Statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem 7. oktober. Her kommenterer Venstres partileder Trine Skei Grande (grønn jakke) og ­statsminister ­­ Erna Solberg ­regjeringens forslag. I dag møter de parlamentariske lederne til samtaler på Stortinget. Foto: Stein J. Bj¯rge

Het strid om kutt i langsiktig bistand

Kampen om bistandsbudsjettet for 2016 vil stå om størrelsen på kuttet i langsiktig bistand kanalisert gjennom frivillige organisasjoner, og om økte utgifter for flyktninger i Norge skal tas fra bistandsbudsjettet. Tautrekkingen kan vare helt fram til desember.

Av Jan Speed og Asle Rønning Sist oppdatert: 05.11.2015 06.33.59

 

Den politiske dragkampen om neste års statsbudsjett er i gang, og bistandsbudsjettet står helt sentralt i striden. I lys av den kraftig økte strømmen av flyktninger mener regjeringen det er nødvendig å finansiere utgifter til flyktninger i Norge ved å ta fra den ordinære bistanden til utviklingsland. Dette har ikke falt i god jord hos opposisjonen og støttepartiene KrF og Venstre.

KrF går inn i forhandlingene med varig vern av bistandsbudsjettet som flaggsak, mens Arbeiderpartiet er «kritisk til enkelte kutt». Venstre vil stanse foreslåtte kutt i bistanden som går gjennom norske frivillige organisasjoner. Samtidig vil partiet redusere støtten til Norfund.

Forsvarer frivillige

Skal regjeringen og de to støttepartiene Venstre og KrF bli enige, må de bygge bru over en gapende uenighet om hvor mye penger som skal brukes på langsiktig bistand kanalisert gjennom norske frivillige organisasjonene. Begge støttepartiene ønsker å bruke 1,4 milliarder kroner mer på dette enn regjeringen. Dette innebærer også at Venstre og KrF er enige om å opprettholde informasjonsstøtten som går til organisasjoner i Norge, og som er en del av denne budsjettposten.

– Et aktivt sivilsamfunn er viktig både for demokrati, velferd og utvikling. Gode samfunn bygges både ovenfra og ned, og nedenfra og opp. Da må vi også støtte arbeidet til sivilt samfunn både i Norge og internasjonalt, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Bistandsaktuelt.

Begge støttepartiene vil i tillegg redusere omfanget av kutt til forskning. De to partiene skiller lag på andre områder.

Verner skoginitiativet

KrF vil ikke kutte noe i klima- og skoginitiativet. Venstre på sin side vil styrke satsingen på Det grønne klimafondet og ta 200 millioner kr fra skoginiativet for å finansiere dette. Dette skal komme i tillegg til de 400 millionene regjeringen allerede har lagt på bordet til fondet som finansierer klimatiltak i fattige land.

Samtidig kutter Venstre dypt i bevilgningene til næringsutvikling i sør gjennom Norfund. Partiet vil også redusere i bevilgningene til vaksinealliansen GAVI, ta fra bevilgningene til bevaring av regnskog og kutte 150 millioner kroner i regionbevilgning til Afrika. Her har Venstre blinket ut støtte som går direkte til stater med dårlig styresett «og høy korrupsjon» som moden for kutt.

KrF vil også kutte litt, men i mindre omfang. Partiet henter imidlertid 350 millioner kroner blant annet fra støtte til fattige land i Europa. De ønsker også å vil videreføre overgangsbistand, en post som regjeringen vil kutte. KrF plusser også på 250 millioner kroner til humanitær bistand.

Tror på løsning

Kristelig folkeparti ønsker å dekke inn de økte flyktningekostnadene i Norge fra andre poster enn bistanden. Samtidig vil de øke bistandsbudsjettet med 790 millioner kroner, sammenlignet forslaget regjeringen kom med 7. oktober. Det betyr at spriket mellom regjeringen og KrF i pengebruk til tradisjonelle bistandsformål er på nærmere 5 milliarder kroner.

Venstres leder er ikke skremt av de store avstandene mellom partiene i spørsmålet om bistandsbudsjettet.

– Det mest dramatiske nå er flyktningsituasjonen, internasjonalt og nasjonalt. Alle må være innstilt på å bidra for å håndtere situasjonen. Samtidig må vi ha en god balanse i innretningen av bistanden. Regjeringen sier selv i Sundvolden-erklæringen: Regjeringen vil: «Prioritere tematiske områder som menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse, utvikling av sivilsamfunn og godt styresett, samt humanitær bistand.» På denne bakgrunnen tror jeg vi skal lande budsjettet ganske bra, sier Trine Skei Grande.

