Totalt har konsulentfirmaet Abyrint fått utbetalt om lag 50 millioner kroner fra Utenriksdepartementet (bilder) for konsulentoppdraget i 2014 og 2015.

Advokater:- UD kan ha brutt loven da millionkontrakt ble inngått

UD kan ha brutt reglene for offentlige anskaffelser da et norsk konsulentfirma fikk et bistandsoppdrag som ga firmaet millionutbytte. Det mener to av av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Bistandsaktuelt skrev i forrige utgave om hvordan det nystartede konsulentfirmaet Abyrint i desember 2013 ble tildelt et svært lukrativt bistandsoppdrag av Utenriksdepartementet. Det norske firmaet, som eies av en nordmann og en kanadier, fikk året etter utbetalt nærmere 35 millioner kroner for en konsulentjobb tilknyttet en stor norsk bistandssatsing i et afrikansk land.

Med UD som eneste oppdragsgiver gikk firmaet i 2014 med over 9,4 millioner kroner i overskudd etter skatt. Det skjedde i firmaets første hele driftsår. De to eierne tok til sammen ut 6 millioner kroner i utbytte.

 

Ikke anbud

Abyrint fikk kontrakten uten at det ble gjennomført et anbud. Det skyldes at det opprinnelig var konsulentfirmaet PwC, som etter en anbudsrunde våren 2013, fikk oppdraget som Abyrint senere tjente så godt på. Men PwC fant i løpet av høsten 2013 ut at oppdraget var for farlig for deres ansatte og trakk seg fra jobben.

To ansatte i PwC, som begge var sentrale i PwCs samarbeid med UD, sa opp og etablerte Abyrint. Det nye firmaet overtok deretter store deler av oppdraget PwC hadde fått. Denne løsningen ble foreslått av PwC i en epost til UD datert 20. november. PwC kom i denne eposten også med råd til UD om hvordan regelverket for offentlige anskaffelser kunne tolkes slik at UD kunne inngå en kontrakt med Abyrint uten en ny anbudsrunde.Reglementet sier at offentlige anskaffelser over 100 000 kroner skal legges ut på anbud. I tråd med rådene fra PwC konkluderte UD med at det var grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsene som finnes i anskaffelsesreglene.

Departementet ga følgende begrunnelse:

  • Kontrakten hadde allerede vært ute på anbud og PwC hadde vunnet anbudet. Da PwC trakk seg, overtok Abyrint på de samme betingelsene som PwC.
  • Det hastet å med å finne et firma som kunne overta, en ny anbudsrunde ville medføre forsinkelser, trolig bety økonomisk tap og bety at målsettingen for denne bistanden kom i fare.
  • Abyrint var det eneste firmaet som hadde tilstrekkelig spesialisert kompetanse og kjente prosjektet godt nok til at de på kort varsel kunne gjøre jobben.

 

– Kan ha vært ulovlig

Bistandsaktuelt har bedt to advokater, begge med offentlige anskaffelser som sitt spesialfelt, om å vurdere UDs tolkning av regelverket samt dokumentasjonen for beslutningen. Deres vurderinger er basert på den informasjonen Bistandsaktuelt har fått tilgang til, som ifølge UD er den relevante dokumentasjonen som finnes i saken.

Både advokat Marianne Dragsten i firmaet AnskaffelseXperten og advokat Silje Grimseth Ullebust i advokatfirmaet Haavind mener det er alvorlige mangler i UDs argumentasjon og dokumentasjon og at anskaffelsen som førte til at Abyrints to eiere tok seks millioner kroner i utbytte kan ha vært ulovlig.

Ullebust mener det er usikkert om endringen av kontraktspartner fra PwC til Abyrint er i tråd med regelverket. Hun mener det kan se ut til at UD ikke har foretatt en vurdering av om endringen var vesentlig, og det er derfor vanskelig å etterprøve.

– Forutsatt at endringen av kontraktspart ikke er å anse som en lovlig endring av kontrakten, står vi mest sannsynlig overfor en ulovlig direkteanskaffelse, sier Ullebust. Hun mener det er svært uheldig.

– Formålet med anskaffelsesregelverket er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Når offentlige innkjøpere, som forvalter store beløp på samfunnets vegne, ulovlig inngår en kontrakt uten konkurranse vil dette være i strid med selve grunnformålet med regelverket.

 

Les også: - Må har lurt UD trill rundt

              Krf: - Dette er dårlig pengebruk

 

– Ikke grunnlag for unntak

Ullebust er kritisk til hvordan UD har tolket regelverket og mener mye tyder på at det ikke var grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsene.

