Bildene er fra en DHIS2 prosjekt i Botswana. Foto: Prosper Behumbiize
Bildene er fra en DHIS2 prosjekt i Botswana. Foto: Prosper Behumbiize

Digitale teknologier – globalt helsearbeid i endring

MENINGER: Vi befinner oss i den digitale tidsalder hvor nye teknologier innenfor den globale helsearenaen – dersom de anvendes på en korrekt og effektiv måte – kan bidra til å redde liv.

Publisert

Mer presise, nøyaktige og pålitelige data kan medvirke til forbedring av analyser og mer treffsikre beslutninger. Voldsom innovasjon innenfor den digitale helsesektoren har ført til utviklingen av utallige applikasjoner; disse gir uendelige muligheter for datainnsamling. Mange organisasjoner innenfor helse og det humanitære ser til teknologisk innovasjon for løsninger på utfordringer knyttet til internasjonalt humanitær- og utviklingsarbeid. Voksende teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens har gjort sitt inntog innenfor den globale helsesektoren og bidrar til endring, nytenkning og videre innovasjon.

Det overordnede målet, selve drivkraften til mange av disse organisasjonene, er FNs Bærekraftsmål, og da spesielt Bærekraftsmål nummer 3, å «sikre god helse for alle og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Verdens Helseorganisasjon er tydelig i sin intensjon om å utnytte det positive potensialet som ligger i digital teknologi til å fremme og verne helse for alle.

I Astana-erklæringen fra oktober 2018 forpliktet ministere og statsoverhoder seg til å «benytte seg av teknologi til å forbedre tilgang til helsetjenester, berike leveransen av helsetjenester, forbedre kvaliteten på tjenester, pasientsikkerhet og øke effektiviteten og koordineringen av helseomsorgen. Gjennom digitale og andre teknologier gjøres det mulig både på individer og samfunn å identifisere sine helsebehov, bidra i planleggingen og leveringen av tjenesten, samt spille en aktiv rolle i vedlikeholdelse av egen helse og velvære».

Måten organisasjoner utnytter teknologi og innovasjon på varierer bredt.

DigitalHealth 2.jpg

Leger Uten Grenser France benytter seg av District Health Information Software 2 (DHIS2), en gratis, open source programvare utviklet av Universitetet i Oslo, som sin operasjonelle rapporteringsplattform i mer enn 20 kriseprosjekter innenfor blant annet epidemi, ernæring, flyktninghjelp og konflikt. MSF France har som mål å gjøre all rutinebasert informasjon fra helseintervensjoner tilgjengelig og anvendelig for beslutningstaking og overvåking, hvilket vil være av stor betydning for framtidig beredskapsarbeid. MSFs operative senter i Genève samarbeider med BAO Systems for å tilpasse DHIS2 til sin medisinske virksomhet og distribusjon innenfor sitt operasjonsfelt; omlag 50 steder i 20 land skal dekkes, samt 30 forskjellige medisinske programmer hvor flere vil kreve dataregistrering under oppfølging av pasienter.

Redd Barna Malawi bruker Expanded Programme of Immunisation (EPI) cStock til sin forsyningskjedeledelse. Systemet gjør det mulig for helseovervåkningsassistenter å benytte egne privattelefoner til å sende tekstmeldinger med informasjon om forsyningsnivåer, noe som synliggjør data innhentet på samfunnsnivå til beslutningstakere på alle nivåer innad i systemet.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har utviklet standardiserte dataverktøy for å styrke overvåkningssystemer for malaria og tuberkulose på nasjonalt nivå i en rekke land. Disse verktøyene tar sikte på å forbedre analyse, kvalitet og tilgang og bruk av malariadata både på nasjonalt og globalt nivå. WHO har videre utviklet et såkalt Early Warning, Alert and Response System (EWARS), for å mer effektivt kunne plukke opp sykdomsutbrudd i nødsituasjoner som for eksempel i konfliktrammede land eller i kjølvannet av naturkatastrofer. «EWARS in a box» er en boks som inneholder alt nødvendig utstyr som trengs for å opprette overvåkings- og responsaktiviteter. I boksen finnes mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og en lokal server, samt solcellegenerator og solcelledrevet lader.

WISCENTD, et samarbeidsprosjekt mellom WHO og det tekniske universitet i Catalonia, er en plattform som forenkler, og i stor grad automatiserer, dataintegrasjon. Dette bidrar til å gjøre forberedelsen av komplekse analyser mer gjennomsiktig for sluttbrukere. WISCENTD har i spesiell grad blitt benyttet av WHO i kampen mot forsømte, tropiske sykdommer.

Terre des Hommes, en internasjonal barnerettsorganisasjon, har utviklet the Integrated e-Diagnostic Approach (IeDA), en digital helseomsorgsløsning som benyttes i Burkina Faso. Den tar sikte på å forbedre WHO-programmet Integrated Management of Childhood Illnesses gjennom digitalisering av WHO/UNICEFs kliniske protokoll hos primærhelsesentre, samt å styrke databehandling og kvalitetsforbedringsprosesser. I form av dekning og antall pasienter behandlet er IeDA ett av de største nåværende mobilhelseprosjektene i Afrika sør for Sahara. Tall fra juni 2019 viser at over 2,4 millioner barn (12 prosent av landets totale befolkning) har fått oppfølging gjennom mer enn 5 millioner konsultasjoner gjennomført av nesten 6 000 helseomsorgsansatte.

