Den nye regjeringen ønsker ikke å binde seg til målet om en prosent i bistand. Foto: Bistandsaktuelt

Utfordrer med 1,3 milliarder mer til bistand

De rødgrønne øker bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner. Utdanningsbistanden økes og Fisk for utvikling lanseres. Om to uker vil tallene se annerledes ut når de blåblå legger fram endringsforlag.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.22

Stoltenberg-regjeringen legger i dag fram forslag til statsbudsjett i det de pakker seg ut av statsråd- og statssekretærkontorene.

1 %

Totalt vil bistandsbudsjettet, dersom Stortinget sier ja, ligge på 31,5 milliarder kroner neste år. Men da vil mellompartiene måtte stemme for det rødgrønneforslaget - noe som neppe vil skje. Om litt over to uker vil den borgerlige regjeringen legge fram en tilleggsproposisjon. De vil neppe rekke å gjøre store endringer i bistandsbudsjettet, men vil velge ut en del symbolsaker.

- Flere europeiske land tvinges til å stramme inn livreima både hjemme og ute, og bistandsbudsjetter kuttes. Norge er blant de land som har klart seg aller best gjennom finanskrisen, og bør derfor fremdeles gi en krone av hver 100-lapp vi tjener i bistand til verdens fattige. Dette gir oss mulighet til å satse på en mer rettferdig utvikling for de menneskene i verden som trenger det aller mest, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås som presenterer bistandsbudsjettet for 2014 som en oppfyllelse av SVs partiprogram.

--------------------

Les mer:

  • Seks utfordringer for en ny regjering.   Etter åtte år med rødgrønn utviklingspolitikk og vekst i bistandsbudsjettene er det klart for en ny regjering. Bistandsaktuelts redaktør ser nærmere på seks områder der de borgerlige partiene har lovet ny politikk. 
  • Makten og pengene.   Les avtroppende statsråd Heikki Holmås sitt budskap til arvtageren.  
  • Her er Siv og Ernas utviklingspolitikk Den nye regjeringen vil at Oljefondet skal brukes til å investere i fattige land. Energi vil stå sentralt i norsk utviklingspolitikk. Skoginitiativet skal flyttes fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet.

 --------------------

Den nye blåblå-regjeringen har sagt at norsk bistand skal holdes på et høyt nivå, men Høyre og Fremskrittspartiet er ikke opptatt av målet om en prosent.

- Dersom den påtroppende regjeringen velger å gå bort fra målet om én prosent bistand, er det dypt beklagelig. Hvis de i tillegg kutter utviklingsministerposten tar de syvmilsskritt bakover i utviklingsarbeidet. En slik retning vil svekke Norges renommé og muligheter som internasjonal humanitær aktør. Disse konsekvensene må en ny regjering ta med inn i vurderingen dersom de velger å kutte disse viktige postene, sier  generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen fraråder den snart påtroppende regjeringen om å gjøre store endringer i bistandsbudsjettet.

- Det bistanden trenger nå er stabile rammevilkår som ikke uroer langsiktige planer og prosesser, sier Aadland.

Fisk for utvikling 

Holmås avslutter sin periode som utviklingsminister ved å lansere et forslag som tidligere har kommet fra Høyres Peter  Gitmark: Fisk for utvikling.

Satsingen skal støtte opp om bærekraftig ressursforvaltning, forvaltning og institusjonsbygging, småskala fiske, næringsutvikling og bekjempelse av fiskerikriminalitet, skriver UD. Fisk utgjør i gjennomsnitt 20 prosent av alt proteininntak i utviklingsland. I kyststater i Vest Afrika som Sierra Leone og Ghana kommer 60-70 prosent av proteinet folk spiser fra fisk. I år bevilges blant annet 190 millioner kroner til den pågående byggingen av nytt maritimt forskningsskip.

Kutt til Afghanistan

Bistanden til Afghanistan kuttes fra 750 til 700 millioner kroner på grunn av korrupsjon og manglende demokratisk utvikling i landet.

Mer til vaksiner

Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria (GFATM) får til sammen 330 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2014. Regjeringen ønsker å intensivere kampen for barne- og mødrehelse globalt, bekjempe dødelige sykdommer og bidra til å utrydde polio. Med stort og smått bruker nå Norge mer enn fire milliarder av bistandsbudsjettet på global helse.

Utdanning i krise

Regjeringen foreslår å trappe opp utdanningssatsingen med 150 millioner kroner i 2014 til om lag 1,750 milliarder kroner. Regjeringen foreslår samtidig at støtten til utdanning trappes opp til tre milliarder kroner i løpet av de neste fire årene. Norge har tatt et særlig ansvar for å gi barn som opplever krig, krise og konflikt tilgang til utdanning. Økningen fremover vil særlig fokusere på kvalitet i utdanningen og økt tilgang til ungdomsskole, spesielt for jenter.

