I Namibia, Botswana og Swasiland (bildet) har bønder i flere bondekooperativ fått muligheten til å eksportere kjøtt av høy kvalitet til det norske markedet. Prisen disse bøndene har fått for kjøttet sitt utgjør en stor forskjell ettersom det norske prisnivået er i særklasse høyt. Dette prisnivået er bare mulig gjennom det norske tollvernet mot EU og USA, heter det i rapporten. Foto: Jan Speed

– Norge må ikke overstyre fattige land

– Dagens handelsregler legger for mange hindre i veien for at mennesker i fattige land kan arbeide seg til et bedre liv. Her må Norge ta et større ansvar, mener generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. Hun etterlyser en ny norsk handelspolitikk.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.03.35

I løpet av året vil regjeringen lansere en stortingsmelding om globalisering og handel i utenriks- og utviklingspolitikken.  

Onsdag lanserte Kirkens Nødhjelp rapporten "På bunnen, utenfor og på vei opp – globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk".  Der heter det at «en norsk handelspolitikk som er samstemt for utvikling bør ta hensyn til utfordringene som møter taperne av økonomisk globalisering, de på bunnen og de som står utenfor, og samtidig støtte de som er på vei opp.»

Rapporten, skrevet av Johan Nordgaard Hermstad påpeker at alle industrialiserte land har brukt ulike former for aktiv næringspolitikk gjennom historien for å fremme sin egen industrialisering – alt fra tollmurer, patentnekt og krav om lokalt innhold ved industrietablering. Han mener regjeringen må bort fra en tenkning om at en løsning passer alle utviklingsland.

Rapporten understreker at handelspolitikken er uløselig knyttet til den bredere økonomiske utviklingen i verden.

- Handel fører ikke automatisk til fattigdomsbekjempelse, men uten handel blir det vanskeligere å bli kvitt fattigdommen, sa statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartentet  i en kommentar til rapporten.

Skape jobber

Verdensbanken mener at minst 600 millioner nye jobber må skapes i løpet av de neste 15 årene om dagens nivå på arbeidsledighet ikke skal øke.

Hermstad mener at arbeidet med å skape anstendige jobber må stå i sentrum i utformingen av en globalisert verdensøkonomi. Han mener at da må privatnæringsliv, investorer, myndigheter, internasjonale organisasjoner, bistand og sivilsamfunn dra i samme retning.

- Handelspoltiikk er ikke nok for å løse alle problemene rundt fattigdom, understreket Hermstad da ha la fram rapporten.

Rapporten trekker fram Statoil som eksempel på et selskap som har en utvidet og riktig forståelse av det å være investor. Selskapet anser lokale innkjøp, opplæring og rekruttering av lokalt personell som en naturlig del av å drive business i land som Angola, Tanzania og Nigeria, skriver organisasjonen.

Kirkens Nødhjelp mener at norske offentlige utviklingspenger bør brukes for jobbskaping i små- og mellomstore bedrifter i utviklingsland. De foreslår at Norge gir støtte til oppstartsbedrifter og entreprenører i utviklingsland. Samtidig gjentar de kravet om at Oljefondet bør investere mer i utviklingsland i sektorer som landbruk, infrastruktur, fornybar energi og arbeidsintensiv virksomhet. Dette er sektorer som ka fremme vekst for alle i samfunnet.

Høglund understreket at jobbskaping er en viktig del av norsk utviklings- og næringslivspolitikk, samtidig som har påpekte at regjeringen satser på handelsrettet utviklingssamarbeid og har satt av 100 millioner kroner til dette.

Etterlyser nytenkning


Kirkens Nødhjelp mener både den politiske høyre- og venstresiden må endre holdning i handelspolitikken. Samtidig må Stortinget mer på banen.

 – Høyresiden er for ukritiske til frihandel og globalisering, mens venstresiden ikke anerkjenner de mulighetene som ligger i økt handel og globalisering for utvikling og fattigdomsreduksjon, sier Helland.

– Venstresiden fokuserer på taperne, mens høyresiden fokuserer på vinnerne. Vi gir anbefalinger som både kan sikre vinnerne gevinsten, men som samtidig anerkjenner at det finnes tapere og finner løsninger for disse, påpeker hun.

Mer åpenhet

– Stortinget må spille en langt større rolle i norsk handelspolitikk. I dag er det nesten ingen debatt rundt norske handelsavtaler, og de viktigste beslutningene om både norske og utviklingslands interesser skjer i ukoordinerte departementer. En god og rettferdig handelspolitikk skapes av en åpen debatt, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Dette sa SVs Bård Vegar Solhjell seg enig i da rapporten ble presentert:

- Da jeg satt i regjeringen visste flere av statsrådene mer om bistandsbudsjettet enn om innholdet i våre handelsavtaler, sa Solhjell. Han også hadde en bønn til Høyre og Fremskrittspartiet.

- Når dere først sitter i regjeringen kan dere ikke avskaffe eskportstøtten til jordbruk. Vi hadde vært takknemmelig om dere hadde gjort det, sa han.

Les også:

 

Se video om norsk kjøttimport fra Swaziland

KN-rapporten foreslår

 • De handelspolitiske seksjonene i UD og Nærings- og fiskeridepartementet bør slås sammen for å sikre bedre koordinering.
 • Norge bør ikke slutte seg til handelsavtaler før de økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene er utredet og offentliggjort.
 • Det bør være mer innsyn og åpenhet om pågående forhandlinger.
 • Norge, og andre rike land bør legge om sin landbruksstøtte i en mer bærekraftig retning.
 • Fattige land bør ha en vesentlig tollfordel for sine varer på det norske matmarkedet.
 • Alle former for eksportstøtte og –subsidier bør fjernes.
 • Norske myndigheter bør legge til rette for at utviklingsland kan bevare et vesentlig næringspolitisk handlingsrom for å bygge opp sin hjemlige industri og økonomi.
 • Eventuelle nye norske bilaterale investeringsavtaler bør innrettes på en balansert måte som sikrer at de er forenlige med en bærekraftig utvikling i vertslandet.
 • Norske selskap bør forpliktes til å opptre i samsvar med UN Guiding Principles for Business and Human Rights.
 • En betydelig større andel av Statens Pensjonsfond Utland bør investeres i utviklingsland på en måte som kommer fattige til gode.
 • Norge bør fortsette å innta en lederrolle i kampen mot ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse, blant annet gjennom å innføre utvidet land-for-land-rapportering for alle sektorer.
 • Regjeringen bør etablere en egen budsjettlinje i utviklingsbudsjettet for jobbskaping, hvor et tyngdepunkt bør ligge på å skape jobber i små- og mellomstore bedrifter i utviklingsland.

Publisert: 14.01.2015 09.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.03.35