Evalueringen mener norsk støtte til tiltak mot omskjæring i Etiopia har gitt gode, konkrete resultater. Kirkens Nødhjelp samarbeider blant annet med lokale kirker, som tar opp budskapet under gudstjenestene. Foto: Ken Opprann

Ris og ros av bistand til likestilling

Norsk bistand til likestilling har bidratt positivt til endringer i debatt, politikk og lovverk i mottakerlandene, viser en ny evaluering. Bistanden har derimot i liten grad styrket nasjonal finansiering av tiltak for kvinners rettigheter.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 17.05.2015 16.58.29

–  Norges likestillingsbistand har på sitt beste ført til holdningsendringer i mottakerlandene. Det er et resultat av godt påvirkningsarbeid. Norge får også honnør for det gode samarbeidet med norske sivilsamfunnsorganisasjoner og sivilsamfunnet i mottakerlandene, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Bastøe i Norads evalueringsavdeling.

Det er et konsulentteam under ledelse av Swedish Institute for Public Administration i samarbeid med Overseas Development Institute (ODI) og Chr. Michelsens institutt som har stått for evalueringen.

Konklusjonen er at bistanden har ført til høyst blandede resultater innenfor land og innenfor sektorer og mellom ulike mottakerland.

– Vi vil ta rapportens konklusjoner og anbefalinger videre, slik at vi kan lære av den. Hvis vi skal oppnå resultater for kvinner og likestilling, må vi fokusere på det innenfor alle sektorer av bistanden, også på områder som næringsutvikling, landbruk og energi, sa statssekretær Hans Brattskar (Høyre).

Ligger lavt

Et overraskende funn i evalueringen er at Norge ligger i den nedre halvdel blant bistandsgiverne - målt i forhold til registrert bistand til formålet kvinner og likestilling. Kilder i bistandsforvaltningen mener imidlertid at funnet i stor grad kan tilskrives ulik praksis for rapportering i ulike land.

På nasjonalt nivå i mottakerlandene har det ikke blitt mer økonomisk satsing på kvinners rettigheter og likestilling. Dialogen med myndighetene har heller ikke oppnådd resultater i form av politisk løfter om ytterligere prioritering.

På prosjektnivå er det høyst varierende resultater. Problemene skyldes i stor grad kvaliteten på utformingen av prosjektene og rigorøse systemer for kontroll, evaluering og læring, mener evaluererne. De mener også at generelle retningslinjer og rapporteringssystemer er svake og fragmenterte. 

Ansette spesialister?

Problemene forsterkes av en underinvestering i styrket kompetanse for norske byråkrater og bistandspersonell på området, skriver konsulentene. De foreslår blant annet å ansette likestillingsspesialister på ambassadenivå.

Statssekretær Brattskar lovet ikke å ansette likestillingsrådgivere, men viste til at Utenriksdepartementet er i gang med å utvikle et nettbasert undervisningsopplegg rundt kvinnerettigheter og likestilling, der også ambassadepersonell rundt om i verden kan delta.

Den erfarne evalueringskonsulenten Berit Aasen fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er lunken til forslaget om å ansette flere norske likestillingsrådgivere. Hun sto for den forrige evalueringen av norsk kvinne- og likestillingsbistand, som ble utført i 2005.

- Det viktige her er ikke kompetansen på ambassadene, det er hvilke partnere man velger og hvilken kompetanse som bygges opp på mottakersiden. Skal man få til en sterkere strategisk prioritering og mainstreaming av kvinner og likestilling fra norsk side, ville jeg heller fokusert på hvordan ledelsen i Utenriksdepartementet og på ambassadene er med og synligjør likestillingsarbeidet, sier

Ros til Etiopia

Et av evalueringens eksempler på vellykket initiativ er kampen mot kjønnslemlestelse i Etiopia. Den norske ambassaden, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna har samarbeidet med lokale organisasjoner for å endre den skadelige tradisjonen. Dette har bidratt til en åpnere debatt. Myndighetene i landet har vedtatt at all kjønnslemlestelse skal opphøre.

Blant de ikke-intenderte effektene av bistanden er at det sterke fokuset på kjønnsrelasjoner i noen tilfeller har bidratt til å marginalisere fattige menn og gitt støtet til at menn i sterkere grad «forsvarer sine rettigheter», skriver konsulentene.

Evalueringen har sett på prosjekter i tre land: Mosambik, Nepal og Etiopia. Teamet har vært ledet av seniorforsker Nicola Jones fra ODI i Storbritannia.

Les hele evalueringen her

Publisert: 17.05.2015 16.58.29 Sist oppdatert: 17.05.2015 16.58.29