Statsbudsjettet for 2016 legges fram i en tid preget av uro og humanitære kriser, sier utenriksminister Børge Brende, her sammen med syriske flyktninger. Foto: UD

Milliarder til Syria-flyktninger

Finansminister Siv Jensen foreslår 4,8 milliarder kroner til humanitær bistand. Det blir politisk kamp på Stortinget om bruk av milliarder fra bistandsbudsjettet til å ta vare på flyktninger i Norge. Bistandsbudsjettet er på rekordhøye 33,6 milliarder kroner.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 07.10.2015 01.20.00

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet til 33,6 milliarder kroner i 2016, en økning på 575 millioner kroner i forhold til 2015.

1,5 mrd. kr til Syrias nærområder

Regjeringen foreslår å øke humanitær bistand med en milliard kroner, til 4,3 milliarder kroner. I tillegg kommer ikke-øremerkede bidrag til FNs humanitære organisasjoner UNHCR og WFP, slik at det totale humanitære budsjettet er foreslått til 4,8 milliarder kroner for 2016. Minst 1,5 milliarder kroner vil gå til Syria, nabolandene og Irak.

- Syria-krisen forverres stadig. Det er ingen tegn til snarlig løsning. 1,5 milliarder av den humanitære innsatsen vil være øremerket Syria og nabolandene, inkludert Irak, og vi er forberedt på å øke dette ytterligere. Den foreslåtte økningen betyr en betydelig styrket innsats for den syriske befolkningen, både i Syria og i nabolandene. I tillegg vil vi fortsette arbeidet for å styrke beskyttelsen av mennesker på flukt og møte migrasjonsutfordringene rundt Middelhavet og i Europa, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

Kutt i informasjonsstøtten

Dagbladet melder at støtten til informasjon om internasjonale forhold som går til norske organisasjoner skal kuttes med 50 millioner kroner. Det ligger på i overkant av 90 millioner kroner i dag. I fjor forsøkte regjeringen seg på lignende kutt, men det ble omgjort av stortingsflertallet.

- Hvis dette stemmer, er det tydelig at regjeringen ikke ønsker kritiske stemmer i utviklingspolitikken. I budsjettet foreslår regjeringen å bruke mer penger på bistand og utvikling, da trenger vi mer debatt, ikke mindre, sier Stian Seland, leder i LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

"Ordningen har finansiert organisasjoner og aktiviteter som skal øke engasjementet og kunnskapen om nord/sør- og utviklingsspørsmål gjennom refleksjon og kritisk debatt. Effekten av dette arbeidet er det vanskelig å måle", heter det i budsjettproposisjonen.

Økt støtte til utdanning

Regjeringen fortsetter å styrke satsingen på utdanning i land rammet av ekstrem fattigdom, konflikt og krise. For 2016 foreslår regjeringen å øke utdanningsbistanden med 500 millioner kroner. Med dette forslaget øker den totale bistanden til global utdanning til rundt 2,85 milliarder kroner for 2016. Det er en økning på 1,15 milliarder kroner, eller 68 prosent, siden 2013.

Økt støtte til helse

Regjeringen foreslår å øke støtten til globale helsetiltak med 150 millioner kroner i budsjettet for 2016. Med denne økningen settes det av over tre milliarder kroner til blant annet bedret mødre- og barnehelse samt bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Mødre- og barnehelse skal støttes med 3,5 milliarder kroner i 2016, fortalte statsminister Erna Solberg under FN-uken i New York. 600 millioner av dette skal kanaliseres gjennom Global Financing Facility Trust Fund som er etablert av Verdensbanken for å støtte initiativet Every Woman Every Child.

Millionsatsing for økt sikkerhet

Regjeringen foreslår å øremerke 100 millioner kroner til to nye bistandsprogrammer rettet mot globale sikkerhetstrusler. De to bistandsprogrammene skal bidra i arbeidet mot organisert kriminalitet og mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme.

Næringsutvikling

Regjeringen legger opp til økt støtte til næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet, herunder økt samarbeid med næringslivsaktører. Regjeringen foreslår å øke satsingen på næringsutvikling og Norfund med 30 millioner kroner i 2016, til 1,769 milliarder kroner.

