Kommisjonen slår fast at ulikhetene innen helse i dagens verden ikke kan løses innenfor rammen av helsepolitikk alene.

– Politiske grep kan fjerne helseforskjeller

- Vi kan ikke akseptere at det mellom land og mellom mennesker eksisterer groteske helseforskjeller som ved politiske grep kan fjernes, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.55

Ottersen har ledet en kommisjon for global helse som legger fram sin rapport i Oslo i dag.

På tross av viktige framskritt, er det fortsatt store forskjeller i global helse. At det kan være så mye som 21 års forskjell i forventet levealder mellom ulike land er bare ett av mange eksempler på dette.

Kommisjonen som nå legger fram sine resultater, slår fast at ulikhetene innen helse i dagens verden ikke kan løses innenfor rammen av helsepolitikk alene.

Globale løsninger

I stedet kreves det globale politiske løsninger, som også omfatter handelspolitikk, regulering av multinasjonale selskaper og ikke minst spørsmål om krig og fred.

Det tas til orde for endringer i måten verdenssamfunnet styres på som skal sikre at målet om utjevning av globale helseforskjeller kan bli virkelig.

Kommisjonen ble nedsatt i 2011 etter initiativ fra daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og tidsskriftet The Lancet.

På dagsorden

The Lancet er av verdens ledende tidsskrift for medisinsk forskning. I tillegg til å publisere de siste forskningsresultatene tar redaksjonen i The Lancet ofte egne initiativ til å sette viktige spørsmål på den globale dagsorden.

Kommisjonen har bestått av 18 forskere og beslutningstagere fra 13 land. I tillegg har eksperter ved Universitetet i Oslo (UiO) og Harvard University i USA bidratt i arbeidet.

Det hele har munnet ut i en rapport som kan bli et viktig innlegg i debatten om hvilke mål verden skal settes seg når fristen for FNs tusenårsmål løper ut i 2015.

- Ansvar

- Alle politikere og næringslivsledere har ansvar for å tenke på folks helse når politikk og regelverk utformes og praktiseres nasjonalt og globalt, sier UiO-rektor og lege Ole Petter Ottesen i en pressemelding.

Rapporten peker på at ikke alle har like muligheter til å oppnå god helse, og at disse forskjellene følger delingen mellom rike og fattige land og den sosiale lagdelingen innad i hvert land.

En viktig utfordring er at det globalt ikke finnes rammer for markedskreftene på samme måte som det som finnes på nasjonalt nivå.

Mangler

Det eksisterer for eksempel ikke noe globalt minstenivå for sosialt sikkerhetsnett og heller ikke noen global konkurransemyndighet eller legemiddeltilsyn.

– I fraværet av formelle institusjonelle mekanismer som regulerer globale markeder, lykkes vi ikke med å virkeliggjøre mulighetene for en rettferdig fordeling av fordelene med globaliseringen, heter det i rapporten.

Den peker på hvordan svekket folkehelse kan bli resultatet av tiltak innenfor helt andre samfunnssektorer. For eksempel har økonomisk innstramming i kjølvannet av finanskrisa gitt dårligere helse i mange land.

Publisert: 11.02.2014 07.39.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.55