MYTE-KNUSER: Bistanden har feilet på de fleste felt, mener UD-veteranen Svein Dale.

– Fortellingen om bistandens velsignelse holder ikke vann

Bistand utrydder ikke fattigdom og skaper ikke økonomisk vekst. Bistand bidrar heller ikke til jobbskaping, godt styresett eller mindre korrupsjon. Dette er bare myter, mener tidligere fagdirektør i Utenriksdepartementet – med rundt 30 års erfaring fra bistand.

Den norske regjeringen, sivilsamfunnsorganisasjonene og resten av bistandsindustrien bekjenner seg til falske fortellinger om at bistanden er en suksess, mener Svein Dale.

Han har selv jobbet med utviklingspolitikk og bistand i Utenriksdepartementet og Norad i mer enn tretti år, de siste årene som fagdirektør for utviklingspolitikk i UD.

– At bistand virker er basert på tro, anekdoter og god vilje mer enn fakta og resultater, slo Dale fast under et seminar i Oslo der han lanserte sitt notat «Myter om bistand».

«Virker bistand?» var overskriften på seminaret, som ble arrangert av den liberale tenketanken Civita. 

– Halverte ikke fattigdommen

«Alle som steller med bistand kan fortelle hvordan nettopp deres innsats lindrer nøden i verden», skriver Svein Dale i sitt notat, før han systematisk forsøker å knuse det han mener er myter.

Blant annet mener han at fortellingen om FNs tusenårsmål og bistandens rolle i å halvere verdens fattigdom er «betydelig overdrevet».

– Det var ingen global massemønstring eller bistand som sikret oppnåelse av tusenårsmål nummer én. Det er imidlertid godt dokumentert at bragden med å halvere ekstrem fattigdom nesten alene skyldes Kina, sa han under Civita-seminaret.

Dale har heller ingen tro på at bistand vil bidra til at vi oppnår de nye bærekraftsmålene.

«Innholdet i målene viser at det dreier seg om å mobilisere så store ressurser at det ligger langt utenfor bistandens rekkevidde å finansiere dem», skriver han.

– Det er lov å håpe. Men det er liten grunn til det, poengterer Dale og peker blant annet på den høye befolkningsveksten i Afrika sør for Sahara.

– Om vi ikke får befolkningsveksten ned, får vi aldri gjennomsnittsinntekten opp. 

– Skaper ikke jobber

Hva kan så bistand bidra med når det gjelder jobbskaping? spør Dale retorisk, og svarer selv at omregninger av bistandsmidler til antall jobber som er skapt er «tvilsom matematikk».

Dale beskriver videre det han kaller «en nylig oppblomstring av politiske forventninger i Vesten til at intensivert bistandsinnsats raskt skal skape nye arbeidsplasser i utviklingsland». Han mener dette henger nært sammen med strømmen av migranter fra Afghanistan og Afrika sør for Sahara og «forventninger til at nye og gode ideer på bistandsområdet skulle demme opp for disse strømmene». 

Migrasjon er nok et felt der «mange håper og tror at bistand skal utrette underverker», fortsetter Dale.

At bistand skal bidra til «god forvaltning, institusjonsbygging og mindre korrupsjon» i utviklingsland, er nok en myte som må knuses, ifølge Dale: «Hovedproblemet er de korrupte toppolitikerne og embetsfolkene som ikke ser seg tjent med en effektiv utryddelse av korrupsjon».

– Å forholde seg til en politisk leder som ikke ønsker mer demokrati har ikke noe for seg, presiserte Svein Dale på det fullsatte frokostseminaret i Oslo, der også utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson var til stede. Begge trippet etter å imøtegå Dales svartmaling av bistanden.

UD-veteran Svein Dale avliver myter som ikke fins, sa tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson under Civita-seminaret "Virker bistanden?" 14. mai 2018. Nikolai Astrup mente også at Dale tegnet et litt for dystert bilde av bistanden. 

Ikke helsvart

Bildet av bistandsarbeidet er dog ikke helsvart. Det fins også noen grunner til at bistanden ikke bør avvikles, mener den tidligere fagdirektøren i UD.

– Bistand bør innrettes der en vet den virker, som for eksempel utdanning, helse og spesielt vaksiner. Humanitær bistand og innsats for fred og forsoning er også viktige områder, understreket Dale. 

– Men vi bør for all del unngå stat-til-stat-bistand.

Hovedgrunnen til at vil bør stille spørsmål ved fortellingen om «bistandens velsignelse» er «den åpenbare mangelen på varig vekst og utvikling i de landene som har fått utrolig mye gratis penger», poengterer han i sitt notat. 

