Beslutninger må være basert på kunnskap. Det er gledelig at Norads nye strategi legger stor vekt på kunnskap og fakta, skriver Dagfinn Høybråten. Her fra et anlegg for solceller og vindkraft etablert av Kirkens Nødhjelp i Puntland, Somalia. Anlegget driftes av tidligere pirater som har fått yrkesopplæring som elektrikere. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp

Høybråten: Fakta har makta

UTSYN: I sin nye strategi mot 2030 fremhever Norad at «fakta skal ha makta». Som mangeårig avtalepartner passer det Kirkens Nødhjelp utmerket, skriver Dagfinn Høybråten.

Jeg anser uten å blunke egen organisasjon for å være en kunnskapsbedrift. I alle ledd av organisasjonen, helt fra Oslo, via landkontorene, til den spisse enden i felt erfarer jeg at det jobber kunnskapsrike og dedikerte mennesker. Ansatte som kombinerer egne erfaringer med systematisk innhenting av data for en så kunnskapsbasert tilnærming som mulig i arbeidet med å redde liv og skape rettferdighet. Sammen med et nettverk av lokale partnere og kirkelige aktører er vi en del av en kunnskapsklynge med stor slagkraft. Vi er stolt av å sette penger i arbeid for å oppnå resultater. Personlig har jeg erfart at det å arbeide kunnskapsbasert med klare mål og utholdenhet kan gi resultater jeg ikke trodde var mulig.

 

Beslutninger må baseres på kunnskap

Det er derfor gledelig å lese at Norads nye strategi vektlegger kunnskap og fakta i så stor grad, og anser det som en satsning som underbygger sine øvrige fire strategiske utviklingsområder. Vi støtter helhjertet at innsikt, kunnskap og forståelse er grunnleggende for å få rett kurs for bistanden, og anerkjenner viktigheten av at kunnskap kommer fra et bredt tilfang av kilder.  

Beslutninger og programdesign må være basert på kunnskap om hva som virker, hvor og når. Innhenting av data, og forvaltning og aktiv bruk av kunnskap koster. Det krever tydelige rutiner, teknologisk infrastruktur, dedikerte menneskelige ressurser, og et åpent sinn for å endre kurs – om nødvendig.

Kirkens Nødhjelp lanserte nylig en ny strategi for kunnskapsforvaltning, som stemmer godt med Norads nye kurs og satsing på faktabasert tilnærming. Målet er å styrke vårt kontinuerlige arbeid med å hente, bearbeide, dele, og formidle kunnskap. For å kunne gjøre nødvendige justeringer og videreutvikle programmene våre. Ved å lære fra egne erfaringer, vil vi kunne nå ut til flere og drive vårt arbeid mer effektivt, og med større innvirkning. Her har vi en viktig forbedringsprosess foran oss.

For en helhetlig integrering av kunnskapsforvaltning handler det om å bygge en god kultur for læring, der alle ledd blir utfordret og belønnet for å arbeide aktivt med å innhente, bearbeide, dele og reintegrere kunnskap og fakta i arbeidet.  

Uten gode rutiner og systemer på plass er det håpløst å opprettholde en god læringskultur. Vi har derfor utviklet nye verktøy, samt oppdatert våre rutiner rundt planlegging, monitorering, evaluering og rapportering. Verktøy og rutiner støtter opp om gode praksiser for hvordan vi samler inn, bruker og kommuniserer erfaringer, kunnskap og fakta for økt læringsutbytte.

 

Resultatene må fundamenteres i data 

I en stadig mer digital verden må teknologi og digitalisering gjøre kunnskap mer tilgjengelig. Selv om digitalisering aldri er et mål i seg selv, er det ofte en sentral del av løsningen. For best å kunne kvalitetssikre og videreutvikle humanitært, langsiktig og beslutningspåvirkende arbeid, må vi forstå hva lokale partnere har oppnådd tidligere, og samtidig høste av egne erfaringer. Datainnhenting er sentralt både i forkant, under og etter implementering, og et grunnlag for programutvikling og planlegging av innsats i nye områder.   

Kirkens Nødhjelps langvarige tilstedeværelse og partnerskap med lokale organisasjoner i våre programland gir oss god kunnskap på tematikk og kontekst, mens innrapportert data fra våre prosjekter blir brukt for å vurdere effekten av bistandsarbeidet. Dette aggregeres videre opp for å kunne vise til måloppnåelser på nasjonalt og globalt nivå. Resultatene blir løftet fram i tall, tekst, og bilder. Slik bidrar vi både til informasjon, opplysning og etterrettelighet overfor våre støttespillere, donorer og rettighetsbærerne vi jobber for og med.   

Vi er opptatt av at resultatene vi formidler er fundamentert i data, og at disse gir et så riktig bilde som mulig. Ikke alt er like lett å måle, men innhentet data danner et godt grunnlag for analyse, supplert med kunnskap innhentet via våre partnere og ansattes aktive deltakelse i utviklingsdialogen i de landene vi jobber i.  

Norad understreker i sin strategi viktigheten av å ha en utstrakt dialog med sine partnere for å skape resultater og systematisk integrere klima og miljø på prosjekt- og porteføljenivå. Som mangeårig partner av Norad ser vi fram til fortsatt dialog rundt disse og andre sentrale temaer, både før, under og etter våre felles innsatser. Slik gjør vi data til kunnskap til læring til forbedring – sammen, for en rettferdig verden.

Mening

Vi er opptatt av at resultatene vi formidler er fundamentert i data, og at disse gir et så riktig bilde som mulig.

UTSYN

Bistandsaktuelts meningsspalte, med faste kommentatorer:

 • Audun Aagre, Myanmar-kjenner og kommentator
 • Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer
 • Olutimehin Adegbeye, nigeriansk spaltist
 • Samina Ansari, daglig leder i Avyanna Diplomacy
 • Bernt Apeland, Røde Kors-sjef
 • Kiran Aziz, advokat og senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP
 • Zeina Bali, daglig leder for Syrian Peace Action Center (Space)
 • Tor A. Benjaminsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Amar Bokhari, sosialentreprenør og daglig leder i Bokhari AS. Tidligere FN-ansatt og utenlandssjef i Redd Barna.
 • Catharina Bu, rådgiver i Tankesmien Agenda
 • Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
 • Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister og eks-FN-topp
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Anne Håskoll-Haugen, journalist og debattleder
 • Tomm Kristiansen, journalist og kommentator
 • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre
 • Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk
 • Erik S. Reinert, professor ved Tallinn University of Technology
 • Hege Skarrud, leder i Attac Norge
 • Jan Arild Snoen, forfatter og kommentator
 • Erik Solheim, tidligere FN-topp og norsk miljø- og utviklingsminister, nå seniorrådgiver i World Resources Institute
 • Arne Strand, seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt
 • Johanne Sundby, professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Maren Sæbø, journalist og kommentator
 • Titus Tenga, konstituert generalsekretær i Strømmestiftelsen
 • Marta Tveit, frilansskribent og podcaster for Fellesrådet for Afrika/SAIH
 • Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
 • Liv Tørres, direktør i Pathfinders for Peaceful Just and Inclusive Societies ved universitetet i New York.
 • Terje Vigtel, seniorrådgiver i Conow
 • Tore Westberg, kommentator bosatt i Nairobi
 • Henrik Wiig, seniorforsker ved Oslomet

Publisert: 21.05.2021 09.36.32 Sist oppdatert: 21.05.2021 09.36.32