Terre des Hommes jobber også med å etablere en datavitenskapelig pipeline med mål om å (1) forutse epidemiske utbrudd, (2) forbedre kvaliteten på arbeidet til helsepersonell i frontlinjen og (3) utplassere smarte dashboards med den hensikt å bedre kunne levere relevant informasjon til beslutningstakere. I tillegg undersøker organisasjonen hvordan kunstig intelligens kan bidra til å redusere barne- dødelighet og sykdom, og få data til å kommunisere på en intelligent måte og forene dette med data innhentet fra andre åpne kilder for bedre å kunne forutse og endre helsearbeideres atferd. I tillegg vil det bli enklere å kunne forutsi epidemier og distribuere ressurser deretter.

For behandling av tuberkulose har såkalte digital adherence technologies/digitale tilslutningsteknologier (DAT) vist et betydelig potensial når det kommer til muliggjørelse av pasientsentrert omsorg og forbedring av integrerte helseinformasjonsnettverk både på nasjonalt- og globalt nivå. Løsningene kan tilpasses et gitt land for å differensiere og forbedre etterlevelse av behandlingen. Aggregerte data for pasientetterlevelse kan bidra globalt og nasjonalt til en mer universell forståelse av vanlige etterlevelsesutfordringer i behandlingsomløpet, samt drive innovasjon til å møte disse utfordringene.

KNCV Tuberculosis Foundation (Nederland) designer og implementerer prosjekter for et bredt spekter av innstillinger og forutsetninger. Disse bygger på eksisterende beviser, innovasjoner og en globalt voksende drivkraft for bruken av DAT for alle typer av tuberkulose, samt utviklingen av universelle ressurser som del av en «implementasjonspakke» som demonstrerer til både land og det globale helsesamfunnet hvordan man kan tilpasse disse teknologiene og framgangsmåtene så de kan møte spesifikke behov i ethvert land.

Innovative teknologier

Kartdata blir stadig mer tilgjengelige i lav- og mellominntektsland. Det samme gjelder mer presise befolkningsdata. Parallelt med dette innhentes informasjon om helsefasiliteter (f.eks. geolokasjon, tilgjengelige tjenester, typer, kontakter) av et bredt spekter av samarbeidspartnere. Disse dataene kan vise seg å være svært verdifulle. De kan bidra til en forbedring av dekningsanslag, samt oppdage eventuelle hull i en tjenestes tilgjengelighet og befolkningens tilgang til grunnleggende helseomsorg.

Digitaliseringen av helseomsorgen gjør at det skapes enorme nye datasett i form av elektroniske helsejournaler. Denne digitaliseringen gjør det mulig for helsetilbydere å forstå kravene som stilles av samfunnene de betjener og hvordan kunstig intelligens og prediktive analyser kan forbedre helseutfall. Framveksten av digitale verktøy i tandem med beskrivende-og prediktive analyser kan bistå et samfunns helseomsorgsarbeidere med å bedre identifisere høyrisikopasienter og dermed tilby en mer nøyaktig behandling av høyere kvalitet. Med digitale medisinjournalers framvekst vil man kunne se en utvikling hvor «smartcards» erstatter tradisjonelle journalbøker. Dette vil gjøre det mulig for interessenter å kunne fatte avgjørelser basert på tilgjengelig informasjon i form av sanntidsdata.

Digital ID kan bidra stort til en forbedret dekning av helseomsorgstilbud i utviklingsland. Allerede nå kan organisasjoner samle inn nøyaktige mottakerdata og spore framgangen opp mot FNs bærekraftsmål. Det er verdt å påpeke viktigheten av datasikkerhet og personvern i forbindelse med bruken av digital ID. Det vil være viktig å utforske i hvilken grad både EUs personvernsforordning (GDPR) og skyteknologier kan tas i bruk for å identifisere og håndtere risikoer samt forbedre programmets kvalitet.

Ubemannede, luftbårne fartøyer, også kjent som droner, kan utplasseres strategisk der nødvendig, og bidra til en fordelaktig integrering med allerede eksisterende systemer for forsyningskjeder. Dette vil føre til økt tilgjengelighet og tilgang til livreddende råvarer. Videre kan dette bidra til å fylle betydelige tomrom i tilgangen til tjenester i offentlige helseforsyningskjeder.

DHIS2 er en gratis open source-plattform for innsamling, behandling, analyse og bruk av data og informasjon. Plattformen, som nå brukes som nasjonalt helseinformasjonssystem i 67 land, har blitt den globale standarden for internasjonal utvikling, og har hatt en massiv innvirkning på måten utviklingsland ser på sine informasjonssystemer. Dersom man tar med i beregningen NGO-baserte programmer som benytter seg av DHIS2, vil antallet land som benytter seg av plattformen overstige 100.

Det er nok å ta av når det kommer til nye og fremvoksende teknologier. Nøkkelen blir da å identifisere den, eller de teknologiene, som møter behovene til hver enkelt organisasjon. Muligheten til å kunne dele erfaringer, framgangsmåter og lærdom vil kunne bidra til at organisasjoner kollektivt kan komme et steg nærmere å oppfylle FNs tredje bærekraftsmål.

Disse temaene, og mange flere, vil bli presentert og diskutert under årets utgave av «the Global Digital Development Summit» i Genève fra 28-30 oktober 2019. www.gddsummit.ch. Konferansen samler organisasjoner og aktører innenfor helse- og humanitær sektor til diskurs og fremming av teknologiske løsninger innen internasjonal utvikling. Konferansen arrangeres av BAO Systems, leverandør av District Health Information Software 2 (DHIS2), verdens mest utbredte e-helse system og tilbyr cloud-tjenesteløsning til å takle utfordringer i sektorer som helse, utdanning, flyktninghjelp, ernæring og sanitær. eSHIFT Partner Network er medarrangør av konferansen.

Powered by Labrador CMS