 

– Avliver myter som ikke finnes

Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (Krf) sa seg enig med Dale i at utdanning og helse er viktige satsingsområder. Men det var også det eneste hun applauderte. Og hun var sterkt kritisk til Dales premiss - at bistandsindustrien og tilhengerne av bistand bygger sitt arbeid på en serie myter.

–  Han avliver myter som ikke finnes, slo hun fast. 

– Jeg kjenner ingen som mener at bistand alene skaper økonomisk vekst, jobber, utrydder fattigdom eller kan finansiere alle bærekraftmålene. Det høres mer ut som en 70-tallsvisjon, sa eks-statsråden.

Men bistanden har mye av æren for mange framskritt som Dale utelater, understreket hun videre. Hun viste blant annet til at dødeligheten for barn under fem år er halvert, at ni av ti barn nå får gå på grunnskole, og at stadig flere jenter får utdanning. Økt tilgang på rent drikkevann for verdens fattigste er også et framskritt som kan tilskrives bistanden, mener Johnson. 

– Dessuten har man fått kontroll på hiv/aids-epidemien. I dag dør bare halvparten så mange av sykdommen som i 2005. Hadde ikke bistandssektoren tvunget den farmasøytiske industrien til å levere medisinene til en akseptabel pris, hadde vi aldri sett disse resultatene, sa hun.
 

Løfter ikke i flokk

Slike resultater kommer ikke av seg selv, presiserte Frafjord Johnson. De beste resultatene får vi om giver og mottaker trekker i samme retning, og i tillegg får med seg næringslivet og sivilsamfunnet på laget.

– Det er forstemmende er at det blir mer øremerking og mindre kollektive fellesløsninger. Man kan ha mange gode bistandsprosjekter i et land, men alle må løfte i flokk om man skal få nasjonal framgang, sa hun.  

Stater må kunne stå på egne bein. Det klarer de ikke om utdanning, helse og andre tjenester blir levert av organisasjoner. Uten en fungerende stat, stagnerer også næringsutviklingen.

– Vi må ha en debatt om hvordan vi skal få dette til. Men det er ikke mulig å forstå et land uten å være til stede i landet. Bistandsansatte er ikke lenger til stede på ambassadene, sa den tidligere utviklingsministeren med et stikk til den nye.

Johnson var helt uenig med Dale i at stat-til-stat-bistanden bør kuttes. Hun mener snarere at utviklingen her har gått i feil retning. Stat-til-stat-bistanden er allerede betydelig redusert, og utgjør i dag ikke mer enn fem prosent av bistanden, påpekte hun.

– Overgangen fra det bilaterale til multinasjonale fond gjør at vi undergraver muligheten til å bidra til å bygge bedre systemer. GAVI, for eksempel, bidrar med vaksiner, men bidrar ikke til å bygge helsesystemer, hevdet Frafjord Johnson. 

Hun trakk fram Danmarks bilaterale bistand til å bedre helsesystemet i Tanzania som et eksempel til etterfølgelse.

– Når stat-til-stat-bistanden gjøres riktig en den essensiell.

For dyster 

– Svein Dales notat setter fingeren på vesentlige dilemmaer, selv om jeg ikke er enig i alt, sa en litt mer diplomatisk utviklingsminister Nikolai Astrup.

Selv om ”man ikke skal være naiv”, mente han Dales nye Civita-notat er i overkant dystert og pessimistisk. Bistand alene gir ikke alltid gode resultater, men den kan være ett av mange virkemidler, ifølge Astrup. 

–  Og selv der vi kun ser kortsiktige resultater på individnivå, kan det fremdeles være riktig å gi bistand. Selv der bistanden ikke lykkes i å endre systemer og samfunnet som helhet, gir det mening å redde liv og bidra til at mange mennesker får et bedre liv, understreket han.

Dessuten er utvikling på individnivå nødvendig for at et land skal lykkes på samfunnsnivå, poengerte utviklingsministeren videre. For eksempel er utdanning en forutsetning for å få folk ut i arbeidslivet, bli skattebetalere og skape økonomisk vekst.

– Men nasjonal ressursmobilisering og politisk vilje er nok den viktigste forutsetningen for økonomisk vekst. Uten at myndighetene i våre samarbeidsland er med på laget, er det vanskelig å lykkes, avsluttet Astrup.

Alle som steller med bistand kan fortelle hvordan nettopp deres innsats lindrer nøden i verden

Svein Dale, UD-veteran

Dale avliver mange myter som ikke finnes

Hilde Frafjord Johnson (Krf), tidligere utviklingsminister
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 15.05.2018 13.29.57 Sist oppdatert: 15.05.2018 13.29.58