Rakib Hosain Sabbir, i full konsentrasjon for skolens cricketlag. Labsha Government Primary School, Sathkira Sadar, Bangladesh.
Ni år gamle Rakib Hosain Sabbir i full konsentrasjon under en kamp på skolens cricketlag. Han er elev på Labsha Government Primary School i Satkhira Sadar i Bangladesh og har kanskje lyst til å bli lege når han blir voksen. God og relevant utdanning til alle barn er et av FNs bærekraftsmål. Unicef advarer i ny rapport at verden må trappe opp innsatsen om målene skal nås innen 2030. Foto: Ashley Gilbertson / VII Photo / Unicef

Unicef maner til krafttak for FNs bærekraftsmål

Verden vil ikke nå FNs bærekraftsmål innen 2030 dersom dagens utvikling fortsetter, advarer Unicef. I stedet vil underernæring, mangel på helsetilbud og skoler med for dårlig kvalitet fortsatt prege livet til mange fattige barn.

Av Asle Olav Rønning og NTB Sist oppdatert: 29.06.2016 18.07.36

Mindre enn ett år etter at FN vedtok nye bærekraftsmål som skal nås innen 2030, tegner FNs barnefond Unicef et dystert bilde av dagens utviklingstrend. I årets utgave av rapporten «State of the World’s Children» heter det at verden må gå fra retorikk til praktisk handling på vegne av de fattigste og mest utsatte barna.

– Det å ta fra flere hundre millioner barn en sjanse i livet, truer mer enn framtida deres. Det setter selve samfunnet i fare når fattigdom går i arv gjennom generasjoner, sier Unicef-direktør Anthony Lake i en pressemelding.

I Unicef-rapporten pekes det på gode resultater på flere områder, blant annet at barnedødeligheten i verden er halvert siden 1990 og at det er gjort store framskritt når det gjelder jenters rett til utdanning.

Organisasjonen velger imidlertid å ikke legge vekt på dette, og i stedet bruke rapporten til å sende et kraftig signal om at innsatsen for verdens fattigste barn må trappes opp.

Advarer om at bærekraftsmål står i fare

Ifølge FNs nye bærekraftsmål skal ekstrem fattigdom ikke lenger finnes i 2030, barnedødelighet i alle land skal reduseres kraftig og alle gutter og jenter skal få lik tilgang på skolegang med godt innhold.

Unicef slår fast at dagens trender ikke peker mot at målene vil bli nådd. Om utviklingen fortsetter i samme spor som i dag vil i stedet situasjonen i 2030 være:

 • Fortsatt høy barnedødelighet i mange land
 • 167 millioner barn som lever i ekstrem fattigdom
 • Nesten 120 millioner barn i fare for svekket mental og fysisk utvikling på grunn av kronisk underernæring
 • Mer enn 60 millioner barn uten skolegang
 • Afrika sør for Sahara vil være verst stilt. Ni av ti barn i ekstrem fattigdom vil i 2030 finnes denne delen av verden.

Mener utviklingen kan snus

Ved å ta de riktige valgene nå, er det mulig å snu utviklingen, mener Unicef.

– Vi har et valg. Invester i disse barna nå, eller la vår verden bli enda mer ulikt fordelt og splittet, sier Lake.

Rapporten viser til beregninger som sier at en årlig investering på 30 milliarder amerikanske dollar utover dagens nivå i kombinerte tiltak for mødre- og barnehelse vil kunne løfte de fattigste i landene med høyest barnedødelighet og spare 147 millioner barneliv i perioden fram til 2035.

Ulikhet hindrer utvikling

Ulikhet hindrer utvikling, understrekes det. I rapporten vises det til globale tall som sier at barn i de 20 prosent fattigste familiene har dobbelt så stor risiko for å dø før fylte fem år sammenlignet med barn i de 20 prosent rikeste.

Det er også betydelig ulikhet mellom by og land og mellom ulike regioner. I et land som Nigeria er barnedødeligheten nesten dobbelt så høy i den nordvestlige delen av landet som i sørvest.

Ulikhet preger også tilgangen på utdanning. I Pakistan får barn i familier i de rikeste 20 prosent av befolkningen i gjennomsnitt elleve års skolegang. I de 20 prosent fattigste familiene er det tilsvarende tallet bare to år, ifølge rapporten.

Dårlig kvalitet på skolegang

Unicef peker på en gledelig framgang, nemlig at like mange jenter som gutter går på skole i 129 av verdens land.

Samtidig er det ifølge rapporten 124 millioner barn som ikke går på skole – 59 millioner står uten grunnskole og 65 millioner får ingen ungdomsskole.

Mange steder er kvaliteten på undervisningen så dårlig at barna ikke lærer selv de mest grunnleggende ferdigheter. Anslag sier at to av fem barn som har gjennomført grunnskolen ikke kan lese og skrive eller foreta enkel regning.

– Skole er nøkkelen

Skolegang er likevel helt avgjørende for å løfte folk ut av fattigdom, går det fram av rapporten. Jo flere år med gjennomsnittlig skolegang i det enkelte land, jo mer synker fattigdomsnivået.

I Sør-Asia og Afrika sør for Sahara har barn av mødre uten utdanning tre ganger så stor sannsynlighet for å dø før fylte fem år som barn av mødre med ungdomsskole.

Jenter som får skolegang, får færre barn, og det er mer sannsynlig at barna deres går på skole. For hvert ekstra år et barn går på skole, vil inntekten i gjennomsnitt øke med 10 prosent, heter det.

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1, 25 dollar dagen.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre og fremme god helse og sunnhet for alle aldersgrupper
 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring
 5. Oppnå likestilling mellom kjønn, og myndiggjøre kvinner og jenter
 6. Sikre bærekraftig forvaltning og tilgang til vann og sanitæranlegg for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig og bærekraftig energi som alle kan ha råd til
 8. Fremme varig, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosetninger inkluderende, robuste og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftig forbruk- og produksjonssystemer
 13. Ta aktivt og umiddelbart ansvar for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte
 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere erosjon og trygge artsmangfoldet
 16. Fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn for bærekraftig utvikling med effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivå
 17. Styrke mulighetene for bærekraftige tiltak og globale partnerskap for bærekraftig utvikling

(Kilde: FN-sambandet)

Siste nytt

Publisert: 29.06.2016 18.07.35 Sist oppdatert: 29.06.2016 18.07.36