– Vi har 120 ansatte og påvirker livet til 550 personer direkte eller indirekte, sier direktør Bertus van Oordt ved HIK Abalone Farm. Foto: Wayne Conradie /picturingafrica.com

Uklart om utviklingseffekten av Norfund

Bare en av tre kroner som Norfund har investert har gått til de aller fattigste landene. En ny evaluering viser at det er vanskelig å vurdere utviklingseffekten av Norfunds investeringer. – Sløsing med tid å gå for detaljert inn i dette. Vi leverer både jobber og strøm, kommenterer Norfund-sjefen Kjell Roland.

Av Asle Olav Rønning og Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.03.20

Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) hadde ved utgangen av 2013 mer enn 12 milliarder kroner i egenkapital. I perioden 2007-2011 gikk fire milliarder kroner – over halvparten av norsk bistand til næringsutvikling – gjennom Norfund.

Fondet har betydelig frihet i forhold til Utenriksdepartementet (UD). I en ny evalueringsrapport skrevet på oppdrag av Norad blir det anbefalt at UD setter mer detaljerte mål for Norfunds virksomhet.

 – Beskrivelsen av Norfunds oppgaver og mål er relativt bred, noe som gir stor rom for tolkning, men også tillater en smidig virksomhet, heter det i rapporten.

Bærekraftig næringsliv

Rapporten, skrevet av det finske konsulentselskapet Gaia, slår fast at Norfund lykkes godt i forhold til målet om å hjelpe til å etablere bærekraftig næringsliv i utviklingsland.

I rapporten heter det at den fleksible styringsmodellen gir betydelig handlefrihet, noe som ikke bør endres. Samtidig anbefales det likevel at UD setter mer detaljerte mål for å gjøre det enklere for Norfund å veie ulike hensyn opp mot hverandre.

For et fond som Norfund er utfordringen hele tiden å veie lønnsomhet opp mot utviklingseffekt.

– Eieren kan hjelpe til i denne prioriteringen, sier Mikko Halonen fra Gaia til Bistandsaktuelt.

Mellominntektsland

I rapporten pekes det på en stor del av investeringene er kommet i mellominntektsland. Én av tre kroner har gått til de aller fattigste landene, mens resten av midlene brukes i ulike kategorier av mellominntektsland. Dette er i stor grad knyttet til investeringer i vannkraft.

Rapporten sier at "Norfunds portefølje er ikke fullt i samsvar med det overordnede målet om fattigdomsreduksjon."

Sidene mange av investeringene er indirekte, gjennom andre fond, var det en utfordring for det finske konsulentselskapet å fastslå den nøyaktige fordelingen.

 – Dette var også vanskelig detektivarbeid, sa Halonen under presentasjonen av rapporten.

Vannkraftinvesteringene i selskapet SN Power, der Norfund er deleier, er mer lønnsomme enn de øvrige investeringene. Med SN Power er den nominelle avkastningen (ikke korrigert for inflasjon) beregnet til 8,8 prosent årlig, mens den tilsvarende avkastningen uten SN Power er beregnet til 3,7 prosent.

Konsulentene vurderer dette som en rimelig avkastning.

Trenger påfyll

Norfund har i liten grad solgt seg ut av selskaper, og har derfor ikke tjent inn penger til videre vekst. I perioden som er vurdert har fondet stadig hatt behov for påfyll av kapital. Ifølge rapporten koster kombinasjon av avskrivninger for tap og administrasjon i gjennomsnitt 3,5-4 prosent årlig av kapitalen.

Investeringene i vannkraft har bidratt til å utjevne tap på andre områder. Uten årlig påfyll av kapital over statsbudsjettet ville fondet ifølge rapporten likevel måtte ha økt lånebelastningen for å holde dagens tempo i økningen i investeringer.

I rapporten får Norfund pluss i margen for effektiv drift sammenlignet med statlige investeringsfond av samme type i andre europeiske land.

Det hører med til historien at fondet er så heldig å kun ha én eier – staten, og dermed har det mye enklere enn fond med mange eiere og kombinasjon av statlig og privat kapital.

Aktiv eier

Evalueringen gir Norfund godt skussmål når det gjelder rollen som fødselshjelp for ny næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfund bidrar ikke bare med penger, men også kompetanse og utvikling av nyetableringer.

Fondet beskrives også som en suksess som aktiv eier.

Halonen oppfordret Norfund til å dele mer av ekspertisen selskapet har opparbeidet med andre. Han mener at samarbeidet med norsk næringsliv kan utvides ytterligere. Det samme gjelder UD, ambassadene og andre offentige virsomheter. I tillegg tror han at frivillige organisasjoner og investorer kan samarbeide mer.

Vise effekt

Selskapene Norfund har investert i, står for mellom 147 000 og 313 000 arbeidsplasser på verdensbasis og økt skatteinngang i utviklingsland på i størrelsesorden 24 milliarder kroner, opplyser fondet selv. Spørsmålet er imidlertid hvor stor rolle de norske bistandsmidlene har spilt i hvert enkelt tilfelle. I de fleste av disse selskapene er eierandelen liten, eller fondet har investert indirekte.

Evalueringen konkluderer med at Norfund ikke kan vise utviklingseffekten av investeringene på en systematisk måte. Ifølge rapporten er det allerede samlet inn en rekke data, som kunne vært utnyttet bedre til å vise effektene av investeringene og de andre tiltakene.

Det er en internasjonal trend å legge større vekt rapportering av utviklingseffekter.

– Det kan være verdifullt for Norfund som en utviklingsorientert finansinstitusjon å bli oppfattet som en som ligger i forkant heller enn en etternøler i forhold til en slik utvikling, heter det i rapporten.

