Norge og de andre giverlandene har brukt store summer på å bygge opp det afghanske politiet, men nå fryktes det at flere hundre millioner kroner kan ha blitt misbrukt og stjålet. Bildet viser trening av rekrutter ved Politiakademiet i Kabul. Foto: Ken Opprann

USA-kritikk av norsk politibistand i Afghanistan

Enorme beløp som skulle vært brukt til å lønne afghanske politifolk, kan ha blitt misbrukt og stjålet. Det mener den amerikanske generalinspektøren for Afghanistan. Pengene er utbetalt via et FN-fond som Norge har støttet med rundt 240 millioner kroner.

Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.15

Tusener av politifolk som mottar lønn, men som aldri møter på jobb. Ureglementerte trekk fra politifolks lønninger til formål hvor pengene senere ikke kan finnes igjen. Slik frykter USAs generalinspektør for Afghanistan John Sopko at de internasjonale bistandsmidlene har blitt misbrukt og underslått. 

– Liten tillit

Det er FNs utviklingsprogram UNDP som administrerer fondet, som går under navnet Law and Order Trust Fund for Afghanistan, forkortet LOTFA. 

– Jeg har dessverre liten tillit til kontrollen FNs utviklingsprogram har hatt med pengebruken i dette fondet. Selv om organisasjonen endelig har begynt å ta grep, mener vi at det fortsatt er betydelige problemer med oversikten, sier Sopko. 

Tidligere i år var han selv i Kabul og hadde møter med FN-organisasjonen. 

Norge er en av flere giverland som støtter LOTFA-fondet, som finansierer oppbyggingen av det afghanske politiet. Fondet betaler ut penger til det afghanske innenriksministeriet, som så betaler lønn til om lag 140 000 afghanske politifolk. 

Siden 2002 har giverlandene med USA i spissen utbetalt vel 18 milliarder kroner til LOTFA, men det har i flere år vært problemer med korrupsjon og misbruk av fondets penger. I 2012 og 2013 stanset Norge og flere givere utbetalingene midlertidig på grunn av slike problemer. 

Skeptisk

Norge betalte i høst ut nye 60 millioner kroner til LOTFA, fordi man fra norsk side mener UNDP har gjort nok for å rydde opp. Den amerikanske generalinspektøren, som har titalls egne revisorer og inspektører på bakken i Afghanistan, er derimot fortsatt skeptisk. 

USAs inspektører etterforsker nå hvor mye penger som kan ha blitt borte. Hovedmistanken går ut på at det afghanske innenriksministeriet har gjort ureglementert fratrekk fra politilønningene til såkalte «samarbeidsfond» og «pensjonsfond».     

– Basert på informasjonen vi har fått fra UNDP dreier det seg ureglementerte fratrekk til en verdi av 35,7 millioner dollar. Vi undersøker nå hva som ligger bak dette tallet, sier Sopko.

Truet på livet

Generalinspektøren viser også til at det ikke bare er hans kontor som er kritiske. Nylig offentliggjorte det amerikanske forsvarsdepartementet at deres inspektører blant annet fant 4579 ureglementerte lønnsutbetalinger til afghanske politifolk. Disse uregelmessighetene beløper seg til rundt 40 millioner dollar fra desember 2012 til desember 2013. 

Ifølge inspektørene kunne det afghanske innenriksministeriet heller ikke gjøre rede for bruken av 17,4 millioner dollar som var trukket til pensjonsfond og 9,9 millioner dollar som var trukket til et «samarbeidsfond».  

Da inspektørene fra forsvarsdepartementet var i Kabul for å undersøke saken, ble de advart om at livene deres var i fare hvis de gravde videre.  

– Ikke godt nok

I september offentliggjorde generalinspektørens kontor korrespondanse med UNDP. I brevene uttrykker Sopkos kontor seg svært kritisk til undersøkelsene og tiltakene FN-organisasjonen hadde iverksatt. 

UNDP innrømmet i sine svarbrev at det har vært betydelige problemer med kontrollen av pengebruken og at interne kontroller hadde avdekket misbruk. Samtidig viste de til en rekke tiltak som har gjort kontrollen bedre. Men FN-organisasjonen ga også uttrykk forat de har begrenset mulighet til å kontrollere hvordan afghanske myndigheter bruker pengene de får fra LOTFA.  

