Bildet er levert Norad og kan brukes iht avtale.
Foto:
Ken Opprann,
Helgesensgate 10,
0553 Oslo
mob: 90 74 61 50
e-post: kenopprann@hotmail.com
Norsk støtte til sivilsamfunnet spenner vidt. I Myanmar har Flyktninghjelpen et program som hjelper ungdom i alderen 18-25 år med yrkesopplæring. I Norads resultatrapport påpekes både styrker og svakheter ved norsk støtte til organisasjoner. Foto: © Ken Opprann

Vil flytte bistandsmakt og penger ut av Norge

Penger og innflytelse bør flyttes fra norske organisasjoner til organisasjoner i samarbeidsland, mener Norad-sjef Jon Lomøy. De norske mottok over 20 milliarder bistandskroner i perioden 2011-2015.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 09.12.2016 06.45.11

– Land kan ikke utvikles utenfra. Det er viktig at organisasjonene er forankret i bistandslandet, og det er viktig at deres røst styrkes. Når røstene fra samarbeidslandene blir sterkere og tydeligere, må partnerne fra rike land finne nye roller, sier Lomøy.

Norge har i perioden 2011 til 2015 brukt om lag 33 milliarder kroner på bistand via «sivilt samfunn» – ulike ikke-statlige organisasjoner, viser en ny rapport fra Norad. Drøyt 60 prosent av disse pengene har gått via norske organisasjoner, mens om lag 14 prosent har gått via organisasjoner i mottakerlandene. Resten – omlag 26 prosent – ble gitt gjennom internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

Norad-sjefen mener at dagens modell gjør at for mye penger og makt blir igjen i giverlandet. Han viser til at Norge og norsk organisasjonsliv selv har en historie som man bør ta lærdom av på dette området.

– Det var norsk sivilsamfunn, gjennom fagbevegelse, religiøse grupper og sanitetskvinner, som var med på å utvikle det norske velferdssamfunnet, sier han.

For mange ledd

Temaet for Norads resultatrapport for i år er den norske støtten til sivilt samfunn. Rapporten peker på svakheter og styrker ved bistand gjennom de mange organisasjonene Norge støtter. Dette er noen av hovedkonklusjonene i resultatrapporten:

Organisasjoner i sivilsamfunnet leverer nødvendige tjenester. De er fysisk til stede i utviklingslandene, og når frem til verdens aller fattigste og marginaliserte grupper.

Avstanden fra organisasjonenes hovedkontorer ut til de fattigste gruppene består av for mange ledd. Norad vil følge dette opp med en systematisk gjennomgang.  

Mer makt og en større andel av pengene må flyttes til sivilsamfunnet i lav- og mellominntektsland.

For avhengige av staten

Norad påpeker også at organisasjonene er for avhengige av norsk statlig støtte og at de bør skaffe seg flere økonomiske bein å stå på. Rapporten viser at «de fem store»: Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna, har mottatt tilsammen rundt 11,8 milliarder kroner fra den norske staten i perioden 2011 til 2015. Det varierer i hvilken grad de samme organisasjonene har alternative inntektskilder, for eksempel FN og EU.  

I rapporten påpekes også følgende: «Sammenliknet med tall fra 2004 har inntekter fra norske myndigheter som andel av totale inntekter økt hos fire av de fem største organisasjonene. Kun Flyktninghjelpen har redusert andelen av sine inntekter som kommer fra norske myndigheter.»

Vil ha færre partnere

Norsk bistand støtter cirka 1000 partnere innen sivilt samfunn. Denne spredningen fører også til høyere kostnader til administrasjon i Norge.

– Å vurdere og kvalitetssikre bistanden til alle disse organisasjonene krever mye ressurser. Vi tror vi kan få bedre bistand av større og færre innsatser. Norad vil fremover arbeide for en betydelig reduksjon av antall partnere, sier Lomøy.

Årets Resultatrapport viser at mange enkeltprosjekter gir gode resultater og har stor betydning for enkeltmennesker. Samfunnsutvikling for land og regioner er derimot langt vanskeligere å påvise.

– Noen av eksemplene vi har trukket frem i rapporten, kan virke små. Deres bidrag til samfunnsutvikling kan virke fjern. Det er et av dilemmaene med prosjektstøtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Den kan gi gode og viktige resultater for mange enkeltmennesker, samtidig som bidragene til samfunnsutviklingen kan være vanskelig å måle, sier Lomøy.

Statlig støtte til de fem store 2011-2015

(milliarder kroner)

  • Flyktninghjelpen - 3,2 
  • Norges Røde Kors - 3,1
  • Kirkens Nødhjelp - 2,4
  • Norsk Folkehjelp - 1,8
  • Redd Barna - 1,3

 

 

Publisert: 09.12.2016 06.45.10 Sist oppdatert: 09.12.2016 06.45.11