Skeptisk

Administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland sa at han var veldig fornøyd med evalueringen.

– I min erfaring har det sjelden vært en mer positiv evaluering av bistand.

Samtidig gikk han kraftig ut mot de kritiske bemerkningene i evalueringen om vanskene med å måle utviklingseffekten av Norfunds investeringer.

– Sammenlignet med andre europeiske investeringsfond for utvikling er vi på førsteplass med å levere elektrisitet, sa Roland.

– Da vi gikk inn i Rwanda sammen med Scatec Solar ble prosjektet gjennomført i løpet av åtte måneder. Vi kunne ha gjort all slags dokumentasjon både før og etter. Det hadde tatt tid. Vi satte i gang og leverte strøm. Ingen i Rwanda stilte spørsmål om utviklingseffekten. Det er det bare bistandsindustrien i Norge som etterlyser, sa Roland.

Han mente det var «sløsing med tid» å måtte redegjøre for Norfunds andel av sysselsetningen eller nøyaktig hvem som har fått strømmen takket være innsatsen til firmaene der fondet en delinvestor.

Til fattige

Flere frivillige organisasjoner støtter forslagene om grundigere rapportering av hva Norfunds investeringer betyr for utvikling.

Daglig leder Kari Helene Partapuoli i Utviklingsfondet støtter fullt ut Nordfunds vurdering av at økt tilgang på elektrisk kraft er helt sentralt for utvikling i mange land, men er også opptatt av at utviklingseffektene er grundig vurdert.

– Vi må også se på om strøm når de fattigste og til en pris de har råd til å betale, sa hun.

Partapuoli mener at det er viktig å beholde handlekraften i Norfund-modellen, men at dette kan kombineres med ønsket om mer dokumentasjon.

Skatteparadiser

Norfund har blitt kritisert for å gjøre mange av sine investeringer gjennom skatteparadiser som Mauritius og Luxembourg. Rapporten viser at Norfund følger gjeldende retningslinjer fra UD og OECD på dette området.

Samlet sett har investeringer gjennom slike land og jurisdiksjoner blitt redusert i forhold til de totale investeringene. I 2013 gikk én av tre kroner gjennom slike land.

Evalueringen slår fast at Norfund ikke jakter på økonomiske fordeler ved å bruke skatteparadiser, men heller bruker disse for å effektivisere og sikre investeringene. Ifølge intervjuer gjort av evalueringsteamet bidrar ikke bruken av skatteparadiser til en undergraving av statlige inntekter i landene der selskapene opererer – de betaler skatt i disse landene.

Landbruks-risiko

Mens halvparten av investeringene ligger på energisektoren, er investeringer i storskala landbruk og landbruksbasert foredling også en viktig nisje.

I evalueringen vises det til at investeringene i landbrukssektoren har mange positive ringvirkninger i utviklingsland, og bør vurderes utvidet. Samtidig pekes det på at risikoen i denne sektoren er stor.

Det tredje viktige området for Norfund er investeringer som skal styrke finansiell infrastruktur, som banker og investeringsfond.

Artikkelen er først publisert 5.2. 2015 og deretter oppdatert etter presentasjon av rapporten 6.2.

Eksempel på en Norfund-investering

Et av selskapene der Norfund har indirekte eierskap er HIK Abolone Farm i Hermanus, Sør-Afrika. Norfund har 56 millioner kroner investert i det sørafrikanske jordbruksinvesteringsfondet Agri-Vie, som i sin tur har sikret seg 43 prosent av aksjene i farmen. De har også investeringer i en rekke andre virksomheter.

– Vi har 120 ansatte og påvirker livet til 550 personer direkte eller indirekte, sier direktør Bertus van Oordt ved HIK Abalone Farm.

Renslighet, nøyaktighet og tålmodighet kreves for å avle opp og tjene penger på abalone, en type sjøsnelger, som selges som en delikatesse i Asia. Etter tre år er skalldyret så stor som en neve, og kan pakkes levende og flys til fiskemarkeder i Hong Kong og Taiwan.

Noen hundremeter fra sjøen i Hermanus, helt sør i Sør-Afrika står to av de største abolone-farmene side om side. Norske bistandspenger fra Norfund har bidratt til å profesjonalisere driften. For 100 år siden var det norsk hvalfangst som sysselsatte folk i området, samtidig som hvalbestandene i sør-atlanteren ble utslettet. Når er aquafarmene de største arbeidsgiverne i distriktet.

– Investorene lærte oss en del om godt styresett og bidro til stabilitet, forteller van Oordt. Omsetningen er på rundt 32 millioner kroner i året.

– Det har vært lønnsomt for oss og veldig bra for våre aksjonærer, sier han.

– Vi betaler to ganger minimumlønnen. Det tar tid å lære opp våre arbeidere. Vi trenger en stabil stab, sier van Oord.  En helseklinikk og tilbud om vokseopplæring inngår i tilbudet til arbeiderne.

Snart blir det flere arbeidsplasser når selskapet er ferdig med et nytt anlegg 100 kilometer bort langs kysten.

Av Jan Speed

Norfund har bidratt til økt utbygging av solkraft i afrikanske land. Bilde fra Scatec Solars anlegg i Kalkbult, Sør-Afrika. Ny rapport om Norfund viser at fondet bidrar til utvikling av bærekraftig næringsliv, men oppfordrer samtidig UD om å sette tydeligere mål for virksomheten. Foto: Scatec Solar
Publisert: 05.02.2015 22.05.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.03.20