Hege Hertzberg har lang erfaring fra bistandsbransjen, her fra et besøk i Niger. Nå skal hun lede arbeidet med regjeringens bistandsreform.
Hege Hertzberg har lang erfaring fra bistandsbransjen, her fra et besøk i Niger. Nå skal hun lede arbeidet med regjeringens bistandsreform.

Dette er mandatet for bistandsreformen

Omorganiseringen av utenriksdepartementet og Norad skal gjøres innen utgangen av året, framgår det av UDs mandatbeskrivelse. Utenriksdepartementets utviklingspolitiske ekspert Hege Hertzberg skal lede arbeidet med regjeringens bebudede reform av bistandsforvaltningen.

Publisert

Prosjektgruppen

Hege Hertzberg – prosjektleder – har fungert som direktør i Fredskorpset, vært ambassadør i Ghana og utviklingspolitisk direktør

Dag Mejdell – ekstern, tidligere konsernsjef i Posten og Dyno Industrier. I Posten var han ansvarlig for en stor omstillingsprosess.

Jon Lomøy – direktør i Norad

Katja C. Nordgaard – ekspedisjonssjef i UD, Avdeling for økonomi og utvikling,

Anne Kristin Lund – ekspedisjonssjef i UD, Avdeling for kompetanse og ressurser,

Trine Mørch Smith – ekspedisjonssjef i UD, Regionavdelingen,

Nå foreligger endelig mandatet for prosjektgruppen som skal ta arbeidet med bistandsreformen videre. Det skjer flere uker etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup lanserte sine tanker om retningen på reformen.

Den hurtigarbeidende prosjektgruppen skal ledes av tidligere ambassadør og eks-utviklingspolitisk direktør, Hege Hertzberg. Gruppen består av seks personer – fire fra UD, én fra Norad og én ekstern.

Prosjektgruppen skal ha som sine oppgaver å identifisere konkrete organisatoriske grep, vurdere ulike modeller for gjennomføringen av reformen og å analysere konsekvensene av mulige endringsforslag.

– De siste 15 årene har det vært en rekke utredninger av organiseringen av bistandsforvaltningen. Utredningene peker i ulike retninger. Det de har til felles, er at de identifiserer noen tydelige utfordringer med dagens organisering. Vi har vurdert mange alternativer nøye, og pekt ut en overordnet kurs. Nå skal prosjektgruppen vurdere hvordan den kursen skal gjennomføres og hvilke konsekvenser det vil ha for organiseringen av UD, Norad og utestasjonene, sier utviklingsminister Astrup i en pressemelding.

Har vakt debatt

– Målet med reformen er å organisere oss slik at vi bruker våre dyktige fagfolk i UD, Norad og på utenriksstasjonene best mulig. Vi skal ha en inkluderende prosess hvor ulike hensyn i reformarbeidet vurderes før vi bestemmer oss for gjennomføringsmodellen for fremtidig organisering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Reformforslaget har allerede skapt debatt blant partiene på Stortinget – og i Bistandsaktuelts spalter. Da Stortinget nylig debatterte utviklingsministeren utviklingspolitiske redegjørelse, benyttet flere av opposisjonspartiene sjansen til å ytre seg kritisk til deler av reformforslaget. Særlig var de skeptiske til forslaget om å skille faglig rådgivning fra tilskuddsforvaltning.

Også de tre fagforeningene i Norad har ytret betydelig felles skepsis til denne delen av reformforslaget. Tidligere uttalelser fra Astrup har pekt i retning av at bistandsfaglig rådgivning skal knyttes tettere opp mot utviklingsministeren, mens Norad skal rendyrke et miljø rundt andre oppgaver.

Kraftig vekst

I beskrivelsen av mandatet påpeker regjeringen at bistandsbudsjettet har vokst med over 315 prosent siden år 2000. Forvaltningsregelverket har også blitt mer omfattende. For å sikre best mulig bistandseffekt, mener regjeringen det er nødvendig å ta en ny vurdering av hvordan bistandsforvaltningen er organisert.

