Norske bistandsmidler som skulle hjelpe ungdom ut av fattigdom i Øst-Afrika har blitt misligholdt. Kristen Idrettskontakt og flere andre organisasjoner er blitt svindlet. Foto: Digni

Norske givere støttet idrett i Øst-Afrika, ble utsatt for grov svindel

Fem norske organisasjoner trekker seg fra et samarbeid om idrettsbistand i Øst-Afrika etter avsløring av omfattende økonomisk mislighold. Nærmere 5 millioner kroner er underslått eller på annen måte misligholdt.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 09.05.2018 14.25.23

Saken er den største misligholdssaken relatert til sivilsamfunnsstøtte noen gang, opplyser Norad. 

- Saken er kjennetegnet av at mange givere er blitt lurt av flere aktører på mottakersiden over lang tid, på flere ulike måter, sier leder av Norads varslingsteam Svend Skjønsberg. 

Han viser til at CHRISC-familien var spredt til fire land og mange organisasjoner. Norad er blitt holdt løpende orientert om granskingen av saken helt siden den oppsto i kjølvannet av et anonymt tips til flere av giverne. 

- Det ser ut til å ha vært et visst sammenfall av metoder i flere land, uten at man dermed skal kunne konkludere at det har vært noen konspirasjon, sier Skjønsberg.

Han forteller at den norske støtten har pågått over flere år - med et relativt lite beløp per giver, og uten at det har vært tilstrekkelig dialog giverne imellom. - I denne situasjonen, og i lys av det alle har ment har vært et godt formål, ser det ut som om kontrollgenene og -mekanismene har sviktet, sier han. 

 

Fem givere samarbeidet 

Fem norske giverorganisasjoner har samarbeidet om den storstilte granskningen av organisasjonen Christian Sports Contact (CHRISC), framgår det av en pressemelding utsendt av misjonsorganisasjonenes nettverksorganisasjon Digni. 

Granskningen har pågått siden siden høsten 2016 og har foregått i tre land: Kenya, Tanzania og Uganda. I tillegg er også idrettsturneringen East Africa Cup undersøkt,

Gjennom granskningen har organisasjonene avdekket mislighold av nærmere 5 millioner kroner (4 974 059 kr). Dette gjelder for perioden 2012 til 2016. 

Norad har en positiv vurdering av selve granskingsarbeidet, men er kritisk til at svindelen har fått pågå over lang tid uten at noen av organisasjonene fattet mistanke. 

- Da saken først ble kjent, ble vi raskt orientert, og vi har hatt et positivt og godt samarbeid, sier Skjønsberg. 

 

Idrettsarbeid for ungdom

Kristen Idrettskontakt (KRIK) bidro til å starte Idrettsbevegelsen CHRISC i 1993. I flere år har tusenvis av ungdommer fått en tryggere hverdag og bedre fremtidsutsikter gjennom organisert idrettsarbeid, ledertrening, holdningsarbeid og kursing, skriver Digni i pressemeldingen.

Arbeidet har mottatt støtte fra flere norske giverorganisasjoner, i tillegg til KRIK.

– Vi har nulltoleranse for korrupsjon og ser derfor meget alvorlig på situasjonen. Det er svært trist å erfare at midler som skulle gå til å hjelpe ungdom ut av fattigdom har blitt misligholdt. Det har vært viktig for oss å få klarhet i hva som har skjedd, og rydde opp. Vi har lært mye av denne saken, og ser blant annet at våre kontrollrutiner ikke har vært gode nok. Derfor restrukturerer vi nå hele vårt internasjonale engasjement, sier Erling Ekroll, generalsekretær i KRIK.

 

Giverfellesskap

CHRISC-organisasjonene og turneringen East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og Atlas-alliansen. Da en anonym varsler kontaktet flere av giverorganisasjonene, ble granskninger av CHRISC Kenya satt i gang høsten 2016. Undersøkelsene ble rutinemessig utvidet til også å omfatte CHRISC-organisasjonene i Tanzania og Uganda. I tillegg ble turneringen East Africa Cup, som koordineres av CHRISC Tanzania, innlemmet i granskningen.

I alle landene har granskningene vist at store summer ikke kan gjøres rede for på en tilfredsstillende måte. Det har fremkommet store avvik fra vedtatte økonomirutiner og prosedyrer. Tilfeller av svindel, manipulasjon av bilag og dobbelrapportering er også avdekket.

 

Mye læring

– Denne saken viser at vi må bli enda flinkere til å forsikre oss om at samarbeidspartnere har god kompetanse og kontrollrutiner. Saken har gitt mye læring og rutineendringer for alle involverte organisasjoner. Den viser også tydelig behovet for bedre koordinering mellom givere. Vi må bli flinkere til å snakke sammen på tvers av organisasjoner, ikke minst der vi har de samme samarbeidspartnerne, sier seniorrådgiver Kåre Eriksen i Digni.

Det er Digni som har koordinert granskingen på vegne av giverne.

Som en følge av misligholdssakene velger samtlige av de norske giverne å avslutte samarbeidet med CHRISC-organisasjonene i Øst Afrika. Flere ansatte har blitt sagt opp og giverorganisasjonene samarbeider nå om en vurdering av rettslig oppfølging lokalt.

 

Fem givere ble lurt

Slik har giverorganisasjonene håndtert saken, ifølge pressemeldingen:

Digni er en paraplyorganisasjon for norske misjonsorganisasjoners og kirkesamfunns bistandsarbeid, hvor Kristen Idrettskontakt (KRIK) er ett av medlemmene.

