Så sent som i februar i fjor undertegnet utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Mosambiks utenriksminister Veronca Macama et nytt Olje for utvikling-avtale mens kronprins Haakon og president Nyusi så på. Nå avvikles programmet. Foto: Jan Speed
Så sent som i februar i fjor undertegnet utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Mosambiks utenriksminister Veronca Macama et nytt Olje for utvikling-avtale mens kronprins Haakon og president Nyusi så på. Nå avvikles programmet. Foto: Jan Speed

Avvikler Olje for utvikling – ønsker grønnere bistand

Etter 16 år blir Olje for utviklingsprogrammet avviklet. – Nå trenger verden omstilling og mer klimafinansiering. Derfor faser vi ut programmet innen 2024 og prioriterer midlene til grønnere prosjekter, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Publisert

Så sent som i februar i fjor undertegnet utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Mosambiks utenriksminister Veronca Macama et nytt Olje for utvikling-avtale mens kronprins Haakon og president Nyusi så på.

Det gikk ikke mer enn seks måneder før det var full fart i diskusjonen i Norad og Utenriksdepartementet om Olje for utviklingsprogrammet skulle avvikles og erstattes av et nytt program med en mer ren energi-innretning.

Om Olje for Utvikling-programmet

  • Etablert i 2005 for å bistå samarbeidsland med å forvalte olje- og gassressurser på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd.
  • Det langsiktige målet er fattigdomsreduksjon gjennom forsvarlig forvaltning.
  • 3 milliarder kroner brukt siden oppstart i 2005 (-2021).
  • Programmet er basert på et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Mer om programmet: Olje for utvikling (norad.no)

Kilde: UD

Allerede i oktober i fjor overleverte Norad en rapport til UD der Olje for utvilings ble foreslått erstattet av et bredere program med mer uttalt vekt på energiomstilling og klimapolitikk. Det var UD som bestilte rapporten.

Lang politisk prosess

Det at det har tatt over 10 måneder for å få en politisk avklaring skyldes at Norge har flere langtidsavtaler knyttet til Olje for utvikling. Det er et program som har vært etterspurt av den politiske eliten i en rekke land. Det er også et program som norske politikere inntil nylig har trukket fram og likt å bli assosiert med.

- Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det norske bistandsbudsjettet skal ha en sterk klimaprofil, bidra til å oppfylle Paris-avtalen og sikre utviklingslandenes langsiktige behov. Vi avvikler Olje for utvikling for å omprioritere midlene og trekke bistandsbudsjettet i en grønnere retning, sier utviklingsministeren i en pressemelding.

Utfasingen skal skje frem til 2024, med unntak av i Colombia der programmet fortsetter til 2025, skriver UD.

- Når vi nå innretter bistanden i en grønnere retning er det avgjørende med god dialog med samarbeidslandene for å få til nye og gode programmer med eierskap i mottakerlandet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utlegging og inndragning av oljelense utenfor Dar es Salaam. Seniorrådgiver Kjetil Asebø i Kystverkets beredskapsvadeling instruerer i arbeidet. Foto: Ken Opprann
Utlegging og inndragning av oljelense utenfor Dar es Salaam. Seniorrådgiver Kjetil Asebø i Kystverkets beredskapsvadeling instruerer i arbeidet. Foto: Ken Opprann


Norsk bistand gjennom Olje for utviklingsprogrammet har hatt som mål å styrke den statlige forvaltningen av gasssektoren i flere land. I det senere tid har det vært mye fokus på god forvaltningspraksis og avtaler, samt miljøaspektet. Støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner som overvåker sektoren har også vært en del av bildet.

"Utdatert"

Da Norge og Mosambik i fjor fornyet avtale om Olje for utvikling, var også styrking av miljøberedskapen med i bildet.

- Vi ønsker å bygge videre på et langsiktig samarbeid innen energi, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein etter undertegnelsen.

Han innrømmet da at "Olje for utvikling"-navnet var "utdatert".

- Mosambiks funn av naturgass vil ikke automatisk føre til fordeler for Mosambik og til utvikling. Avtalen understreker at åpenhet og offentlig innsyn er nødvendig, og at man har et informert og sterk sivilsamfunn, sa Ulstein.

- Godt styresett er avgjørende, sa han.

