Statsbudsjettets illustrasjonsfoto

Her blir det kutt...

Storsatsingen på humanitær bistand fører til kutt eller omdisponeringer andre steder i budsjettet. Norske organisasjoner rammes. Regjeringen foreslår å flytte på over en milliard kroner.

Av Jan Speed og Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 07.10.2015 08.49.23

De store humanitære behovene har gjort det nødvendig å foreta omprioriteringer innenfor bistandsbudsjettet for 2016, mener regjeringen.

"Det store humanitære behovet og økningen på en milliard kroner i det humanitære budsjettet har gjort det nødvendig å foreta omprioriteringer. Regjeringen har måttet redusere enkelte aktiviteter på bistandsbudsjettet i 2016. Det gjelder blant annet midler til informasjons- og annen virksomhet fra aktører i det norske sivile samfunnet. Det samme gjelder bevilgninger til forskning og utredning i Norge og andre OECD-land", heter det i statsbudsjettet. 

Sivilt samfunn

Norske organisasjoner som får støtte over budsjettposten «Sivilt samfunn» vil få kutt på 326 millioner kroner (inkludert et kutt på 50 millioner kroner til opplysningsarbeid i Norge). Totalt vil denne posten utgjøre drøyt 1,6 milliarder kroner i 2016. UD påpeker i en pressemelding at reduksjoner i bevilgningene til tradisjonell bistand, vil i noen tilfeller oppveies av økte bevilgninger over humanitære budsjetter.

- Der myndighetene svikter, er det ofte sterke organisasjoner som holder samfunnet oppe. Det er derfor sterkt beklagelig at regjeringen kutter i støtten til sivilsamfunn. Vi ber Stortinget innstendig om å sørge for at dette kuttet nulles ut og endres til en økning, sier leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp, Wenche Fone.

Overgangsbistand

Regjeringen foreslår å avvikle bevilgningen til overgangsbistand, som i 2015 er på 239 millioner kroner. Bevilgningen til såkalt overgangsbistand ble etablert i 2002 til bruk i situasjoner der den akutte krise- og nødssituasjonen er over, men hvor befolkningen ennå ikke kan hjelpe seg selv, eller i påvente av at mer langsiktig bistand etableres.

Mindre til Asia og Latin-Amerika

Norges bilaterale bistand til Asia foreslås kuttet med 60 millioner kroner på neste års budsjett, mens 44 millioner kroner vil forsvinne fra den bilaterale bistanden til Latin-Amerika. Støtten til Afrika og "Midtøsten og Nord-Afrika" opprettholdes på dagens nivå.

Multilateral bistand

Norge tok store kutt i støtten til FN-organisasjoner og de multilaterale finansinstitusjonene ved overgangen fra 2014 til 2015. Regjeringen foreslår å fortsette disse kuttene. Posten for FN-organisasjonene samlet kuttes med 112 millioner kroner og finansinstitusjonene med rundt 73 millioner kroner.

Det er posten "FN og globale utfordringer" som får de største kuttene. Her er kuttet på dramatiske 316 millioner kroner. Tidligere er særorganisasjoner som ILO, FAO og Unesco finansiert helt eller delvis over denne bevilgningen. Tilsvarende gjelder også for enheter som Høykommisæren for menneskerettigheter, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), FNs politiske kontor (DPA), FNs kontor for koordinering av utviklingsaktiviteter (DOCO) og Oslo Governance Centre, som er tilknyttet FNs utviklingsprogram (UNDP). Enkelte av organisasjonene og enhetene vil få noe støtte over en annen post på budsjettet.

Enkelte FN-organisasjoner får økninger, blant dem Verdens helseorganisasjon. 

De store kuttene innenfor multilateral bistand skjedde på 2015-budsjettet i forhold til 2014.

Klima

Regjeringen foreslår å redusere støtten til fornybar energi med 300 millioner kroner i 2016. Reduksjonen er en konsekvens av Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi i perioden 2000–2013, som viste at satsingen ikke har gitt gode nok resultater. Redusert støtte til fornybar energi de senere årene har gitt rom for en styrking av annen klimainnsats blant annet gjennom bidrag til det grønne klimafondet, rene kokeovner, og innsats for utfasing av fossile subsidier.

Regjeringen fortsetter i statsbudsjett for 2016 satsingen på bistand til klimatiltak i utviklingsland. I 2014 ble over seks milliarder kroner brukt til dette formålet, samme nivå forventes for 2015 og foreslås for 2016. Dette inkluderer tre milliarder kroner til klima- og skogsatsingen.

Forskning

Utenriksdepartementet støtter årlig forskning på ulike områder med 1,2-1,3 milliarder kroner. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2015 vedtok Stortinget at UDs post for forskning og høyere utdanning (165.70) i 2015 skulle reduseres med 75 millioner kroner.

Regjeringen foreslår i budsjett for 2016 en reduksjon på 35 millioner kroner sammenlignet med den opprinnelige bevilgningen for 2015. Regjeringen foreslår at det settes av 123 millioner kroner til forskningsformål.

Samtidig kuttes posten "tilskudd til internasjonal landbruksforskning", under posten FN-organisasjoner, fra 140 millioner kroner til 100 millioner kroner.

UDs driftsbudsjett

Utenriksdepartementets driftsbudsjetter reduseres i 2016 blant annet som følge av regjeringens effektiviseringstiltak på 0,5 prosent av rammen. Total reduksjon er cirka 31 millioner kroner.

Publisert: 07.10.2015 08.49.23 Sist oppdatert: 07.10.2015 08.49.23