Sopko mener det ikke er godt nok.

– Jeg ble bekymret over å høre at UNDP mener de ikke kan ta ansvar for at pengene blir brukt slik det er ment. Etter vår oppfatning har verken USA eller de andre giverlandene ment at UNDP og LOFTA kun skal fungere som en kanal for pengene. FN-organisasjonen har ansvaret for å kontrollere at pengene blir brukt slik de er tiltenkt, sier Sopko.

Han anbefaler nå giverne å bruke anledningen når nye avtaler skal inngås, til å kreve en klargjøring av UNDPS rolle og ansvar i administrasjonen av fondet.  

Politistyrken i Afghanistan har i løpet av få år økt fra 70 000 til 140 000 mann. Styrken er bevæpnet og har en sentral rolle i kampen mot landets taliban-opprørere. 


 

Norsk UD: – UNDP tar dette på alvor

– Vi mener UNDP har tatt utfordringene på alvor. Det er satt inn ressurser i etterforskning, og det er iverksatt relevante tiltak. Norge har på dette grunnlaget utbetalt 60 millioner kroner til fondet høsten 2014, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet Veslemøy Salvesen.

Hun viser til at Norge blant annet deltar på LOTFAs møter i Kabul, både på arbeidsnivå og styringsnivå. Norge har støttet kravet om at rapporteringen om pengebruken i fondet må bedres.

– Norge har tatt opp svakheter ved UNDPs styring av fondet en rekke ganger, både i Kabul og i New York. Fra norsk side følger vi utviklingen i LOTFA tett, og UD får løpende rapportering om framdrift og pengebruk, sier Salvesen.

– Har Norge noen mulighet til selv å sjekke pengebruken, eller må man rett og slett stole på UNDPs rapportering om eget arbeid?

– FN har sine egne systemer for kontroll, revisjon og evaluering. Norge legger FNs rapporter til grunn, og samarbeider tett med øvrige givere om oppfølging av disse rapportene, sier Salvesen. 

Stanislav Saling, som er talsmann for UNDP i Asia, forsikrer om at FN-organisasjonen jobber hardt med tiltak som kan forbedre åpenheten og oversikten i LOTFA. 

Ifølge UNDPs brev til den amerikanske generalinspektøren i september var det uklart hvordan 23 millioner dollar som fondet hadde utbetalt til det afghanske innenriksministeriet var blitt brukt. 

Saling opplyser at FN-organisasjonen nå mener at 10 millioner ble brukt på reglementert måte, mens 2,8 millioner dollar er bekreftet misbrukt. Disse pengene er trukket fra senere utbetalinger fra LOTFA til det afghanske innenriksministeriet. Bruken av resten av pengene blir fortsatt undersøkt, opplyser han.  


 

– Vanskelig for giverne

 – UNDP har selvsagt ikke myndighet til å rydde opp i det afghanske innenriksministeriet. Det gjør det vanskelig for FN-organisasjonen å drive skikkelig kontroll og evaluering av hvordan pengene de utbetaler faktisk blir brukt. Det er et dilemma for giverne, sier Arne Strand, forsker ved Chr. Michelsens institutt i Bergen. 

Ifølge Strand er bistanden til oppbyggingen av det afghanske politiet veldig viktig.

– Selv om det er store problemer med korrupsjon og misbruk, vil det være svært vanskelig for giverlandene å stoppe denne bistanden. Dette på grunn av de politiske følgene, sier Strand. 

Han viser til at de 150 000 mann store politistyrken har en sentral rolle i å bekjempe terror og å opprettholde fred og stabilitet i deler av landet.

LOTFA

Law and Order Trust Fund for Afghanistan. Opprettet i 2002 for å finansiere oppbyggingen av det afghanske politiet. Totalt er det utbetalt over 18 milliarder kroner fra blant annet USA, EU, Tyskland, Japan og Norge.

SIGAR

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Uavhengig kontrollorgan som ledes av generalinspektør John Sopko. Har rundt 200 ansatte, hvorav om lag 50 jobber med inspeksjoner, etterforskning og kontroll i Afghanistan.

Publisert: 07.11.2014 14.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.04.15