Dette roper Redd Barna "hurra" for: - God utgangspunkt for den nye regjeringen som skal ta globalt lederskap, skriver organisasjonen på twitter.

- Økningen i bistand til utdanning er et godt signal fra den avtroppende regjeringen, men vi forventer en større økning fra Solberg-regjeringen som et første steg mot en jentemilliard, sier Jørn Johansen, fungerende generalsekretær i Plan Norge.

CARE berømmer regjeringen for å øke støtten til utdanning, og for å påpeke at verdien av utdanning avhenger av kvalitet og antall år, men mener opplæring for voksne analfabeter, spesielt kvinner, bør være en del av denne satsningen.

– Lese-, skrive- og regneopplæring for voksne har store ringvirkninger – også for barna. På den måten kan man endre sosiale normer og tradisjoner som hindrer at jenter får gå på skole. Jenters tilgang på utdanning kan ikke fremmes uten å ta i betraktning samfunnet de lever i, sier Torild Skogsholm, generalsekretær i CARE.

Deling

Holmås vil at sitt utviklingspolitiske testamentet, stortingsmeldingen « Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken » skal føres videre.  Derfor foreslås en økning på 300 millioner kroner til dette, inkludert økt støtte til frivillige organisasjoner for å styrke deres arbeid med rettferdig fordeling.

Informasjonsstøtten

"Takk for samarbeidet" er budskapet når Holmås foreslår å øke informasjonsstøtten til utviklingsorganisasjonene med 10 millioner kroner. Norad har hittil fordelt rundt 90 millioner info-kroner i året. Høyre har tidligere sagt at de vil halvere informasjonsstøtten.

 Norfund

De borgerlige har sagt at de vil satse på Norfund framover. De rødgrønne foreslår ingen økning i kapitaltilførselen til fondet.

Skog og klima

Den nye regjeringen ønsker at Skog- og klimaprosjektet skal overføres fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet. De rødgrønne vil at dudsjettet for satsingen foreslås videreført i 2014, og regjeringen anbefaler Stortinget å slutte seg til intensjonen om at klima- og skogprosjektet videreføres på minst dette budsjettnivå fram til 2020.

Samtidig vil de at Norge satser videre på utbygging av klimavennlig fornybar energi i fattige land og foreslår en økning på 56,7 millioner kroner til totalt 2,1 milliarder kroner i 2014.

Flyktningtiltak i Norge

De rødgrønne har sagt seg positive til å ta i mot 1000 kvoteflyktninger fra Syria. Det vil koste penger på bistandsbudsjettet. Det blir en sak for det nye Stortinget. I forslaget til neste års budsjett øker de rødgrønne posten "flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp" fra 1,27 milliarder kroner i 2013 til 1,56 milliarder til neste år.

 Kvinner og likestilling

Kvinner og likestilling er den økonomisk svakeste pilaren i  utviklingsbudsjett 2014 som de rødgrønne har presentert, mener FOKUS. Organisasjonen påpeker at i  regjeringsplattformen til Høyre og FrP står det at det er behov for å styrke kvinneperspektivet i utviklingspolitikken.

- Det betyr at den nye regjeringen må ta grep for å øke midlene til dette området, formulere tydeligere strategier og resultatmål og sørge for at kvinner og likestilling blir mer synlig på alle tematiske områder i utviklings- og utenrikspolitikken. FOKUS, som norsk spisskompetanse på kvinner og likestilling og utvikling, står klar til å bidra i dette arbeidet, skriver FOKUS i en pressemelding.

Andre saker som er i gang

I de rødgrønnes skumringstid har de satt i gang flere saker:

  • Utenriks- og finansdepartementet skal lage en positiv liste over tredje land som Norfund kan bruke for å kanalisere investeringer til utviklingsland.  Ideen er å hindre bruk av skatteparadiser ved å sette klare utviklingspolitiske kriterier for slike indirekte investeringer.
  • Det skal lages en studie om hvilke forutsetninger som må være til stede for at norske næringslivsinvesteringer skal ha en positiv utviklingseffekt.
  • Finansdepartementet har under de rødgrønne konkludert med å innføre utvidet land-for-land rapportering for flernasjonale norske oljeselskaper fra 1.1.2014. Lovforslaget vil bli lagt frem for Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet. Partiene på borgerlig side har gitt ulike signaler om de støtter ensidige norske tiltak.

 

Publisert: 14.10.2013 07.19.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.08.22