Frannie Leautier, visepresident Afrikabanken.
Visepresident Frannie Leautier i Afrikabanken mener at forskning og utvikling er en nøkkel om næringslivet i Afrika skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Foto: Asle Olav Rønning

Bærekraftsmål trenger privat sektor

Private investeringer og næringslivet må gjøre en stor del av jobben for å oppfylle FNs bærekraftsmål, fastslår Afrikabanken.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 08.06.2016 09:04:29

De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt av verdens statsledere i fjor og skal realiseres innen 2030. Bærekraftsmålene rommer forpliktelser på en rekke områder – som å avskaffe ekstrem fattigdom, sørge for bærekraftig forvaltning av miljøet, og å opprettholde sterk økonomisk vekst i utviklingsland.

Det er bred enighet om at privat næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner må bidra i fellesskap om de ambisiøse målene skal nås.

– En viktig rolle for myndighetene er å redusere risikoen som følger med private investeringer i ulike sektorer, sier visepresident Frannie Leautier i Den afrikanske utviklingsbanken (Afrikabanken).

Afrikabanken er en regional utviklingsbank for Afrika, der Norge er et av 80 medlemsland. Leautier deltok tidligere i uka på et møte i Oslo om FN-målene.

Dele risiko med staten

For at næringslivet skal kunne gjøre sin del, er en av myndighetenes roller å hjelpe til med langsiktig kapital og ta noe av risikoen ved langsiktige investeringer i formål som tjener utvikling.

– Grunnleggende sett kommer privat sektor inn når det finnes muligheter i markedet, sier Leautier.

Hun peker på at det kan være vanskelig for selskaper i utviklingsland å få langsiktige lån på kommersiell basis. Et eksempel er energisektoren. Tilgang til rimelig energi for alle er et av FNs bærekraftsmål. Å øke dekningen av elektrisk kraft til husstander og næringsliv i Afrika er også et av Afrikabankens fem hovedsatsinger.

– Energi er en sektor som krever langsiktige investeringer. Gjennom partnerskap med privat sektor kan man fjerne risiko fra disse investeringene og la private investorer komme inn og bygge kapasitet i kraftverk og distribusjon av kraft. Dermed kan flere få tilgang på energi, sier Leautier.

Afrikabanken forvalter garantiordninger som skal bidra til å redusere risiko ved investeringer. Leautier støtter dessuten den norske regjeringens ønske om å bruke bistandspenger aktivt for å utløse private investeringer.

Se også Bistandsaktuelts artikkel om norske garantiordninger for investeringer i ren energi.

Trenger høyere utdanning for å lykkes

Leautier understreker betydningen av offentlige investeringer i universiteter og høyskoler både for næringslivet og samfunnet som helhet. Selv vokste hun opp på landsbygda nord i Tanzania og det var det offentlige utdanningssystemet som ga mulighet for ingeniørstudier i hovedstaden. Etter doktorgrad i USA har hun hatt en rekke sentrale stillinger i blant annet Verdensbanken, før hun tidligere i år kom til Afrikabanken.

– Ingen land har greid å utvikle seg uten å ha en tilstrekkelig andel mennesker i høyere utdanning. Om man ser på Afrikas andel i globale patenter eller vitenskapelige publikasjoner er den svært lav. Årsaken er mangelen på investeringer i høyere utdanning og forskning. Så dette er et spørsmål av avgjørende betydning, sier Leautier.

Etter hennes syn er velutdannede ingeniører og økonomer nødvendig for å øke energiproduksjon og regulere energimarkedene. På samme måte er agronomer og forskere nødvendige for å øke produktiveten i landbruket, og økning av industriproduksjonen er ikke mulig uten velutdannet arbeidskraft på alle nivåer. 

Norge vil være i tet

Norge er i teten globalt når det gjelder å følge opp arbeidet med FNs bærekraftsmål. Statsminister Erna Solberg leder sammen med Ghanas president John Dramani Mahama FNs pådrivergruppe for bærekraftmålene. På konferansen i Oslo erklærte utenriksminister Børge Brende at Norge har tatt på seg klare forpliktelser til å bidra til at målene skal nås.

David Nabarro, spesialrådgiver for FNs generalsekretær Ban Ki-moon, understreket at næringslivet har en sentral rolle om bærekraftsmålene skal oppfylles, og fikk støtte fra flere representanter for norsk næringsliv.

– Selskaper kan ikke sitte stille og vente, sa Elisabeth Grieg, skipsreder i Grieg-gruppen og tidligere president i Norges Rederiforbund.

Hun la til at når først noen starter med positive tiltak, så kommer gjerne mange etter. Grieg viste til internasjonalt samarbeid i shippingbransjen mot korrupsjon i havnene som et eksempel på hvordan næringslivsaktører kan gå foran når bærekraftsmålene skal realiseres.

Den norske rederen pekte også på at mange av verdens utrangerte handelsskip hugges opp på strender i India og Bangladesh under svært dårlige forhold for arbeiderne. Grieg-gruppen har gjort sitt bidrag for å motvirke dette ved å investere i et selskap som har ansvarlig opphugging av skip som forretningsidé, opplyste hun.

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1, 25 dollar dagen.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre og fremme god helse og sunnhet for alle aldersgrupper
 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring
 5. Oppnå likestilling mellom kjønn, og myndiggjøre kvinner og jenter
 6. Sikre bærekraftig forvaltning og tilgang til vann og sanitæranlegg for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig og bærekraftig energi som alle kan ha råd til
 8. Fremme varig, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosetninger inkluderende, robuste og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftig forbruk- og produksjonssystemer
 13. Ta aktivt og umiddelbart ansvar for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte
 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere erosjon og trygge artsmangfoldet
 16. Fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn for bærekraftig utvikling med effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivå
 17. Styrke mulighetene for bærekraftige tiltak og globale partnerskap for bærekraftig utvikling

(Kilde: FN-sambandet)

Publisert: 08.06.2016 09:04:28 Sist oppdatert: 08.06.2016 09:04:29