Menneskerettigheter

Regjeringen fortsetter å trappe opp innsatsen for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Budsjettposten for målrettede menneskerettighetstiltak økes med fem millioner til 383,3 millioner kroner i 2016.

Flyktningutgifter i Norge

Enkelte utgifter knyttet til mottak av flyktninger i Norge det første året klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (såkalte ODA-godkjente utgifter). I budsjettet for 2016 er utgiftene til ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge antatt å øke med 227,4 millioner kroner og utgjør i forslag til statsbudsjett 1,917 milliarder kroner.

Flyktningstrømmen vil koste Norge milliarder, sa statsminister Erna Solberg (H) i går – men vil foreløpig ikke si hvor pengene skal tas fra, ifølge NTB.

Hvilke budsjettposter som må kuttes for å dekke inn de økte flyktningutgiftene, vil først bli klart når regjeringen legger fram sin tilleggsproposisjon til årets statsbudsjett 13. oktober.

Regjeringen vil senere i høst også komme med en tilleggsproposisjon til budsjettet for 2016, som skal presenteres onsdag

– Da regjeringen la siste hånd på statsbudsjettet, var det basert på prognoser fra slutten av juli. I dag er bildet et helt annet, sa Solberg til Stortinget i trontaledebatten tirsdag.

Ifølge de siste prognosene fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som ble offentliggjort mandag, ventes det opptil 25.000 flyktninger i år og over 30.000 neste år.

– Det er ingen tvil om at det vil koste milliarder å håndtere dette, sier Solberg til NTB.

Overfor avisen Vårt Land roper KrF-leder Knut Arild Hareide varsko:

– Verken de fattige i Norge eller ute i verden må betale prisen for dette, sier han til Vårt Land.

Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen

Utgifter til bygging av forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen er i budsjettet for 2016 foreslått økt med 170 millioner kroner, til 237 millioner kroner.

Konsentrasjon og fokusland

Regjeringen fortsetter arbeidet med konsentrasjon og resultatfokusering innenfor bistanden. Opplegget for geografisk konsentrasjon og fokusland som ble introdusert i budsjettet for 2015 videreføres i 2016. Sierra Leone er tatt inn på listen over samarbeidsland, slik at denne nå omfatter 85 land, inkludert tolv fokusland.

Mer til utdanning?

Regjeringen har lovet å doble bistanden til utdanning i inneværende stortingsperiode. Dette er blitt gjentatt flere ganger i sommer. Så langt har Frp/H-regjeringen økt støtten til utdanning med 640 millioner kroner, til totalt 2,4 milliarder kroner for 2015. Etter planen skal dette ytterligere opp til 3,4 milliarder kroner innen utgangen av 2017.

Vidareføring av klima- og skogsatsinga

Regjeringen viderefører klima- og skogsatsingen med tre milliardar kroner i 2016. Det blir lagt opp til at Norge i 2016 finansierer reduserte utslipp fra tropisk skog på om lag 40 millionar tonn CO2.

Nylig forpliktet Norge seg til å gi inntil 400 millioner kroner hvert år fra 2016 til 2020 til det nye Central African Forest Initiative (CAFI) som skal arbeide for bevaring av regnskogene i det sentrale Afrika (Kongobassenget).

Kamp mot menneskehandel

Det er varslet 10 millioner til kampen mot menneskehandel og nye bistandsprogrammer til kamp mot menneskesmuglernettverk.

Bistandsaktuelt kommer med løpende oppdateringer om bistandsbudsjettet i løpet av dagen.

Behandlingen av statsbudsjettet

  • Finansministeren legger vanligvis fram regjeringens budsjettforslag i oktober.
  • Forslaget redegjør for hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringer gjennom prioriteringer i statsbudsjettet.
  • Både Stortingets komiteer og alle partigruppene jobber med statsbudsjettet. Finanskomiteen som samordner arbeidet. Innen 20. november legger komiteen fram finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke.
  • Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.
  • Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare omdisponere innenfor den vedtatte rammen.
  • Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

NTB  - kilde: Stortinget

Publisert: 07.10.2015 01.20.00 Sist oppdatert: 07.10.2015 01.20.00