 23.august uttrykker leder i Atlas-alliansen Morten Eriksen en bekymring for at den norske utdanningssatsingen ikke i stor nok grad inkluderer barn med funksjonsnedsettelser.

Vi deler Eriksens bekymring om et utilstrekkelig skoletilbud for barn med funksjonsnedsettelser i mange utviklingsland. Mange barn med funksjonsnedsettelser faller utenfor skolesystemet på verdensbasis, og det er et stort behov for et bedre datagrunnlag om dem.

 

Feil at ingen vet

Derimot er vi ikke enige med Eriksen i at «ingen vet» i hvilken grad norsk støtte til utdanning gjennom multilaterale organisasjoner når disse barna, eller at Norge «ikke legger seg så nøye opp i» hvordan organisasjonene vi samarbeider med gjennomfører de programmene som støttes med norske penger.

Dette er ikke riktig. Vi får gode, årlige rapporteringer for eksempel fra Unicef på hvordan organisasjonen arbeider med inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i skolen, basert på opplysninger fra over 150 Unicef-kontorer i land over hele verden. Disse rapportene gjennomgås nøye av Norad.

Generelt viser rapportene at vi oppnår gode resultater i forbindelse med det arbeidet vi gjør i spleiselag med andre givere, der mottakerlandene selv legger premissene og planene.

 

Utdanning i kampen mot fattigdom

Utdanning er en menneskerett og er viktig for å redusere fattigdom. Dessverre er barn med funksjonsnedsettelser en gruppe som ofte faller utenfor skolen i utviklingsland. Utfordringene deres påvirkes gjerne av flere faktorer. Dette kan være fattigdom, konflikt, og diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion og kjønn. For eksempel ser vi at de som har størst risiko for å ikke gå på skolen, er jenter med nedsatt funksjonsevne i lavinntektsland (WHO, World Report on Disability, 2011). 

Ambisjonen bak Norges utdanningssatsing er at alle barn skal med, uansett hvilket utgangspunkt de har. Prinsippet om at ingen skal utelates er anerkjent som et førende prinsipp for norsk utviklingspolitikk.Dette prinsippet, internasjonalt kjent somLeave No One Behind, ble først introdusert i vurderingen av hvordan verdenssamfunnet hadde levert på FNs tusenårsmål (2000 – 2015). Inkludering av barn med funksjonsnedsettelser er en viktig del av dette.

 

Manglende datagrunnlag er en utfordring

For å sikre at ingen blir utelatt, må vi vite hvem de er og hvor de bor. Dette krever et bedre tilfang av data enn vi har i dag.

Vi er enig med Eriksen i at vi står overfor en stor utfordring med manglende datagrunnlag i flere land. Deler av Norges rapporteringssystemer har fortsatt forbedringspotensial, spesielt når det gjelder inkludering. Det manglende datagrunnlaget er imidlertid en konsekvens av et sammensatt bilde.

Bistandsprogrammer innen helse og utdanning opererer i land preget av fattigdom og konflikt. Der er det som regel mangelfulle nasjonale systemer for registrering av helsedata, og screening på skolene er ofte ikke på plass.

Vi vet altså lite om barna før de begynner på skolen. Vi vet heller ikke nok om dem som holdes utenfor skolesystemet.

Likevel skjer det i dag mye positivt på området, og Norge bidrar i flere sammenhenger på globalt, nasjonalt og lokalt nivå med styrkingen av nasjonale systemer for denne typen datainnsamling.

 

Støtter statistikkmarkør for funksjonshemmede

Eriksen etterlyser norsk støtte til OECD-DACs arbeid for å systematisere datainnsamling med en egen statistikkmarkør på funksjonshemmede. Til det vil vi gjerne informere om at Norge allerede har støttet dette arbeidet i over ett år. Det er enda ikke tatt en formell beslutning i OECD-DAC om å innføre markøren, men etter påvirkningsarbeid fra blant andre Storbritannia og Norge, er det i dag bred enighet blant medlemslandene å innføre en slik markør.

Norge er også aktivt involvert i FNs arbeid med å utvikle en statistikkmarkør på utdanning til funksjonshemmede i oppfølgningen av bærekraftsmålene.

 

Vi ser resultater av norsk innsats

Norad-rapporten Rising to the challengehar en egen seksjon om barn med nedsatt funksjonsevne (side 22 – 24). Den viser flere, konkrete eksempler på resultater som norske midler har bidratt til i land som Butan, Etiopia og Malawi. Rapporten viser også at stadig flere land som støttes av Norge gjennom samarbeidspartnere som Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE), innfører retningslinjer for å sikre tilrettelagt utdanning.

Norge løfter kontinuerlig spørsmålet om inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i de internasjonale komitéene vi sitter i.

 

Bør dra i samme retning

Data alene vil ikke løse utfordringene. For å få til reelle endringer må det ligge politisk vilje til endring bak, og kvaliteten på den utdanningen som tilbys må bli bedre. Norge har de siste årene tatt på seg en viktig rolle som pådriver for økt satsing på utdanning globalt. Vi vil fortsette å arbeide for utdanning for de mest sårbare gjennom både bistandsmidler og politisk mobilisering.  

25 prosent av norsk utdanningsbistand går til norske sivilsamfunnsorganisasjoner, Atlas-alliansen inkludert. Sivilt samfunn gjør en formidabel innsats og spiller en svært viktig rolle i å sikre tilgang til kvalitetsutdanning for alle.

For å opprettholde dette trykket er det viktig at vi drar i samme retning. Norad ser frem til å fortsette samarbeidet med Atlas-alliansen og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å nå våre felles mål om at alle barn, også barn med funksjonsnedsettelser, skal få skolegang av god kvalitet. 

Publisert: 25.09.2017 10.52.00 Sist oppdatert: 25.09.2017 11.15.53