Fredrik Naumann/Felix Features  FNA, Norad
Utenriksminister Børge Brende deltok på Norad-konferansen i desember. Nå får direktoratet flere store oppgaver. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Norad får mer prosjektansvar og penger

Ansvaret for oppfølging av regjeringens største satsingsområder, bistand til helse og utdanning, overføres fra Utenriksdepartementet til Norad. Migrasjon, sårbare stater, økt effektivisering og bedriftsstøtte settes også høyt på agendaen.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 06.01.2017 06:42:39

Utenriksminister Børge Brende sender stadig flere oppgaver over til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) går det fram av årets tildelingsbrev. Norad skal forvalte 2,6 milliarder kroner av tilskuddsmidler til bistand i løpet av 2017. Summen vil øke ytterligere når flere oppgaver innen helse, utdanning og kvinners rettigheter overføres til direktoratet i løpet av året.

I tillegg bidrar også Norad til klima- og skogsatsningen som ligger under Klima- og miljødepartementet (KLD). Norad forvalter 1,2 milliarder kroner av disse midlene.

Norad skal bruke totalt rundt 310 millioner kroner til drift.

Noen av de nye oppgavene til Norad er:

Utdanning og helse

«Utdanning og helse er hovedsatsingsområder i Regjeringens utviklingspolitikk. Norad har en sentral rolle i gjennomføringen av begge,» heter det i skrivet fra Brende. Hvor mange stillinger og budsjettrammene som skal overflyttes til Norad er ennå ikke offentlig.

Næringsliv

Regjeringen ønsker å bruke handel og næringsliv som et virkemiddel i utviklingspolitikken. Norad skal både følge opp de nye bedriftsstøtteordningene, ordningen med yrkes- og fagutdanning i utviklingsland og arbeidet med å gjøre de fattigste landene bedre i stand til å dra nytte av tollfri adgang til det norske markedet.

Effektivitet

Det skal bli færre samarbeidsland, avtaler og partnere i løpet av 2017.

  • antall avtaler skal reduseres med 15 prosent i løpet av året
  • antall avtale partnere skal ned med 10 prosent
  • det skal kunne drives offentlig bistand i 85 «samarbeidsland» (Norfund, humanitær og sivil samfunn er unntatt)

Rettigheter

Norad skal øke støtten til organisasjoner som arbeider for å styrke rettighetene til sårbare grupper som funksjonshemmede, LHBTI-personer og religiøse minoriteter.

Direktoratet skal også være sekretariatet for det nye programmet LIKE – likestilling for utvikling.

Informasjonsstøtten

Norad skal lage en konsekvensvurdering av å innføre en egenandel på 10 prosent for organisasjoner som mottar informasjonsstøtten fra 2018.

Det skal for 2017 øremerkes fem millioner kroner til informasjonsvirksomhet om FNs bærekraftsmål.

Migrasjon

Brende skriver i tildelingen at «migrasjon er blitt et særlig viktig tema for oppfølgningen i bistanden..med relevans for de fem sentrale temaområdene». De sentrale temaene er:

  • Utdanning
  • Helse
  • Humanitær bistand og innsats i sårbare stater og regioner
  • Næringsutvikling
  • Klima, miljø og energi

Klima- og skogsatsing

Det er i år 10 års siden den norske klima og skogsatsningen ble lansert. I tillegg til vanlige forvaltnings- og rådgivningsoppgaver skal Norad gjennomføre en kampanje med et budsjett på 5,8 millioner kroner for å synliggjøre resultatene av satsingen.

Publisert: 06.01.2017 06:42:39 Sist oppdatert: 06.01.2017 06:42:39