I dag har Norfund investert minst fem milliarder kroner via skatteparadis, viser en gjennomgang Bistandsaktuelt har gjort. Fondet har også gjort flere nye investeringer i slike land i år. Nye retningslinjer Norfund har utarbeidet sier at bruken skatteparadis skal begrenses. Bildet er fra den afrikanske øystaten Mauritius. Foto: Jan Speed
I dag har Norfund investert minst fem milliarder kroner via skatteparadis, viser en gjennomgang Bistandsaktuelt har gjort. Fondet har også gjort flere nye investeringer i slike land i år. Nye retningslinjer Norfund har utarbeidet sier at bruken skatteparadis skal begrenses. Bildet er fra den afrikanske øystaten Mauritius. Foto: Jan Speed

Norfund vil begrense milliard-investeringer via skatteparadis

Norfund har i mer enn ti år fått sterk kritikk for å investere via skatteparadis. I dag har fondet minst 5 milliarder kroner investert i slike land. Det statlige fondet varsler nå begrensninger på bruken av skatteparadis, men kritikere mener endringene ikke går langt nok.

Publisert

Dette har Norfund investert via skatteparadis i år

Norfund har gjort disse investeringene via skatteparadis så langt i 2019: (Investert beløp i parantes)

 • Caymanøyene: Accion Quona Inclusion Fund LP (85,2 millioner kroner)
 • Guernsey: Development Partners International III (340,7 millioner kroner)
 • Mauritius: Eco-Nor Energy Ltd (8 millioner kroner) og Evolution II LP (130,3 millioner kroner)
 • De britiske Jomfruøyer: Frontiir (25,6 millioner kroner)

Kilde: Bistandsaktuelt basert på Norfunds investeringsoversikt hentet på norfund.no

Norfunds samlede investeringer via skatteparadis

Oversikt over Norfunds samlede investeringer via skatteparadis i dag, fordelt på jurisdiksjon: (verdi i parantes)

Afrika

 • Mauritius (2,9 milliarder kroner)

Karibia

 • Bahamas (24,2 millioner kroner)
 • Caymanøyene (329,2 millioner kroner)
 • De nederlandske antillene (305 millioner kroner)
 • De britiske Jomfruøyer (119,9 millioner kroner)

Nord-Amerika

 • Delawere (207,5 millioner kroner)

Europa

 • Guernsey (499,4 millioner kroner)
 • Luxembourg (625,6 millioner kroner)

Tallene omfatter både investeringer og lån.

Kilde: Bistandsaktuelt basert på Norfunds investeringsoversikt hentet på nordfund.no

Rike og mektige personer verden over har brukt skatteparadis til å stikke unna penger og unndra skatt. Ikke minst rammes utviklingsland av at penger som kunne vært brukt til utvikling strømmer til land med lav skatt og mye hemmelighold.

I 2009 gikk det offentlig nedsatte Kapitalfluktutvalget inn for at Norfund skulle slutte å investere i skatteparadis. Norfund har på sin side forsvart bruken av øystaten Mauritius i Indiahavet og andre skatteparadis, og investeringene har blitt videreført.

Ti år etter har Norfund nå utarbeidet nye retningslinjer, der det heter at investeringsfondet «bestreber seg på å begrense bruken av Offshore finanssentre (OFCer)». OFC er et annet navn på skatteparadis.

«OFCer brukes bare der det er nødvendig», går det fram av de nye retningslinjene. Et viktig argument for å bruke skatteparadis som Mauritius er at de har lovverk og andre rammebetingelser som gir investorer trygget for investeringene sine.

De nye retningslinjene er datert 30. januar i år, men er først nå publisert.

I de nye retningslinjene, som gjelder for alle typer land, heter det at Norfund forventer at regler om å betale skatt skal følges til punkt og prikke. Smarte løsninger, kjent som aggressiv skatteplanlegging, skal ikke brukes av selskapene der Norfund er medeier. Det gjelder også i skatteparadisene.

Skal kun brukes når nødvendig

- Norfund skal kun bruke Offshore Financial Centers som tilfredsstiller kravene i vår skattepolicy og i tilfeller der det er nødvendig for å kunne gjennomføre investeringer i tråd med vårt mandat i høyrisiko-markeder og for å kunne beskytte fondets kapital, utdyper kommunikasjonsansvarlig Inger Nygaard i Norfund i en epost til Bistandsaktuelt.

