Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener Norfunds bruk av finanssentre i tredjeland bør reguleres nærmere. Foto: Jan Speed

Krf vil ha sterkere regulering av Norfund

Regjeringens støtteparti, KrF, ber om en snarlig gjennomgang av Norfund og Oljefondets bruk av skatteparadiser. De ønsker sterkere regulering av Norfunds bruk av finanssentre i tredje land. Regjeringen advarer mot særregler for Norfund.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 03.05.2016 10.31.15

Norfund bør rapportere hva som betales av skatt i de enkelte landene der fondet investeringer. Det er et aktuelt krav å stille, mener Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkepartis representant i Justiskomiteen.

– Det er et av fondets formål å bidra til skatteinntekter i de landene det investeres i, og da er det svært relevant å få informasjon om dette, sier Ropstad til Bistandsaktuelt.

Han mener Norfunds bruk av finanssentre i tredjeland bør reguleres nærmere.

– Skatteparadiser bidrar til å tappe fattige land for sårt tiltrengte skatteinntekter. Det er avgjørende at Norfund har minst mulig med slike jurisdiksjoner å gjøre, sier Ropstad.

– Har Norfund et reelt behov for å bruke skatteparadiser?

– Jeg registrerer at Norfund hevder det. Samtidig er det litt vanskelig å se hvilke særlige finanstjenester fondet bare kan få i et land som Mauritius, bortsett fra sekretessen. Eventuelle behov for å foreta investeringene via Mauritius, må i alle fall balanseres mot skadevirkningene gitt at det er et formål med Norfund å bidra til økte skatteinntekter i utviklingslandene, slik førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim og medlem av Kapitalfluktutvalget har pekt på, sier stortingsrepresentanten.

Ønsker ikke særregler

Den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet mener det er viktig at Norfund, som minoritetsaksjonær i et kommersielt marked, ikke har særregler som gjør det vanskeligere å finne partnere i de fattigste landene.

– Som alle statlige selskaper skal Norfund vise tilbakeholdenhet, de skal unngå å bruke tredjeland som Norge ikke har skatteinnsynsavtale med, eller som ikke følger OECDs retningslinjer på skatteområdet, sier statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet.

Ifølge Skogen har Norfund full åpenhet om alle investeringer og partnere. Hun påpeker at Norfund opererer i et kommersielt marked og Norfund er alltid minoritetsaksjonær.

– Norfund kan derfor ikke alltid bestemme fra hvor en investering skal gjennomføres. Når Norfund benytter oversjøiske finanssentra eller andre tredjeland, er det som en mellomstasjon for å sikre et juridisk avtaleverk, tvisteløsningsmekanismer etc. som alle parter aksepterer, sier Skogen.

- Plasserer ikke penger

Om lag 40 av Norfunds om lag 130 investeringer er domisiliert i et tredjeland. For investeringer i afrikanske land brukes ofte Mauritius som domisil. Skogen sier at årsaken er at Mauritius har en velfungerende finanssektor og rettssystem, og investeringsbeskyttelsesavtaler med mange afrikanske land.

–Norfund plasserer ikke penger i oversjøiske finanssentra. Alle Norfund sine midler går til det de skal: Investeringer i næringsvirksomhet i fattige land. Alle investeringer er organisert i lokale selskaper i det aktuelle landet hvor investeringen skal foretas. Disse selskapene rapporterer inntekter og betaler skatter og avgifter i tråd med lokale regler, sier statssekretæren.

–Når det gjelder spørsmålet om Norfund har et reelt behov for å bruke oversjøiske finanssentra, fremholder Norfund overfor departementet at antall investeringer i de fattigste landene ville bli redusertdersom dette ikke er mulig, fordi Norfund er avhengig av å få med seg andre investorer, sier Tone Skogen til Bistandsaktuelt.

Behov for mer informasjon

Stortingsrepresentant Ropstand innrømmer at dette er et viktig og komplisert saksområde, der Stortinget har behov for mer informasjon.

– Derfor har KrF fremmet et representantforslag der vi ber regjeringen om å komme til Stortinget med en gjennomgang av statens engasjement som finansiell eier, særlig i Statens Pensjonsfond Utland, Norfund og Argentum, for å sikre hensiktsmessige tiltak mot skatteparadiser eller andre forhold som bidrar til mangel på åpenhet og muligheter for skatteunndragelse, hvitvasking med mer, sier Ropstad.

Kristelig folkeparti vil ta endelig stilling til blant annet Norfunds engasjement i skatteparadiser under Stortingets behandling av dette representantforslaget, forteller Robstad.

I representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal vises det til at Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling – tilstand, analyser og tiltak) som, så på forholdet mellom skatteparadiser og ulovlige pengestrømmer fra fattige land og foreslo en rekke tiltak.

«Forslagsstillerne mener at Panama Papers-lekkasjen underbygger at det er behov for en oppdatert gjennomgang av både nasjonalt regelverk og relevante avtaler med andre land for å sikre nødvendig innsyn i utenlandske bankkonti eid av norske selskaper og enkeltpersoner. Dessuten er det behov for en gjennomgang av statens engasjement som finansiell eier, blant annet i Statens pensjonsfond utland, Norfund og Argentum, for å få en oversikt over engasjementer i skatteparadiser eller andre forhold som bidrar til mangel på åpenhet, og for å sikre hensiktsmessige tiltak som kan bidra til økt innsyn og motvirke skatteunndragelser, hvitvasking m.m.», heter det i forslaget.

Les også:

Publisert: 03.05.2016 10.20.40 Sist oppdatert: 03.05.2016 10.31.15