Bistandsreformen skal gi Norad ansvar for større deler av forvaltningen av norsk bistand, mens Utenriksdepartementet vil få et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling. Det fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) under et pressemøte i UD fredag. Foto: Espen Røst

Bistandsreform: Fortsatt uavklart om outsourcing og jobbskifter i UD og Norad

Politisk ledelse i Utenriksdepartementet kan foreløpig ikke svare på hvor mange stillinger som skal flyttes fra departement til direktorat eller omvendt. De to ministrene vil heller ikke si om outsourcing av oppgaver i Norad fortsatt er aktuelt.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 10.05.2019 14.56.49

I en pressemelding og et kort pressemøte fredag gir de to regjeringsmedlemmene et tydelig budskap om at løsningsalternativet om å legge Norads funksjoner inn i departementet er begravet.

I stedet skal det skje en rendyrking av ansvar og oppgaver mellom departement og direktorat. Norad styrkes og tilføres nye oppgaver. En styrking skal også skje for politikk-utforming og strategi-utforming rundt utviklingsministeren i Utenriksdepartementet.

– Vi vil reindyrke roller og oppgaver mer til UD og Norad. Dette var også selve grunnideen med det arbeidet som tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og jeg begynte med reform, sier Søreide.  

En gjeninnføring av stillingen som assisterende utenriksråd er gjort blant annet for å bedre departementets etatsstyring av Norad.

 

Hvor mange må flyttes? 

Hva de ulike «styrkingene» konkret innebærer i form av antall stillinger som skal flyttes i retning UD eller Norad er imidlertid fortsatt uavklart.

Søreide og Ulstein henviser til at ytterligere avklaringer skal komme gjennom en prosess der detaljer utredes og der fagforeningene i UD og Norad får komme med innspill og kommentarer.

Kun humanitær bistand og menneskerettigheter og noen regionale overføringer er spesifisert som utviklingspolitiske områder som fortsatt skal ligge hos utenriksministeren.

– Dette er områder, som ofte krever raske beslutninger, som følge at det oppstår plutselige humanitære kriser, eller at det er politisk sensitivt, slik det ofte er med menneskerettigheter, understreket utenriksministeren.

 

...men ikke Midøsten og Afghanistan

I en pressemelding etter statsråd fredag for en uke siden ble følgende presisert om de to ministrenes ansvarsområder:

Statsråd Ulstein har ansvaret for:

- det utviklingspolitiske arbeidet, minus: OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan

- utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer

- etatsstyringen av Norad, Norec (det tidligere Fredskorpset) og Norfund


Utenriksminister Søreide har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Utenriksdepartementet, het det i pressemeldingen.

 

Hva med FN, bank og fond?

Bistandsbudsjettet er i år på omlag 38 milliarder kroner. De siste årene har det skjedd en rask flytting av bistandsmidler fra stat-til-stat-bistand og over til det multilaterale området, men uten at dette har gjenspeilet seg i tilsvarende kompetanseoppbygging i fagdirektoratet.

Hva som skal skje med seksjoner og stillinger i departementet knyttet til områder som «utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer» framgår ikke av dagens pressemelding om bistandsreformen. Det er likevel presisert at ansvaret for å representere Norge internasjonalt skal ligge i UD. 

Det er heller ikke sagt noe mer om oppgaver i Norad skal vurderes for outsourcing. Evaluering, enkelte informasjonsoppgaver, Bistandsaktuelt og forvaltningen av noen søknadsbaserte ordninger ble nevnt som alternativer i en rapport fra en prosjektgruppe knyttet til reformarbeidet i 2018.

 

– Retningen er avklart

– Rapporten fra prosjektgruppa tok blant annet opp spørsmålet om en mulig outsourcing av oppgaver fra Norad. Er outsourcing nå en problemstilling som er «ute av soga»?

Ulstein:

– Jeg tenker det som har skjedd i dag er at vi har fått en avklaring med en tydelig retning på hvilken vei det bærer. Så skal vi nå fortsette med en god prosess med arbeidstakerorganisasjonene, der vi går nærmere inn på alle de spørsmål som kommer opp da. De møter vi har hatt med de ansatte tidligere i prosessen har vært positive, og vi har forståelse for at enkelte har opplevd det som krevende. Vi tok en beslutning i går, og behandlingen videre blir så viktig for å skulle lykkes med politikken vår på området.  

 

Slutt på dobbeltroller? 

– Er det særlig problemet med duplisering av ansvar og oppgaver man nå løser gjennom denne reformen?

Søreide:

– Det er flere ting som vi tror skal løses gjennom dette. Duplisering er noe som vi nevner i regjeringsplattformen og som vi prøver å ta tak i gjennom dette. Vi må sørge for å ha den kompetansen vi trenger både i UD og Norad. Noe overlapping vil det nok alltid være, det er det ikke mulig å komme utenom. Men gjennom god etatsstyring skal departementet gi de føringer som er nødvendig for å sikre at den ønskede politikken blir ført ut i livet.

Hovedtrekkene i reformen ble presentert for de ansatte i UD og Norad på et allmøte i Saga kino fredag formiddag. Mens det var lettelse å se i blikket til mange Norad-ansatte da de gikk ut av møtet, var det større bekymring hos enkelte UD-ansatte.

Fagforeningene i UD ønsker foreløpig ikke å kommentere reformbeslutningen overfor Bistandsaktuelt. De understreker at de ønsker å avvente møtet med politisk ledelse som UDs og Norads fagforeningsrepresentanter skal ha kommende mandag. 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 10.05.2019 14.56.49 Sist oppdatert: 10.05.2019 14.56.49