Flyktningmottak Landåssvingen 15, Bergen
Færre flyktninger til Norge gir mer penger til ofre for krigen i Syria. Norge bruker likevel 6,7 milliarder av bistandsbudsjettet på flyktningtiltak i Norge i år. Bildet viser tomme senger ved et mottak på Landås i Bergen tidligere i år.

Ubrukte flyktningpenger går til Syria

Norge sparer 652 millioner kroner på bistandsbudsjettet ved at det kommer færre flyktninger, og pengene går i stedet til tiltak for flyktninger i Syria og nærområdene.

Det kommer mange færre flyktninger til Norge i år enn det regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti forventet da statsbudsjettet ble vedtatt fjor. Nå vil regjeringen bruke 652 millioner kroner av de innsparte pengene på humanitær hjelp og annen bistand. Det meste går til Syria.

500 millioner kroner skal brukes på humanitær bistand i Syria og nærområdene.

- Den humanitære krisen i Syria blir stadig mer kritisk, den har ført millioner av mennesker på flukt i regionen, og den påvirker en hel verden. Derfor tok Norge initiativ til en internasjonal giverkonferanse i London tidligere i år, og jeg er glad for at Norge leverer på løftene sine og vel så det, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

Han sier at regjeringen med den nye bevilgningen tar i nok et krafttak for å lindre nød. Norge er nå et godt stykke på vei til å nå målet om å gi 10 milliarder kroner i en fireårsperiode. Det ambisiøse målet ble annonsert på London-konferansen.

Pengene som nå settes av til Syria, skal gå til Røde Kors og FN. 20 prosent av pengene går til å gi barn og unge på flukt tilgang på skole.

Ingen skjult budsjett-bombe i år

I fjor kom årets siste budsjettrevisjon som en dramatisk overraskelse rett etter vanskelige budsjettforhandlinger mellom regjeringen og støttepartiene V og KrF. Da hentet regjeringen 1,1 milliard fra andre deler av bistandsbudsjettet og brukte pengene til tiltak for flyktninger i Norge. I år blir det ingen slik overraskelse i budsjettinnspurten.

I år er det i stedet påplusninger som gjelder. I tillegg til pengene som går til ofrene for konflikten i Syria, øker bevilgningen til FNs aidsprogram UNAIDS med 20 millioner kroner. Også andre FN-organisasjoner får en økning.

Dessuten skal det brukes 50 millioner kroner mer i Afrika, blant annet på et kraftlinjeprosjekt i Uganda og et stabiliseringsfond for Somalia. Verdensbanken får 50 millioner ekstra, blant annet til et støttefond for Syrias naboland.

Beholder pengene på bistandsbudsjettet

Internasjonale regler tillater at deler av utgiftene til flyktninger i Norge regnes som bistand. Det var opprinnelig satt av 7,4 milliarder kroner av bistandsbudsjettet til dette formålet på 2016-budsjettet. Med innsparingene er denne posten nå redusert til 6,7 milliarder kroner.

Tidligere denne uka krevde KrF at innsparingene på årets budsjett måtte komme bistandsformål til gode. Kirkens Nødhjelp har tatt til orde for det samme. Organisasjonen samlet på kort tid 900 underskrifter til støtte for sitt syn. Regjeringen kommer nå dette kravet i møtet.

- Jeg synes dette er veldig bra. Dette er jeg veldig glad for, sier KrFs bistandspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Han roser utenriksminister Børge Brende for at pengene som spares inn brukes til bistand utenlands. KrF støtter i hovedsak innretningen på omfordelingen.

Stortinget skal behandle det endelige budsjettet før jul, og KrF varsler at partiet da vil prøve å flytte noe av endringene på budsjettet over på mer langsiktig bistand.

Store kostnader på få flyktninger

Besparingene på årets bistandsbudsjett er mindre enn man kunne forvente ut fra reduksjonen i antall flyktninger. Antall flyktninger som er forventet i år er redusert fra 33 000 før jul i fjor til 3550 i det siste anslaget, altså en reduksjon på nesten 90 prosent. Samtidig er innsparingen på bistandsbudsjettet på mindre enn ti prosent.

- Det er skuffende at det ikke er mer penger igjen når det er så mange færre flyktninger som har kommet, men det viktigste er at midlene som er til overs flyttes over til bistand, sier Ropstad.

De samlede innsparingene på mottak av flyktninger i Norge er på 1,4 milliarder kroner. Justisdepartementet opplyser at en av årsakene til høye utgifter har vært at det har vært vanskelig å justere ned kapasiteten i mottak av flyktninger fra det høye nivået i 2015 til det lave nivået i år.

I tillegg inngår deler av utgiftene til bosetting av flyktninger i kommunene i bistandsbudsjettet. Antall flyktninger som har vært bosatt i 2016 har vært rekordhøyt. Disse utgiftene er knyttet til hvor mange flyktninger som bosettes, og har ikke falt i takt med antallet flyktninger som kommer til Norge.

Mer til fredsbevaring

I tillegg til endringene på bistandsbudsjettet øker regjeringen bevilgningene til FNs fredsbevarende operasjoner med 171 millioner kroner. Av dette går 12 millioner over bistandsbudsjettet, resten over en annen post på Utenriksdepartementets budsjett.

Listhaug: - Nå kan vi hjelpe flere

- Dette viser at få asylsøkere til Norge gir mulighet til å hjelpe mange flere mennesker i nød, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Hun peker på at færre asylsøkere til Norge gir reduserte utgifter til bosetting, asylmottak og integrering av flyktninger. Omdisponeringen på årets budsjett henter ubrukte penger fra tiltak for flyktninger i Norge og bruker dem til å hjelpe flyktninger i Syria og nærområdene.

- En streng og tydelig asylpolitikk gjør at vi kan hjelpe flere av våre medmennesker som har flyktet fra krig og konflikt i deres nærområder, sier Listhaug.

Statsråden mener at en strengere norsk asylpolitikk og grensekontroller i Europa har gitt færre asylankomster til Norge, og at dette gjør at Norge nå kan hjelpe langt flere mennesker som har flyktet fra krig og konflikt.

Redusert ankomst av flyktninger til Norge i 2016 er beregnet å gi innsparinger også neste år. Bistandsaktuelt meldte tidligere i uka at regjeringen beregner at innsparingene på neste års bistandsbudsjett blir på 775 millioner kroner. Innsparingene kommer i forhold til forslaget som ble lagt fram fra regjeringen tidligere i høst, et budsjettforslag som nå er gjenstand for harde forhandlinger med støttepartiene Venstre og KrF.

Publisert: 25.11.2016 14.08.54 Sist oppdatert: 25.11.2016 14.08.55