Siv Jensen på Høyres landsmøte 2017.
Finansminister Siv Jensen avviser å kommentere Norges eventuelle ansvar for en låneskandale som rammer Mosambik hardt økonomisk. Hun viser til at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) forvaltes av Norges Bank etter internasjonale prinsipper om ansvarlig forvaltning.

Jensen avviser å kommentere norsk ansvar i Mosambik-skandale

Finansminister Siv Jensen avviser å kommentere om Oljefondet har et delansvar for en pågående finansskandale i Mosambik. Oljefondet har investert 12,8 milliarder kroner i sveitsisk storbank som har en sentral rolle i saken.

«Det er en klar arbeidsfordeling i forvaltningen der Finansdepartementet fastsetter overordnede rammer, mens Norges Bank foretar de enkelte investeringer og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Det er derfor ikke naturlig for meg å kommentere fondets investeringer i enkeltselskaper,» skriver Jensen i et svar til KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad ba finansministeren forklare hvordan Norge gjennom Oljefondets investeringer er involvert i den økonomiske gjeldskrisa i det afrikanske landet. KrF-representanten ba også om svar på hva Norge kan gjøre for å hindre en gjentagelse. Se Bistandsaktuelts artikkel.

«Finansdepartementet har i sitt mandat til Norges Bank stilt krav om ansvarlig forvaltning,» påpeker Jensen i sitt skriftlige svar.

Hun viser til at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) skal forvaltes etter anerkjente internasjonale prinsipper fastsatt av FN og OECD. Norges Bank arbeider også for å styrke frivillige bransjestandarder, i tillegg til å ha dialog med en lang rekke av selskapene der fondet er eier.

Økonomisk framtid henger i en tråd

Mosambiks økonomi er fortsatt preget av stor usikkerhet etter at delvis hemmeligholdte dollarlån med statsgarantier ble avdekket i fjor sommer. Lånene tilsvarer ti prosent av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Landet har ikke betalt avdrag på sin statsgjeld i januar, og en krisepakke fra Det internasjonale pengefondet (IMF) er ikke på plass.

Sentralt i låneskandalen står den sveitsiske storbanken Credit Suisse, der Oljefondet er en av de største eierne. Credit Suisse har, i samarbeid med en russisk bank, tilrettelagt for de omstridte lånene som er tatt opp av selskaper i Mosambik.

Oljefondets investeringer i Credit Suisse har en verdi på 12,8 milliarder kroner, selv etter store tap på investeringen i fjor. Gjennom Oljefondet er Norge en av bankens største eiere. I tillegg til eierinvesteringer har Oljefondet kjøpt rentepapirer tilknyttet Credit Suisse til en verdi av 10,8 milliarder kroner.

Det er nå stor interesse for hva som kommer fram gjennom en uavhengig granskning av de omstridte Mosambik-lånene. Denne gjennomgangen gjøres av revisjonsfirmaet Kroll og er finansiert av Sverige. Agencia de Informacao de Mocambique / allAfrica melder at denne revisjonsrapporten, som har fått utsatt frist, skal komme 31. mars.

– Kritikkverdig investering

Organisasjonen SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk er blant de som har engasjert seg i saken. SLUG peker på at deler av utenlandsgjelda er overtatt av innenlandske aktører i Mosambik, noe som betyr at konsekvensene kan bli enda større for Mosambiks innenlandske økonomi om lånene ikke blir betalt.

Organisasjonen mener Oljefondet har et ansvar gjennom eierskapet i Credit Suisse.

– Det er kritikkverdig at vi er så involvert i en bank som ikke er nøye nok i sine aktsomhetsvurderinger, sier daglig leder Maren Hemsett i organisasjonen.

Hemsett sier at det ikke er første gang Credit Suisse er i søkelyset for tvilsom forretningspraksis. SLUG mener at banken burde ha vært klar over at statlige garantier ikke var godkjent av nasjonalforsamlingen i Mosambik. Dessuten hadde lånene urealistiske planer for tilbakebetaling.

– Oljefondet bør vurdere å selge seg ut av Credit Suisse med mindre aktiv eierskapsdialog fører fram, sier Hemsett.

Nye investeringer i gass

Et lyspunkt for Mosambiks økonomi kom denne uka da det ble kjent at amerikanske Exxon Mobile kjøper en firedel av andelene i et ikke utbygd gigantisk gassfelt offshore.

Selger er det italienske oljeselskapet ENI, som beholder en firedel. Exxon Mobile skal ha ansvaret for å bygge gassterminal. Håpet er at når den amerikanske olje- og gassgiganten kommer på banen, så kan det gi fortgang i ønsket om å gjøre Mosambik til en stor gasseksportør.

Inflasjonen i landet er nå på rundt 20 prosent. Det er anslått at Mosambik hadde 3,4 prosent vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) i fjor, betydelig lavere enn de siste årene da veksten har ligget på rundt seks prosent. I tillegg til låneskandalen, er landet også rammet av lavere råvarepriser.

Publisert: 10.03.2017 17.33.41 Sist oppdatert: 10.03.2017 17.33.42