Kritikere mener at Norfunds investeringer bidrar til å legitimere skatteparadis, mens Norfund selv har vist til at fondets europeiske søsterorganisasjoner også bruker Mauritius og andre skatteparadis aktivt.

Det statlige investeringsfondet har investert 2,9 milliarder kroner gjennom fond og selskaper registrert på Mauritius. I tillegg kommer Norfunds investeringer via Bahamas, Caymanøyene, Guernsey, den amerikanske delstaten Delawere og flere andre.

Bare i år har fondet investert mer enn en halv milliard kroner gjennom skatteparadis, viser en gjennomgang gjort av Bistandsaktuelt. Til sammen har fondet i dag investert minst fem milliarder kroner i ulike skatteparadis, ifølge vår utregning. Den er basert på opplysninger på Norfunds hjemmesider, der verdivurderingen er gjort på basis av opprinnelig investert beløp. Verdiene kan derfor være vesentlig høyere i dag. Tallene omfatter både investeringer og lån.

Skatteparadis utgjør mer enn 20 prosent av Norfunds totale investeringer og utlån.

- Trenger juridisk rammeverk

Norfund er alltid en minoritetsinvestor, og derfor er avhengig av å samarbeide med partnere. Å ikke investere i skatteparadis kan ifølge Norfund gjøre det vanskeligere å mobilisere kapital til de aller fattigste, ikke minst gruppen av minst utviklede land (MUL-land).

- Mange av dem som Norfund ønsker som investeringspartnere vil ikke være med og investere i fattige land, spesielt MUL-land, hvis ikke selskapet eller fondet det investeres i nyter godt av rettslig beskyttelse i et tredjeland med et pålitelig rettssystem, framhever Nygaard.

Hun viser blant annet til behovet for et juridisk avtaleverk som alle parter respekterer, mulighet til valutatransaksjoner uten restriksjoner og pantesikkerhet for lån.

De nye retningslinjene har ikke ført til at Norfund har sluttet å gjøre nye investeringer i skatteparadis. Opplysninger på fondets hjemmeside viser at Norfund i år har gjort til sammen fem nye investeringer gjennom Caymanøyene, Guernsey, Mauritius og De britiske Jomfruøyer.

- Burde vært en spydspiss mot skatteparadis

Morten Eriksen er tidligere førstestatsadvokat i Økokrim og ekspert på økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser. Han mener at Norfund burde trukket seg helt ut av skatteparadis og er skuffet over fondets nye retningslinjer.

- Dette er for tynt. Forpliktelsene er så løse at det er vanskelig å kommentere, sier Eriksen til Bistandsaktuelt.

Verden vil aldri bli kvitt skadelig hemmelighold om alle fond og virksomheter skulle tenke som Norfund, sier han. Eriksen legger til at Norfund burde være en spydspiss i kampen mot skatteparadis, i stedet for å bruke dem når det passer fondet.

- Signaleffekten av at Norfund bruker skatteparadis er svært uheldig, når hele verden er opptatt av den undergravende effekten skatteparadis har, sier han.

Utviklingsland taper mest

Utviklingsland er ifølge mange eksperter de som taper mest på måten skatteparadis brukes på innen globale pengestrømmer. Eriksen viser til at Panama Papers-lekkasjene i 2016 var en vekker for mange. Han mener at den globale innsatsen mot skatteparadis går framover, men at de globale strukturene som fremmer hemmelighold har vist seg svært vanskelige å endre.

Eriksen, som var medlem i Kapitalfluktutvalget, stiller spørsmålet om det ikke er naivt å tro at skatteparadisene vil snu og bidra til effektiv etterlevelse av internasjonale avtaler som undergraver hemmeligholdet de tilbyr.

Det finnes mange gode alternativer til investeringer gjennom skatteparadis, mener Eriksen. Mange land har mer avanserte finanstjenester enn det skatteparadisene kan tilby, uten hemmeligholdet som følger med.

- De begrunnelsene jeg har sett for å benytte skatteparadisene har gjennomgående vært dårlige, sier Eriksen.