Digni har bidratt med prosjektstøtte til CHRISC gjennom KRIK i perioden 2012-2016.

Som følge av avdekket mislighold har KRIK betalt tilbake drøyt kr 2,5 millioner kroner til Norad. Dette tilsvarer om lag halvparten av de totalt 4,9 millioner kr som er utbetalt fra Digni til CHRISC i perioden.

Digni har avsluttet all prosjektstøtte til KRIK og CHRISC. Digni vurderer rettslig forfølgelse av de som er skyldige i misligholdet.

Norsk Folkehjelp (NF) har vært involvert i EAC siden etableringen i 2003. Inntil 2012 fulgte NF opp turneringen gjennom sitt program i Tanzania.  Fra 2013 ble EAC-sekretariatet etablert og forankret i administrasjonen av CHRISC Tanzania. Midlene fra NF ble etter dette gitt direkte til CHRISC Tanzania fra Folkehjelpens hovedkontor i Oslo. I perioden 2012-2016 overførte NF totalt kr. 3,2 millioner kr til sin tidligere partner CHRISC, av dette er 1,7 millioner betalt tilbake til Norad som følge av funnene i varslingssaken.

NF faset ut sin støtte finansiert med Norad-midler til CHRISC og EAC etter 2015. I 2016 ble det gitt kun gitt begrenset kjernestøtte. NF frøs videre støtte til CHRISC da omfanget av saken ble kjent i 2017, og har siden avsluttet samarbeidet og sitt engasjement i EAC.

Strømmestiftelsen har tilbakebetalt Norad omlag 630 000 kroner, som ble misligholdt av CHRISC i Kenya, Uganda og Tanzania i perioden 2007-2016. Strømmestiftelsen har utbetalt totalt 3,7 millioner kr til CHRISC. Samarbeidet mellom Strømmestiftelsen og CHRISC ble startet i 2006 og er nå avsluttet. Strømmestiftelsen vurderer rettslig forfølgelse av de som er skyldige i misligholdet.

Norges idrettsforbund (NIF) har støttet East Africa Cup (EAC) siden 2009. I perioden 2013-2016 overførte NIF 515 000 kroner til CHRISC Tanzania øremerket EAC. Som følge av varslingssaken har NIF tilbakebetalt drøyt 80 000 kr. til Norad. I perioden 2009-2012 ble all støtte fra NIF til EAC kanalisert gjennom KRIK. Støtten til KRIK utgjorde 1 080 000 kroner.

I perioden 2012-2016 samarbeidet NIF også med CHRISC Kenya om Youth Sport Exchange Program (YSEP). YSEP er et utvekslingsprogram for unge trenere og ledere, og fullfinansiert av Fredskorpset. NIFs støtte til CHRISC Kenya i samarbeidsperioden utgjør 1 294 000 kroner. Midler som stammer fra Fredskorpset har ikke vært omfattet av den aktuelle varslingssaken.  

Da NIF først ble varslet om mulige økonomiske misligheter i CHRISC ble all økonomisk støtte frosset i påvente av granskinger av CHRISC-organisasjonene. NIF har siden avsluttet alt samarbeid med EAC og CHRISC.

Atlas-alliansen støttet East Africa Cup i 2016 med 80 000 kroner for å bidra til en inkluderende idrettsturnering. Atlas-alliansen har tilbakebetalt omlag 29 000 kroner som antas misligholdt.

 

Tilbakebetalte midler:

Dette er summene - i norske kroner - som organisasjonene har måttet tilbakebetale til Norad og den norske statskassen:

Digni (KRIK):                         2 546 365

Norsk Folkehjelp:                   1 691 530

Strømmestiftelsen:                   625 944

Norges idrettsforbund:           81 360

Atlas-alliansen:                      28 860

 

Christian Sports Contact (CHRISC)

Kristen Idrettskontakt (KRIK) har vært engasjert i idrettsarbeid og bistand i Øst-Afrika siden 1993. Gjennom arbeidet har selvstendige søsterorganisasjoner blitt opprettet i flere østafrikanske land; CHRISC Kenya, CHRISC Uganda og CHRISC Tanzania.

CHRISC-organisasjonene har organisert idrettsturneringer og ligaer for jenter og gutter, gitt ledertrening og utdanning og drevet forebyggende arbeid og kursing for ungdom. CHRISC-arbeidet har mottatt prosjektstøtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen og Norges idrettsforbund.

Giverorganisasjonene har støttet CHRISC på forskjellige måter, direkte og/eller gjennom Kristen Idrettskontakt i Norge.

East Africa Cup

Idrettsturneringen East Africa Cup har blitt arrangert årlig i Tanzania siden 2004.

Turneringen er et samarbeid mellom fire kjernepartnere; CHRISC i Øst-Afrika, KRIK Norge, Mathare Youth Sports Association (MYSA) i Kenya og Norsk Folkehjelp.

Siden 2012 har arrangementet blitt administrert av CHRISC Tanzania. Turneringen, som er inspirert av Norway Cup, samler deltakere og lag fra flere østafrikanske land. I perioden 2012-2015 deltok i gjennomsnitt 1500-2000 ungdommer årlig i turneringen. East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Norsk Folkehjelp, Digni, Norges idrettsforbund og Strømmestiftelsen.

Giverne har støttet East Africa Cup på forskjellige måter, direkte og/eller gjennom Kristen Idrettskontakt i Norge.

 

 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.05.2018 14.25.22 Sist oppdatert: 09.05.2018 14.25.23