De som bruker begrepet moderne slaveri, bruker det som en paraplybetegnelse som inkluderer menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, tvangsekteskap og barnearbeid, skriver utviklingsministeren. Illustrasjon: GADO
De som bruker begrepet moderne slaveri, bruker det som en paraplybetegnelse som inkluderer menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, tvangsekteskap og barnearbeid, skriver utviklingsministeren. Illustrasjon: GADO

Helhetlig og omfattende norsk innsats mot moderne slaveri

MENINGER: Gjennom økt bruk av begrepet moderne slaveri, har det blitt mer oppmerksomhet om hele problemkomplekset, inkludert menneskehandel, skriver utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Publisert

Jeg takker for debattinnlegget fra Jeanette Kalmar Frøvik, Ragnhild Lindahl Torstensen og Benedicte Sundli i Lightup Norge, og muligheten det gir meg til å klargjøre et viktig spørsmål knyttet til Norges innsats mot moderne slaveri og hvordan dette skal forstås i forhold til innsatsen mot menneskehandel. Det er nemlig ikke slik at det ene utelukker det andre.

Norge gjør allerede en omfattende innsats mot menneskehandel. Mye av dette arbeidet skjer i samarbeid med Justisdepartementet og Interpol. Det skal vi fortsette med. Vi har også et betydelig engasjement for å bekjempe tvangsarbeid, gjeldsarbeid, tvangsekteskap og barnearbeid. Også dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke i tiden fremover.

Samlebegrep

Norad påpeker i kartleggingsrapporten til Utenriksdepartementet at det i dag ikke finnes en global enighet rundt definisjonen av moderne slaveri. Moderne slaveri er heller ikke et juridisk begrep. Moderne slaveri er et samlebegrep som refererer til situasjoner der sårbare mennesker utnyttes og blir kontrollert gjennom maktmisbruk, trusler og vold, og ikke er frie til å forlate situasjonen. De som bruker begrepet moderne slaveri, bruker det som en paraplybetegnelse som inkluderer menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, tvangsekteskap og barnearbeid. Begrepet brukes av stadig flere, og benyttes i dag av FN, giverland, media, sivilt samfunn og næringsliv. I Storbritannia er det vedtatt en egen lov mot moderne slaveri.

I Granavolden-plattformen slår regjeringen fast at Norge skal styrke innsatsen mot moderne slaveri og samle denne innsatsen i et eget bistandsprogram. I praksis betyr dette at vi styrker den allerede eksisterende innsatsen mot menneskehandel, tvangsarbeid, tvangsekteskap, gjeldsarbeid og barnearbeid. I den nyopprettede budsjettposten for sårbare grupper, foreslår regjeringen også å sette av 150 millioner kroner i kampen mot moderne slaveri.

Gjennom økt bruk av begrepet moderne slaveri, har det blitt mer oppmerksomhet om hele problemkomplekset, inkludert menneskehandel. Gjennom å øke fokuset på moderne slaveri, blir det lettere å se sammenhenger mellom de ulike formene for utnyttelse og overgrep. Fokuset på moderne slaveri fremmer dermed samarbeid på tvers av fagmiljøer og departementer, og legger til rette for en samstemt tilnærming til alle disse problemstillingene.

Ressursgruppe

Nettopp fordi vi er opptatt av en helhetlig og samstemt tilnærming, opprettet vi i vår en ressursgruppe som består av eksterne aktører som jobber med tema knyttet til moderne slaveri. Lightup Norges erfaring og kunnskap vil være en viktig ressurs i arbeidet med å utvikle et eget bistandsprogram. Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å invitere Lightup Norge til å være en del av ressursgruppen.

Powered by Labrador CMS