- Velutviklede og trygge finanstjenester tilbys i mange stater som ikke anses som skatteparadiser med rigorøse sekretesseregler, og det er mulig å inngå avtaler om tvisteløsning geografisk plassert slik at de tilfredsstiller investorenes trygghetsbehov, sier han.

- Norfund bør fortelle om sin virkelighet

Også økonomiprofessor Guttorm Schjelderup, som ledet Kapitalfluktutvalget, er kritisk til Norfunds nye retningslinjer. Han mener det er ulogisk at retningslinjene på den ene side tar til orde for økt åpenhet om skatt og på den annen side viderefører bruken av skatteparadis.

- Det ser for meg ut til å være en inkonsistens i at man fortsatt skal bruke skatteparadiser samtidig som man promoterer åpenhet, innsyn og skatt. De to forholdene står i motsetning til hverandre, skriver Schjelderup i en epost til Bistandsaktuelt.

Schjelderup, som leder Senter for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole, savner en god begrunnelse for å ikke investere i vanlige land i stedet for å bruke skatteparadis. Norfund burde laget en ryddig oppstilling med argumenter for og imot skatteparadis, anbefaler han.

- En pro/kontra-diskusjon på hvorfor vanlige stater ikke er egnet er på sin plass, og vil gjøre at offentligheten får en større forståelse for hvilken virkelighet Norfund må forholde seg til. Det ville også gjort det lettere å evaluere bistandspolitikken i ettertid, mener Schjelderup.

Skal offentliggjøre hva selskaper betaler

I de nye Norfund-retningslinjene understrekes det at skatt er avgjørende for at utviklingsland skal kunne investere i utdanning, helsevesen og offentlig infrastruktur, og at Norfund skal være en pådriver i å sørge for at alle samarbeidspartnere oppfører seg ansvarlig når det gjelder skatt og avgifter.

Norfund har tidligere ikke offentligjort opplysninger om hva hvert enkelt selskap betaler i skatt i ulike land. Det kan nå endre seg. Ifølge Norfund forventes det nå ved nye investeringer at Norfund skal kunne offentliggjøre hva selskapene betaler i skatt. Norfund skal imidlertid be om selskapenes godkjenning og selskapene kan i noen tilfeller si nei.

«Disse åpenhetsprinsippene kan frafalles i visse tilfeller. I så fall skal investeringsdokumentasjonen inneholde en forklaring», heter det i de nye retningslinjene. Norfund ønsker også å kunne publisere hvem som er de reelle eierne når fondet investerer sammen med andre.

- Stort skritt i riktig retning

Tax Justice Network har vært blant kritikerne av Norfunds investeringer i skatteparadis, og har gitt innspill til utarbeidelse av de nye retningslinjene. Rådgiver Peter Ringstad er positiv til hvordan Norfund nå forholder seg til skattespørsmål.

- Mitt inntrykk er at Norfund langt på vei har kommet til et sted der de ser behovet for å håndtere risikoen ved skatteparadis. Tidligere forsvarte de skatteparadis eller benektet at land som Mauritius var skatteparadis. Slik sett er dette et stort skritt i riktig retning, sier Ringstad.

Han viser til at Norfund nå går lenger enn sine europeiske søsterorganisasjoner i å komme kritikerne i møte, og mener spesielt at de nye signalene om å offentliggjøre hva enkeltselskaper betaler i skatt er positive.

- Er dere enig med Norfund i at det kan være gode argumenter for å investere gjennom land som Mauritius?

- Vi har aldri kjøpt hele den pakken av argumenter. Det vi har sagt er at dersom dere skal være for eksempel på Mauritius, så er dere i et skatteparadis som har et lovverk som muliggjør skatteunndragelse og hemmelighold knyttet til eierskap. Da må man ha noen kjøreregler som håndterer den trusselen, sier Ringstad.

Han sier at Tax Justice Network ønsker å være konstruktive i forhold til Norfund.

- De har møtt oss et godt stykke på vei, synes jeg.

Ringstad sier at organisasjonen nå er spent på hvordan det nye regelverket vil fungere, og lover å følge med på hvilke endringer som vil komme i praksis.

Powered by Labrador CMS