Det tyske presidentskapet i G20 har lansert «Compact with Africa» som en hovedstrategi for utvikling på det afrikanske kontinentet. Her møter Tysklands statsminister Angela Merkel Sør-Afrikas president Jacob Zuma under G20-toppmøtet i Hamburg 8. juli 2017.

Fare for flere gjeldskriser i Afrika

Med G20s nye strategi for investeringer i Afrika risikerer vi flere gjeldskriser i afrikanske utviklingsland. En bør stille strengere krav til private lån og investeringer.

Bistandsaktuelt har i det siste rettet søkelyset mot låneskandalen i Mosambik, der hemmelige og ulovlige statsgaranterte lån på to milliarder dollar har blitt brukt på tre feilslåtte selskaper, og der befolkningen i Mosambik nå sitter igjen med regningen for lånene.

Sammendraget av granskningsrapporten som nå er lekket viser et skremmende bilde:

  • Over fire milliarder kroner kan ikke gjøres rede for
  • Selskapene som har mottatt lånene har ikke fulgt normale planer og prosedyrer
  • De internasjonale långiverne har på ingen måte opptrådt ansvarlig gjennom sine utlån

Rapporten viser i tillegg til en rekke andre kritikkverdige forhold.

Enda mer skremmende er det at G20s nye strategi for investeringer i utviklingsland – dersom det ikke tas grundige forholdsregler – kan sørge for at tilsvarende skandaler finner sted i en rekke afrikanske utviklingsland i årene fremover.

 

«Compact with Africa»

«Compact with Africa» er en av hovedstrategiene det tyske presidentskapet i G20 har lansert for utvikling på det afrikanske kontinent. Denne strategien tar utgangspunkt i at private lån og investeringer skal stå for infrastrukturbygging og utvikling i Afrika, og ble promotert under G20-toppmøtet i Hamburg i helgen.

Finansieringsbehovet for mange utviklingsland er reelt, og det er bra at det tas initiativ for å få på plass mer finansiering for utvikling. Men det er viktig at også et sikkerhetsnett er på plass når private lån og investeringer fremmes på denne måten.

Etter finanskrisen har flere og flere land opparbeidet seg svært store gjeldsbyrder, og mange land opplever nå gjeldskrise som følge av dette. Av 37 afrikanske lavinntektsland har 31 land middels eller høy risiko for å utvikle gjeldsproblemer i tiden fremover.

Ved å legge til rette for store kapitalstrømmer i form av lån, slik det legges opp til i G20-strategien, til land som allerede har høye gjeldsbyrder og er ekstra sårbare for svingninger i finansmarkedet står vi i fare for å skape enda flere gjeldskriser i årene som kommer.

Krav til risikovurdering

Når G20 nå vil promotere private lån og investeringer for å finansiere utviklingsprosjekter bør en stille strenge krav til risikovurderingene som ligger til grunn for disse lånene og investeringene.
Som regel mangler det ikke på risikovurderinger på investorsiden, men risikovurderinger som også tar innover seg mottakerlandene, og deres eventuelle problemer med å nedbetale gjelden, er ofte fraværende. Vi kan heller ikke se at G20-strategien tar dette innover seg.

Manglende risikovurderinger knyttet til selskapene som mottok lånene og landets evne til å håndtere gjeldsbyrden for lånene myndighetene garanterte for står også sentralt i Mosambik-skandalen. Den sveitsiske storbanken Credit Suisse, som Norge for øvrig gjennom Oljefondet er én av de største eierne av, får i granskningsrapporten kraftig kritikk for ikke å ha gjennomført grundige nok aktsomhetsvurderinger før lånene ble gitt.

Må ansvarliggjøre långivere

Låneskandalen i Mosambik illustrerer derfor med all tydelighet hvor ille det kan gå dersom långivere ikke gjennomfører aktsomhetsvurderinger og opptrer ansvarlig. Før G20 legger til rette for store kapitalstrømmer gjennom private lån og investeringer med sin «Compact with Africa»-strategi, bør de i det minste sørge for at sikkerhetsnettet er på plass – for å unngå flere kriser og skandaler slik den vi nå ser utspille seg i Mosambik.

G20 bør for det første få på plass tydelige og klare retningslinjer for ansvarlig finansiering, slik at låntakere og investorer er forpliktet til å opptre ansvarlig gjennom sine utlån.

G20 bør for det andre ta tak i initiativet, som det har blitt jobbet med internasjonalt en stund allerede, om å etablere en internasjonal mekanisme for å håndtere statlige gjeldskriser.

Først når disse ordningene er på plass kan G20s strategi gjennomføres på en måte som er bærekraftig og som fremmer utvikling i Afrika.

Publisert: 11.07.2017 05.44.43 Sist oppdatert: 11.07.2017 05.44.44