Alicia Bárcena fra FNs økonomiske kommisjon for Latin Amerika (ECLAC). Organisasjonen skal samarbeide med Norge og utveksle av erfaringer i arbeidet med å utjevne ulikhet. Foto: Hilde Holsten

Kjemper mot ulikhetene i Latin-Amerika

Minstelønn, tilgang til pensjon og utdanning kan bidra til å redusere de store ulikhetene i Latin-Amerika.

Av Hilde Hartmann Holsten Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.26

Dette sier Alicia Bárcena fra FNs økonomiske kommisjon for Latin Amerika (ECLAC) som i begynnelsen av juni undertegnet en avtale med Utenriksdepartementet om samarbeid og utveksling av erfaringer i arbeidet med å utjevne ulikhet. Alicia Bárcena og Heikki Holmås underskrev avtalen.

– I et samfunn med stor ulikhet føler ikke befolkningen noe tilhørighet med hverandre. Det blir et segmentert samfunn med høy kriminalitet og grupper som bare verner om seg selv,  sier Alicia Bárcena.

Latin Amerika har tradisjonelt vært preget av stor ulikhet på inntekt, helse og utdanning. Regionen har også hatt en ujevn fordeling av jord og ressurser. I mange tiår har denne ulikheten bare økt, men de siste årene har man for første gang sett positive endringer. Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom er det laveste på 20 år.

Hva fungerer?

Bárcena legger vekt på tre tiltak som har hatt effekt i noen land og som ifølge kommisjonen bør innføres i hele regionen.

  • økt tilgang til sosiale programmer
  • en minstelønn som er til å leve med
  • universell tilgang til velferdsgoder som pensjon og utdanning.

– Brasil har lykkes langt vei på med det første. De innførte kontantoverføringsprogrammer som har løftet flere tusen ut av fattigdom. På grunn av Lulas satsning har Brasil gått fra 37,5 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom i 2001 til 20,9 prosent i 2010. I Chile har man gjort mye med pensjonen noe som har bidratt til å gi flere eldre et verdig liv, for å nevne noen eksempler, sier Bárcena.

Fordi arbeidskraften er så lett tilgjengelig og lite regulert er det mulig å ha jobb og samtidig leve i fattigdom. Å innføre en akseptabel minstelønn er derfor et viktig virkemiddel for å heve deler av befolkningen ut av fattigdom.

Fra råvarer til kunnskap

Kommisjonen legger vekt på at man også er nødt til å

  • stramme inn av skattesystemet,
  • få bukt med de store uformelle arbeidsmarkedene
  • sakte å gå fra en økonomi basert på råvareproduksjon til å bli et kunnskapssamfunn.

Latin-Amerika har hatt en mer ekstrem økonomisk ulikhet. For å endre dette må man endre hvordan man har styrt økonomien. Blant annet ved å se på inntektsfordeling.

– Vi er nødt til å reformere skattesystemet. Latinamerikanere betaler veldig lite skatt hvis man sammenligner med for eksempel Europa. Det er veldig tydelig at markedet alene ikke ivaretar interessene til de fattige.

Med en økonomi i stor grad basert på råvarer er det mange bedrifter som trenger arbeidskraft, men som i det store bilde gir lite avkastning i form av inntekter til landene og de som ansettes.

Samarbeid med Norge

Bárcena håper at samarbeidet med Norge kan bli nyttig, særlig fordi Norge og Latin-Amerika har mye til felles. Hun legger særlig vekt på forvaltning av naturresurser, omfordeling av goder og det universelle velferdssystemet som områder hun håper ECLAC kan dra lærdom av.

– Hvordan vi kan få rikdommen fra våre naturressurser til å komme befolkningen mest mulig til gode er en utfordring for oss. Flere land gjennomgår nå sine kontrakter for å se om landet kan få bedre avtaler med selskapene som utvinner. Det er viktig for å sikre at flest mulig får glede av de felles godene. Vi tar ikke stilling til om private eller offentlige selskaper bør gjør jobben, men det må være en omfordelingstanke bak, sier Alicia Bárcena.

 

 

Publisert: 03.07.2013 03.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.26