Profesjonell administrasjon, ekstern kontroll og revisjon bør være honnørord når man ønsker å støtte en organisasjon, mener Haugen og Løkke. Foto: NTB scanpix

Kontroll med bistand – bra for de seriøse, en trussel for de andre

MENINGER: Det meste av innsamling i Norge er redelig og seriøs. Dette ser man blant annet ved oppslutningen rundt Innsamlingskontrollens Godkjent-ordning. Her er de aller største på feltet i Norge godt representert, inkludert alle store og mellomstore bistandsorganisasjoner.

Av Per Kristian Haugen og Trond Løkke Sist oppdatert: 11.12.2018

Vi opplever at disse seriøse organisasjonene mottar mye ufortjent kritikk når det kommer til bruk av midler til administrasjon.

 

Feil fokus

Kritikken kretser i disse tilfellene rundt oppfatningen om at administrasjonskostnad er en form for “svinn”, og fører til at mindre penger går dit det skal - nemlig til formålet. Innsamlingskontrollen mener dette er helt feil fokus. Administrasjon er helt essensielt når det kommer til å drive en organisasjon, derunder planlegging og evaluering av arbeidet, regnskap, revisjon og annen kontroll, samt HR-arbeid som utbetaling av lønn. (se fakta nederst )

Det er klart at administrasjonen kan bli for stor, men dette er langt ifra et problem blant Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner. For regnskapsåret 2017 er gjennomsnittlig administrasjonsprosent på 3.1%. Både kritikerne og givere generelt bør heller spørre seg selv: Ville du gitt til noen som ikke drev med planlegging og evaluering av sine prosjekter?

Profesjonell administrasjon, ekstern kontroll og revisjon bør være honnørord når man ønsker å støtte en organisasjon. Det er fundamentet for en trygg og god ideell bransje. Å stille spørsmål, avdekke svakheter og kontinuerlig jobbe med kvalitet vil bare gjøre organisasjonen sterkere. En slik tilnærming vil også gjøre den bedre i stand til å jobbe for formålet – som jo er selve grunnlaget for dens eksistens.

Dette leder oss til noe av poenget med denne teksten:

 

Misjonen Jesus Leger

Vi har fått en del henvendelser etter VGs saker om mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen og Misjonen Jesus Legers angivelige nødhjelp. Mange spør seg hvordan man som giver kunne vite at pengene ikke kom frem.

Med mindre man er økonom med innsyn og mye tid, så er det svært vanskelig å få et inntrykk av dette selv. Det er realiteten. Det gjelder selv for en åpen organisasjon. I en organisasjon som ønsker å holde ting skjult er det nesten umulig.

Det neste spørsmålet er: Ville det hjulpet om man gav til en godkjent organisasjon? Det kjappe svaret er “ja!”.

Et lengre, mer nyansert svar, tar utgangspunkt i to fokusområder. Det ene er regnskap, det andre er forvaltning.

 

1. Regnskap

La oss si at en organisasjon har som formål å drive et barnehjem i Tanzania. Vil en godkjenning gjort av Innsamlingskontrollen gjøre det enklere å se at arbeidet faktisk utføres?

Innsamlingskontrollens godkjenning krever at organisasjonen underlegger seg streng ekstern kontroll, ikke bare fra oss, men også fra uavhengig revisor. Det er en forutsetning for godkjenningen at de fører et aktivitetsbasert regnskap (NRS (f) Ideelle), og at man overholder visse krav til effektivitet.

Et aktivitetsbasert regnskap inneholder mye informasjon på hvorvidt organisasjonen faktisk gjør som den hevder. I barnehjems-eksempelet over vil man kunne se hvor pengene kommer fra, og hvor disse pengene brukes. Inntektene er delt inn etter type og ikke bare en stor post (slik man ville ført det i et resultatbasert regnskap). På samme måte ser man hva pengene brukes til: Hvor stor andel sendes til Tanzania, hvor mye brukes i Norge, etc.

Dersom det oppdages andre former for uregelmessigheter hos de godkjente organisasjonene, så tar vi tak i dette i form av en utvidet kontroll. Dette kan for eksempel være brudd på de etiske retningslinjene våre. En slik utvidet kontroll førte i sommer til at en organisasjon mistet godkjent-stempelet og ble ført på OBS-listen.

 

2. Forvaltning

Når regnskapet er i orden må man se på forvaltningskontroll. Dette er hvordan pengene faktisk benyttes. Blir pengene brukt på en effektiv måte? Er det risiko for korrupsjon? Dessverre kan man aldri bli 100% sikker på forvaltningen. Utro tjenere, inkompetente medarbeidere eller utilstrekkelige ressurser kan føre til at man opplever svinn på forvaltningssiden.

Til slutt må man innse at om noen er villig til å lyve og jukse, så kan dette være svært vanskelig å oppdage. Samtidig ser vi at å ha gode rutiner, regnskapsføring og eksterne kontrollører kan minimere risiko, og sørge for at overtredelser oppdages raskere.

 

Kontroll er nødvendig

Mange organisasjoner mener at det å bruke penger på regnskap, kontroll, administrasjon og revisjon er å ta penger fra formålet. “Formålet” blir nesten hellig, og det å stille spørsmål ved rutiner, kontroll eller fremgangsmåte fremstår som tabu. Dette gjelder særlig om spørsmålene kommer fra “utenforstående”.

Det viser seg dessverre gang på gang at uavhengig av formål, verdigrunnlag eller livssyn, så er vi alle bare mennesker. I situasjoner med mye penger er kontroll viktig, både for at pengene skal brukes effektivt, og for å hindre misbruk. Kontroll og administrasjon koster, men i forhold til det tapet som kan oppstå, både i form av tapt tillit, bortkastet engasjement og rent økonomisk svinn, så er den prisen liten.

__________________________________________________________________________________

Fakta: “Norsk Regnskapsstandard for God regnskapsskikk for Ideelle organisasjoner” (NRS (f) Ideelle, også kalt aktivitetsregnskap, har følgende definisjon på Administrasjonskostnad:

“Administrasjon er de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, blant annet planlegging, styring og evaluering av organisasjonens aktiviteter. De kostnader som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter, og som heller ikke lar seg fordele på aktiviteter på en tilstrekkelig pålitelig måte, klassifiseres som administrasjonskostnader.

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 10.12.2018 07.14.13 Sist oppdatert: 11.12.2018 15.24.21