– Politiske prioriteringer

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne står utenfor de første rundene med budsjettforhandlinger som nå foregår mellom regjeringen og støttepartiene. Arbeiderpartiet har når dette skrives ennå ikke framlagt noe alternativt budsjett, men partilederen har gitt uttrykk for at regjeringen foreslår for omfattende endringer på bistandsbudsjettet. Partiet støtter imidlertid en viss omfordeling fra bistand utenlands til integrering av flyktninger hjemme.

– Vi er åpne for å dekke deler av kostnadene innenfor bistandsbudsjettet slik OECD-regelverket gir anledning til. Men vi er likevel kritiske til regjeringens forslag som tar for stor del av inndekningen fra bistand, og vi er kritiske til enkelte kutt, blant annet innenfor klima, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken mener det er «en dramatisk omlegging av norsk bistandspolitikk som regjeringen legger opp til i all hast, uten den brede debatten vi burde hatt».

– Vi må jo tro at det ligger politiske signaler i hvordan man prioriterer her. Det er den langsiktige bistanden og det sivile samfunnet som nedprioriteres. Det er oppsiktsvekkende, fordi regjeringen tidligere har understreket at den er opptatt av frivillighet og de ikke-statlige organisasjonenes rolle, sier Lysbakken.

SV har ennå ikke lagt fram et detaljert, alternativt budsjett.

Lobbyvirksomhet

Mens partiene diskuterer og forhandler er norske frivillige organisasjoner allerede i gang med sin lobbyvirksomhet.

Kirkens Nødhjelp mener at det er ubegripelig at bistand til fattigdomsbekjempelse skal ta mesteparten av kostnadene ved flyktningkrisen.

– Disse dramatiske kuttene vil ramme mennesker som allerede lever på et eksistensminimum – det er umulig å kutte så mye uten at det faktisk får konsekvenser for menneskers liv. Rike Norge burde holde seg for god til å bruke verdens fattige som salderingspost, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i en pressemelding.

Norsk Folkehjelp mener at forslaget til endringer i statsbudsjettet for neste år innebærer store kutt i bistand som skal hindre framtidige flyktningkatastrofer.

Redd Barna har på sin side betalt for en ny spørreundersøkelse utført av TNS Gallup. Der sier 53 prosent av de som svarte at Norge ikke bør finansiere økte utgifter til å ta imot flyktninger ved å ta fra bistandsbudsjettet. 32 prosent mener at hovedtyngden av utgiftene burde dekkes inn over bistandsbudsjettet, mens de resterende svarte «vet ikke». Organisasjonen mener at undersøkelsen viser at regjeringen er i utakt med folket i denne saken.  

«Vi er åpne for å dekke deler av flyktningkostnadene innenfor bistandsbudsjettet, slik OECD-regelverket gir anledning til.»

Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Mange andre land gjør som oss

– Å finne penger til en ekstra kostnad på 9 milliarder etter at budsjettet er lagt frem, er en utfordring. Vi valgte da å øke bistandsbudsjettet, men å ta en andel av bistandsbudsjettet til å dekke flyktningutgifter i tråd med ordninger godkjent av OECDs utviklingskomité. Og som alle andre land også gjør i denne situasjonen, sa statsminister Erna Solberg da hun 4. november svarte på et spørsmål fra KrFs Kjell Ropstad om kutt i langsiktig bistand, blant annet gjennom norske frivillige organisasjoner.

Hun viste til at Sverige muligens vil ende opp med å ha innenlandske flyktningutgifter på rundt 50 prosent av bistanden, hvis avtalen som er gjort mellom partiene der blir gjennomført.

– Når man da må gjøre kutt på så kort tid, må man se på hvor det er rom for å gjøre endringer, hvor har man bindende avtaler om bidrag som man må gjøre og hvor man har rom for å gjøre andre ting. Og så er det ikke sånn at det bare er denne posten som går til frivillighet. Innenfor veldig mange andre poster i UD gjør frivillige organisasjoner arbeid, for eksempel innenfor utdanningssatsningen, og det er også en rekke andre områder som frivillige organisasjoner også får penger fra, sa Solberg.

Publisert: 04.11.2015 15.04.47 Sist oppdatert: 05.11.2015 06.33.59