Statsminister Erna Solberg skal være pådriver internasjonalt for FNs bærekraftige utviklingsmål fram mot 2030.
Statsminister Erna Solberg skal være pådriver internasjonalt for FNs bærekraftige utviklingsmål fram mot 2030.

Erna slår et slag for bærekraftsmålene

– Alle land er blitt utviklingsland, alle har vi noe å strekke oss etter. Vi har ingen tid å miste. FNs bærekraftsmål er ambisiøse og skal realiseres på 15 år, sa statsminister Erna Solberg.

Publisert

FNs bærekraftsmål 2015-2030

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve på under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk.

3. Sikre helse og trivsel.

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle.

5. Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle.

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst og full sysselsetting.

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land.

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger.

12. Sikre bærekraftig forbruk og gode produksjonssystemer.

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse.

14. Bevare hav og marine ressurser.

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte.

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling.

17. Styrke globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Som ett av de første landene i verden la Norge tirsdag fram en rapport om oppfølgingen av de nye målene for bærekraftig utvikling. Statsministeren skal presentere rapporten under FNs høynivåforum i New York i juli.

– Vi er grunnleggende avhengige av hverandre i denne verden. Ingen skal utelates. Vi skal utrydde ekstrem fattigdom, samtidig som vi skal bevare klodens bærekraft, sa Solberg da hun presenterte rapporten sammen med utenriksminister Børge Brende og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det var i fjor høst at FNs medlemsland vedtok 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det nye at målene skal følges opp i hvert enkelt land, ikke bare i utviklingsland. Oppfølgingen er et felles ansvar. Statsminister Erna Solberg er en av lederne for FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

Solberg understreket at det er viktig at de 193 statslederne som undertegnet de nye FN-målene gjør de til sin egen politikk. Hun viste til at det er en ting å si i en internasjonal forsamling at man er mot korrupsjon, og helt annet å gjøre noe med det i eget land.

Hun vil heller ikke glatte over at det i Norge vil politisk uenighet framover om hvordan bærekraftsmålene skal settes ut i live.

– Vi er ikke perfekt, også Norge har utviklingsspørsmål som må løses framover, sa hun og trakk fram spørsmål som ungdom som ikke fullfører skolegang, arbeidsledighet og mishandling av kvinner og barn.

Norske prioriteringer

Rapporten fra regjeringen peker på norske politiske prioriteringer så vel som utfordringer i oppfølgingen, både nasjonalt og internasjonalt. Utdanning, helse, likestilling, klima og bærekraftig forvaltning av hav, marine ressurser og andre naturressurser er blant de viktige målområdene der Norge har et sterkt globalt engasjement. Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også gitt innspill.

– Vi kan bli den første generasjonen som kan utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Norge var pådriver for å få målene vedtatt, og vi skal spille en viktig rolle i gjennomføringen. Startskuddet har gått for en global dugnad for å avskaffe ekstrem fattigdom, sa utenriksminister Børge Brende.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreket at det er nasjonal politikk i de enkelte landene som skaper utvikling, men at de nye målene er et globalt utviklingsprogram som alle skal rapportere om.

– Hvis verden skal lykkes i å nå bærekraftsmålene, må vi stanse det verditap som klimaendring og ødeleggelse av naturmangfold i dag representerer. Og så må vi sikre innovasjon og grønn vekst med nye løsninger for energi, transport og industri, sa Helgesen.

Han trakk fram at Norge skal spille en ledende rolle både innen bevaring av regnskog og verne om havet, spesielt i kampen mot plastforsøpling av verdenshavet.

– Norge må gjennomføre Parisavtalen. Vi legger vekt på at Norge skal bli et lavutslipp-samfunn, men ikke et lavinntektsamfunn, sa Helgesen.

Kritiske innspill

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, har gitt detaljerte anbefalinger til regjeringen på samtlige 17 mål. De var mest kritiske til regjeringens miljøarbeid i Norge.

– Norge ligger godt an til å nå mange av målene, men sliter på miljøfronten og med økende norske klimagassutslipp. Skulle alle i verden hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann hadde vi trengt to jordkloder. For å få til et grønt skifte trenger Norge en langsiktig plan med bred partipolitisk støtte. Vi har ingen planet B, påpekte Tønnessen-Krokan.

Hun er positiv til nye initiativ fra regjeringen for bedre bevaring av livet i havet samt til klimafinansiering, men understreker at regjeringen nå må omsette ord til handling.

– Rike Norge kan bidra vesentlig til bærekraftig utvikling og gjøre det lønnsomt å drive etisk. Norge må sikre at bistanden ikke utvannes. Oljefondet må i større grad investeres i fornybar energi og annen infrastruktur som bidrar til at bærekraftsmålene nås, mener Tønnessen-Krokan.

ForUM har også nylig gitt ut en egen rapport basert på innspill til myndighetene på alle 17 målene. Last ned rapporten her.

Martin Østerdal i Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner LNU, mener at ungdom må i større grad trekkes med i arbeidet med alle de 17 nye utviklingsmålene.

– Vi frykter at ikke alle får en plass rundt bordet. Aldri har vi hatt en verden med så mange ungdommer. De kommer ofte ikke med i prosesser som angår deres liv. Ungdom er ikke bare sårbare, men er også ressurser som kan brukes for å utforme en politikk som treffer. Vi må utvikle en politikk sammen, både her i Norge og internasjonalt, sa Østerdal.

Samtingspresident Aili Keskitalo refset både Norad og Utenriksdepartementet for kutt i bevilgninger til urfolk rundt om i verden. Samtidig understreket hun at mer må gjøres i Norge for å bekjempe vold.

– 49 prosent av samiske kvinner har opplevd vold. Vi trenger mer fokus på dette fra regjeringens side, sa hun.

Powered by Labrador CMS