Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe mener det haster med å få på plass en god reform av bistandsforvaltningen.

Evalueringsrapport oppsummerer funn om norsk bistand: Uklare roller, uklart ansvar

Nok en gang viser evalueringer at resultatene av norsk bistand er utydelige. – Det skyldes uklarhet om oppgave- og ansvarsdelingen, mener Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe. – Bistanden er preget av uklare roller, men resultatene er ikke så verst, svarer utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Han etterlyser tøffere debatt.

«Stadige endringer som fører til uklare roller og utydelig ansvarsplassering kan være et alvorlig hinder for resultatoppnåelse», heter det i Årsrapporten til Norads evalueringsavdeling som ble lansert fredag.

– Det er rett og slett vanskelig å si om resultatene er som forventet, sa evalueringssjef Bastøe under rapport-lanseringen.

Han mener tydeligere roller og ansvarsplassering må stå sentralt ved utformingen av den nye, reformerte bistandsforvaltningen, og sier at det haster med en avklaring.

 

Hva må gjøres?

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var mindre kategorisk enn evalueringsdirektøren. KrF-statsråden sa at han var usikker om «vi kan trekke konklusjonen at vi ikke vet hva vi oppnår». Han viste til en fersk OECD-rapport der norsk bistand blir trukket fram som et forbilde.

– Men listen over utfordringene vi har er lang, den er lengre enn skrytelisten, tror jeg, sa Ulstein i en kommentar til rapporten.

Evalueringsrapporten påpeker  at «forutsigbarhet, langsiktighet, koordinering, kapasitet, kompetanse, kontekstforståelse og lokale tilpasninger» er forutsetninger for å nå gode resultater.

«Sannsynligheten for god resultatoppnåelse er større når målene er realistiske og konkrete. (...) Alle deler av bistandsforvaltningene må bli bedre til å systematisere og dele erfaringer,» skrev evalueringsdirektør Bastøe nylig i avisen Vårt Land.

 

Mer støy

Utviklingsministeren mener at den pågående bistandsreformen er nødvendig for at forvaltningen skal kunne bruke de stadig økende bistandsbudsjettene på best mulig måte.

Han ønsker seg at evalueringsrapporter i større grad skal tas i bruk og blir en større del av bistandsdebatten.

– Vi trenger en tøffere debatt og støy omkring bistand framover, sa Ulstein.

Dagfinn Høybråten, ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, mente man ikke skal ha for store forventninger til hva administrative endringer vil kunne løse av problemer i bistanden.

– Jeg savner en mer ærlig gjennomgang av dilemmaene og målkonfliktene i norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Vi dekker over konfliktene over hva som er god bistand og hva som er norske interesser, sa Høybråten. Han mener det sentrale spørsmålet hele tiden må være hvor fattigdomsorientert bistanden er.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, sa seg enig i rapportens konklusjon om at evalueringer må brukes.

– Vi må bli flinkere til å lære av hverandre. Vi må bruke evalueringer slik at de ikke bare blir skrivebord-øvelser, sa Lange.

 

Evalueringer gjort det siste året viser at:

  • Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene ofte har ulik forståelse av hvem som har ansvar for hva og målene kan være diffuse
  • Stadig mer av norsk bistand kanaliseres gjennom internasjonale fond, men det er uklart hvem som har ansvar for at det blir gode resultater
  • Strengere krav og ønsket om økt effektivisering gjør at arbeidspresset på ansatte i Norad og UD øker, noe som kan gå ut over kvalitet
  • Ambassadene mangler informasjon og oversikt over de totale norske midlene i samarbeidslandene, for eksempel bistand gjennom FN-systemet eller ulike fond
  • Det er store forskjeller i hvordan statlige aktører forstår sitt ansvar for å fremme og beskytte menneskerettigheter

 

Multilateral opprydding

I rapporten blir det trukket fram at 56 prosent av norsk bistand kanaliseres gjennom FN-organisasjoner, utviklingsbanker og en hel rekke fond.

– Det gir mange ledd og en rekke ulike målsetninger. Vi risikerer at det blir flokete å oppnå resultater. Jeg er enig i at vi i altfor liten grad får fram Norges andel av den multilaterale bistanden, sa Ulstein.

Høybråten, som tidligere har sittet i ledelsen for en av de store helsefondene, mener at norsk forvaltning av multilateral bistand er for svak.

– Norge sitter ofte som den fjerde eller femte største giveren i en del fond. Vi må bruke makten på en mer faglig og målrettet måte enn vi gjør i dag, sa Høybråten.

Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe overleverer rapporten til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Foto: Jan Speed

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 07.06.2019 08.14.17 Sist oppdatert: 07.06.2019 08.14.17