Formålet med reformen er, ifølge regjeringen:

  • å unngå dobbeltarbeid og overlappende kompetanse mellom UD og Norad
  • ivareta kontinuitet og spesialkompetanse
  • sikre en tydelig grensedragning mellom politiske vurderinger og bistandsfaglige vurderinger

Første fase i prosjektgruppens arbeid skal konsentreres om vurdering av konsekvensene der hovedideen er at Norad skal rendyrkes som forvaltningsorgan med sentralisert ansvar for all teknisk bistandsforvaltning, rapportering, evaluering og kontroll. Det åpnes for en vurdering av hvordan ansvaret for en «målrettet og effektiv» bruk av bistandsmidlene skal fordeles mellom Norad og UD, og konsekvensene av å flytte på oppgavene.

Prosjektgruppen skal i tillegg vurdere Klima- og miljødepartementets forvaltning av bistandsmidler knyttet til klima- og skoginitiativet.

Videre skal det vurderes konsekvensene av:

  • Å ha en samlet evalueringsfuksjon for tiltak og programmer på utenriks- og utviklingsområdet
  • Konsekvensene av en konsolidering av kommunikasjonsavdelingene i UD og Norad
  • Opprettelsen av en analysefunksjon for å vurdere sentrale trender og utviklingstrekk på utviklingsområdet

Overordnet kurs

– Mandatet, slik det er utformet og sammen med statsrådens tidligere uttalelser, gir etter min mening klare føringer om ønsket resultat. Jeg håper at prosjektgruppa er tøffe nok til å foreta en selvstendig analyse, slik at ikke sluttrapporten fremstår som et bestillingsverk, sier eks-ambassadør og tidligere avdelingsdirektør i Norad Terje Vigtel i en kommentar.

Han mener samtidig det er oppsiktsvekkende at en omorganisering som skal bidra til best mulig resultater av norsk bistand ikke legger opp til konsultasjoner med "de som er eksperter i å motta norsk bistand".

– Land i Sør har vært utsatt for et utall av omorganiseringer på giversiden, og har nok klare meninger om effekten av disse, sier Vigtel som fortsatt har ulike styreverv og konsulentoppdrag knyttet til bistand.

Bistandsveteranen viser til at det skjer store endringer i landene sør for Sahara.

– Å gjøre bistanden mest mulig relevant i en slik endringsprosess bør også reflekteres i hvordan vi organiserer oss i Norge. Norsk bistand må i større grad styres av behov og kunnskap i de landene vi forsøker å bistå og endre, sier han.

Kompetanseproblemet

UDs tidligere fagdirektør for utviklingspolitikk Svein Dale mener det er uheldig at det nye mandatet ikke har fokus på problemet med svinnende kompetanse både i Norad og UD.

– Ved å flytte flere av fagfolkene til UD vil enda flere fristes til å gå fra faglig fordypelse til en generalistpreget diplomatkarriere. Der er ikke noe galt i det, men det fører til en desimert ing av beholdningen av land- og fagkompetanse, sier Dale.

Han sier også at han er enig med dem som mener at forvaltning krever god innsikt i utviklingsforhold og at det er uheldig å splitte faglig rådgivning og tilskuddsforvaltning.

–Samtidig er det heller ikke bra med det skillet mellom utenrikspolitikk, bistandspolitikk og faglige hensyn som vi hadde før og som skapte mange gnisninger, sier han.

Dale mener utvalget bør komme opp med en løsning som som sikrer at Norge har én konsistent politikk utad "også når vi har ministre og Norad-direktører fra ulike leire".

(Saken blir oppdatert.)

Les mer om den foreslåtte bistandsreformen her:

Bistandsreform: Vi har ikke råd til å mislykkes

Astrup utdyper motivene bak bistandsreform

Bistandsreform møter skepsis i Stortinget

Astrup lanserer bistandsreform - "spisser" Norads rolle

Reform av bistandsforvaltningen - dette må du tenke på, Astrup!

Meninger: CMI-forsker: Har forskningen en plass i bistandsreformen?

Meninger: KPMG-leder: Forvaltningen trenger reform!

Powered by Labrador CMS