Dårlig styresett

Olje for utvikling har tidligere arbeidet flere olje- eller gassrike Colombia, Sør-Sudan, Uganda, Angola, Mosambik, Ghana og Tanzania. Det har vært en blandet erfaring. Mens det norske programmet har oppnådd noen resultater i et begrenset omfang og i visse sektorer, har forvaltningen av oljerikdommene i land som Sør-Sudan og Angola vært preget av omfattende misbruk av rikdommene og omfattende korrupsjon. I et land som Mosambik har gassrikdommene blitt tatt ut på forskudd av en gjennomkorrupt politisk elite. Landets fattige er blitt lidende.

Selv om Norad og programmet har vært klar på at programmet skulle fremme samarbeidslandenes forvaltningsinteresser, så har det for uteforstående vært vanskelig å bestandig forstå hvor grensen går mellom Ofu-programmet og norsk næringsliv på jakt etter oppdrag. For eksempel under Mosambik oppholdet til kronprisen, deltok han både på undertegnelsen av den nye Ofu-kontrakten og en næringslivskonferanse der mulighetene for norske oljefirmaer ble drøftet.

Noe videreføres

Den delen av programmet som handler om kapasitetsbygging innen kartlegging, leting, utvinning og produksjon av petroleumsressurser videreføres ikke ut over gjeldende avtaler, skriver UD. Så langt det er mulig, og hos land som etterspør det, skal andre komponenter som miljø og finans vurderes videreført til andre kunnskapsprogrammer, primært Skatt for utvikling og Hav for utvikling.

- For å ivareta bilaterale forbindelser og bærekraft i resultatene er viktig at eksisterende avtaler ikke skal brytes og at tidsperioden for utfasing tilpasses situasjonen og behovene i de ulike landene, sier Ulstein.

- Veldig bra

WWF sier til Bistandsaktuelt at de er glade for nyheten om at regjeringen avvikler bistandsprogrammet Olje for utvikling.

- Det er veldig bra at Regjeringen vil avvikle bistandsprogrammet Olje for utvikling. Norge har gitt nesten tre milliarder kroner til fattige land som ønsker å utvinne olje og gass, men i klimakrisens tid må både rike og fattige land omstille seg fra fossil til fornybar energi, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i en skriftelig kommentar.

Hun påpeker at avviklingen er i tråd med WWFs tidligere anbefalinger.

-Nå blir det viktig at programmet erstattes av et energiomstillingsprogram som skal bistå utviklingsland i å legge om fra fossil energi til fornybar, samtidig som vi tar vare på naturen.

- Våre WWF-kollegaer verden over mener også at det er feil å fokusere på olje- og gassutvinning på bekostning av mer bærekraftige løsninger. På grunn av klimaendringene burde det heller være en prioritert oppgave å få til en overgang bort fra fossil energi. De forteller at de er bekymret for at det ikke er gjort vurderinger av klimarisiko for økonomien og at det ikke er lagt strategi for at overskudd kommer befolkning til gode. De bekymrer seg for at naturen som blir påvirket av utvinning blir degradert, og at naturkonsekvensene heller ikke er godt nok vurdert på forhånd. Norsk bistand fremover må føre til at disse energiproduserende landene unngår å havne i en slik situasjon. Og vi må raskt få opp mer fornybar energiproduksjon. Derfor er et nytt omstillingsprogram så viktig, sier Andaur.

Truls Gulowsen, tweetet: "Godt grep fra @dagiulstein og regjeringen å legge ned dobbelt-rolle-programmet «olje for utvikling», og veldig fornuftig at skatte-bistanden til oljeland videreføres gjennom suksessprogrammet «skatt for utvikling»"

Norsk Folkehjelp støtter helhjertet nedleggingen av Olje for utviklingsprogrammet.

- Det vi derimot vet er jo at land som Sør- Sudan og Ghana ikke umiddelbart legger ned sin oljevirksomhet. Det fortsatt vil være behov for et sterkt sivilsamfunn som jobber for at hensyn til natur og miljø ivaretas, åpenhet fra myndighetene og at inntektene kommer innbyggerne til gode, sier Henriette K. Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp..

Hun mener Norge framover bør spille en større rolle i å drive teknisk rådgivning på skatt og å styrke skatt for utvikling-programmet ytterligere for å sikre at inntektene fra grønn energi skal komme folk flest til gode.

- Uansett om det er snakk om Olje for Utvikling eller grønn energi er mange av de samme problemstillingene fortsatt aktuelle . Det vil fortsatt være avgjørende å sikre konsultasjon og involvering av sivilsamfunnet og fagbevegelse - bare slik vil det være mulig å få til et rettferdig grønt skifte, sier Westhrin.

Powered by Labrador CMS