– UD har selv vist til forskrift om offentlige anskaffelser paragraf 2-1 (2) bokstav a, c og d samt paragraf 14-4 bokstav c, d og j. Vi kan ikke se at det er hjemmel for å unnlate å gjennomføre en konkurranse med hjemmel i nevnte bestemmelser. Disse unntaksbestemmelsene skal tolkes strengt, sier hun.

Ullebust mener heller ikke at det er dokumentert at nyetablerte Abyrint var det eneste firmaet som kunne levere tjenesten.

– Vi kan ikke se at UD har godtgjort at det er kun én leverandør i hele EU som kan levere slike tjenester. Det kan stilles spørsmål ved om dette er en anskaffelse som skyldes uforutsette omstendigheter som gjør at UD ikke kunne utsette kontraktsinngåelse i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. Vi kan imidlertid heller ikke se at dette unntaket kommer til anvendelse her, sier hun.

 

– Alvorlige brudd

Advokat Marianne Dragsten i firmaet AnskaffelseXperten mener også at det er mye som tyder på UD kan ha gjort seg skyldig i alvorlige brudd på regelverket. Hun er overrasket over hvor mangelfull UDs dokumentasjon som skal begrunne unntaket fra regelverket er.

– Her burde det foreligge en mye grundigere vurdering av hvorvidt unntaksbestemmelsene kan anvendes og det burde ha foreligget et notat som er tilstrekkelig detaljert til at man ut fra å lese dette notatet kan vurdere om vilkårene er oppfylt.

Dragsten mener at UD i det minste har brutt kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet og også kravene til protokollføring.

– Dette i seg selv er alvorlige brudd på regelverket da det i ettertid er vanskelig å etterprøve om UD har forholdt seg til regelverket. Det er UD som har bevisbyrden for at vilkårene er tilstede og ut fra den dokumentasjonen jeg har sett, har UD på ingen måte oppfylt den bevisbyrden, sier Dragsten som er en av Norges fremste advokater på offentlige anskaffelser.  

Totalt har Abyrint fått utbetalt om lag 50 millioner kroner fra UD for konsulentoppdraget i 2014 og 2015. Størrelsen på anskaffelsen er et poeng, mener Dragsten.          

– Særlig i tilfeller hvor anskaffelsen er så stor som den er i dette tilfellet og hvor det benyttes en unntaksbestemmelse, må det forventes at UD overholder reglene. Regelverksbruddet er etter min mening alvorlig, poengterer hun.  

«Regelverksbruddet er etter min mening alvorlig.»

Advokat Marianne Dragsten, ekspert på offentlige anskaffelser
PHOTO: UNLIMITED USE FOR Marianne Dragsten

If you retain the right to use this picture, and forget to tag it with: "Photo: CF-Wesenberg@kolonihaven.no", Kolonihaven Studio AS will send you an invoice of NOK 10 000 + tax. 

For 3. party users: This picture has limited publication rights. Please call +4790025255 / +4722360300 or send an e-mail to foto@kolonihaven.no in order to ensure that you may print the image. Misuse will entail a penalty of NOK 25 000 + tax. Please call +4790025255 / +4722360300 in case you have not made a prior contract with regard to proper use of the picture.
Advokat Marianne Dragsten
Advokat Silje Grimseth Ullebust

- Ble grundig utredet

UDs pressevakt Guri Solberg skriver i en epost: «Slik vi ser det trekker juristene som uttaler seg konklusjoner basert på et mangelfullt informasjonsgrunnlag. Dette er en sak hvor blant annet de anskaffelsesjuridiske vurderingene ble grundig utredet fra UDs side. Vi mener at kontraktene, gitt de spesielle omstendighetene, var ressurseffektive og i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdraget var meget krevende. Situasjonen i den aktuelle, sårbare staten er og har vært utfordrende.

«I utgangspunktet var det kun tre leverandører som kunne levere de aktuelle tjenestene. Den akutt forverrede sikkerhetssituasjonen som oppstod på det aktuelle tidspunktet, skapte en kritisk situasjon som raskt måtte løses. I denne situasjonen hadde UD få, gode alternativer og det var stor risiko for at vi ikke kunne gjennomføre oppgaven vi hadde påtatt oss. Abyrint fikk dermed tildelt kontrakten for den delen av oppdraget som forutsatte lokal tilstedeværelse og som PwC ikke lengre kunne levere på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det vil si at vi fikk samme betingelser og med den samme kompetanse som allerede var i gang med å levere på oppdraget for PwC. Selv om anskaffelsesregelverket gir en begrenset adgang til å tildele kontrakter direkte, mener UD at vi i dette spesielle tilfellet er klart innenfor handlingsrommet i regelverket.» 

 

Publisert: 10.02.2016 14.00.21 Sist oppdatert: 12.02.2016 06.47.48