Skolebarna på barneskolen i landsbyen Tingib på Filippinene får støtte av Norge gjennom Kirkens Nødhjelp. Nyligvar utenriksminister Børge Brende på besøk. Kirkens Nødhjelp mener det er mye bra med norsk utviklingspolitikk, men krever at UD gjør med for å sikre at den blir mer samstemt.  Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl.

Etterlyser dirigent for samstemt utviklingspolitikk

Kirkens Nødhjelp savner at noen i regjeringen påtar seg rollen som «dirigent» for å få til en mer samstemt utviklingspolitikk. Organisasjonen er misfornøyd med 7 av 21 politikkområder de har vurdert. Statssekretær Morten Høglund svarer med å love at det kommer en utviklingspolitisk gladnyhet om Oljefondet senere i år.

Av Jan Speed og Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.41

Kirkens Nødhjelp vil ikke nødvendigvis ha tilbake den gamle utviklingsministerposten, men slår likevel fast at «en utviklingsminister er viktig nettopp fordi norske interesser står i motsetning til mange utviklingslands interesser». Organisasjonen mener utfordringen for regjeringen er å finne balansen mellom kortsiktige interesser og hva som bidrar til utvikling for verdens fattigste på lang sikt der disse interessene er motstridende.

- Norsk politikk på områder som handel, klima og våpeneksport strider i mot målene i utviklingspolitikken, sier Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp og redaktør for rapporten «Hvor er dirigenten?».

Rapporten som ble lansert i Oslo torsdag refser Kirkens Nødhjelp både den tidligere rødgrønne og dagens borgerlige regjering, på flere områder:

Handelspolitikk

KN mener Norge har en «spagatpolitikk, med proteksjonisme på landbruk, og liberalisme på fisk.» De tror Norge bør ta et internasjonalt initiativ for å få en global avtale hvor de rike landene dropper sine krav om liberalisering i sør og etterkommer fattige lands ønsker om bedre tilgang til rike lands markeder.

Norske utslipp

KN påpeker at Norges utslipp av farlige klimagasser økte med 5 prosent mellom 1990 og 2012. Samtidig kjøpte regjeringen klimakvoter fra andre land for å oppnå sine internasjonale forpliktelser. Organisasjonen mener det er manglende samsvar mellom det Olje- og energidepartementet gjør og de offensive klimapolitiske målene til Klima- og miljøverndepartementet.

Våpeneksport

Organisasjonen mener at norske våpen som selges til allierte i Nato eller Norden risikerer å bli solgt videre til tredjeland som kan være i konflikt. De mener det er umulig for uavhengige kilder å spore om norskprodusert ammunisjon havner i konfliktområder eller brukes av myndigheter til å undertrykke egen befolkning. KN mener at Norge dermed ikke bidrar til løse konflikter eller skape fred.

Statens pensjonsfond utland

Kirkens Nødhjelp mener det er positivt at Oljefondet brukes til lån og investeringer i utviklingsland, men etterlyser klarere etiske retningslinjer. Dette gjelder spesielt fondets investeringer i statsobligasjoner utstedt av utviklingsland.

Kirkens Nødhjelp ber Solberg-regjeringen om å:

  • etablere en enhet i Utenriksdepartementet for å øke samstemthet i norsk utviklingspolitikk
  • styrke koordineringen mellom departementene
  • opprette en egen enhet med ansvar for handel med vekstøkonomier og lavinntektsland i Nærings- og handelsdepartementet
  • innhente en årlig, uavhengig og forskningsbasert vurdering av norsk samstemthet i utviklingspolitikken.

Lover gladnyhet

Utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp Wenche Fone overrakte rapporten til statssekretær i utenriksdepartementet Morten Høglund (Frp). Statssekretæren bekreftet at regjeringen fortsetter arbeidet med å vurdere hvordan midler fra Oljefondet kan målrettes mot utviklingsland.

- Dette kan skje gjennom å bruke Norfund. I denne sammenhengen kan man tenke seg som en mulighet at det kommer tilleggsmidler og at det vedtas et tilleggsmandat, sa Høglund.

Han ville ikke røpe noe om regjeringen diskuterer eventuelle kronebeløp, prosentsatser eller hvilke betingelser som eventuelt skal knyttes til investeringene.

- Jeg kan ikke si noe om detaljene i dette foreløpig. Det må utredes ytterligere. Men når det kommer så langt, så kan jeg love at det blir en gladnyhet, sa Høglund.

I april skal finansminister Siv Jensen legge fram forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet). Fondet er i dag verdens største statlige investeringsfond med en markedsverdi på over 5000 milliarder kroner.

Før valget var alle de fire ikke-sosialistiske partiene enige om behovet for økte investeringer fra Oljefondet i lavinntektsland. Oljefondet eide i 2012 hele 1,2 prosent av verdens børsnoterte aksjeverdier. Kirkens Nødhjelp mener det er kritikkverdig at bare 1 prosent av SPU er investert i lav- og lavere mellominntektsland, mens de samme landene står for 13 prosent av verdensøkonomien.

Statssekretær i utenriksdepartementet Morten Høglund (Frp) lover at det kommer en utviklingspolitisk gladnyhet om Oljefondet senere i år.
Publisert: 27.02.2014 11.30.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.06.41