POL

Høyres programkomité leder, Linda Hofstad Helleland, presenterer Høyres førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for 2021-2025 i Studenthallen på OsloMet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høyres programutkast: Bistandskutt, mer til klima og jenters utdanning

Hoveddelen av norsk bistand bør rettes inn mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland, mener Høyres programkomite. Samtidig ønsker partiet å redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistand. Kirkens Nødhjelp er skuffet.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 07.09.2020 14.48.12

Helt mot slutten av det førsteutkastet til partiprogrammet, som skal nå ut på høring i partiorganisasjonen, trekker Høyre opp det som kan bli partiets nye utviklingspolitikk. Partiet programkomite under ledelse av Linda Hofstad Helleland ønsker at mer av bistandsbudsjettet går til klimatiltak i utviklingsland, og til ren energi. De vil samtidig styrke Norfund. Resultatmål skal erstatte prosentmål i fastsettingen av størrelsen på bistandsbudsjettet.

I utkastet skriver de at «handel og internasjonalt samarbeid er en drivkraft for økonomisk vekst og en forutsetning for utbredelse av demokrati og menneskerettigheter».

 

- Skuffende

I en kommentar sier Kirkens Nødhjelp at Høyre ikke har tatt inn over seg utfordringene covid-19 har skapt for utviklingsland.

– Det er skuffende at Høyre har presentert et forslag som ikke tar opp de ekstreme endringene verden er i. Verdenshandelen har gått drastisk ned og har begrenset effekt på utvikling nå. Høyre er opptatt av resultater, nå er faktisk bistanden helt avgjørende for gode resultater i arbeidet mot fattigdom. I stedet senker Høyre ambisjonene, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp til Bistandsaktuelt. 

– Covid-19 har ført til den største fattigdomskrisen i vår tid. 270 millioner risikerer å sulte i år på grunn av pandemien. Det er overraskende og uheldig at Høyre vil kutte i bistanden i en tid hvor bistanden er ekstra viktig. Slik som norsk næringsliv har fått en krisepakke, trenger utviklingsland en krisepakke for fremtiden, sier Sivertsen. 

 

Prioriterer klimatiltak

Høyre mener at utenrikspolitikken skal styres av norske interesser. Derfor skriver de at det er «av betydelig interesse for Norge og verden at en større andel av norsk bistand går til klimatiltak i utviklingsland. Disse landene opplever en sterk befolkningsvekst og industrialisering. Dersom vi skal nå de globale klimamålene, må disse landene hoppe over fossilstadiet, og gå rett til fornybarstadiet.»

 

Dette foreslår Høyres programkomite av prioriteringen innen utviklingspolitikken:

 • Opprettholde Norges posisjon som en viktig bidragsyter innen den globale utviklingspolitikken.
 • Rette hoveddelen av norsk bistand inn mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland.
 • Arbeide for et mer effektivt FN, der menneskerettighetene gis prioritet på tvers av organisasjonens arbeidsområder.
 • Følge opp FNs bærekraftsmål.
 • Sørge for at Norge fører en politikk for å fremme kvinners rettigheter, likestilling og LHBT+-personers rettigheter internasjonalt.
 • I hovedsak unngå direkte stat-til-stat bistand, men forvente at mottakere av bilateral bistand viser reell vilje til å opprettholde og styrke menneskerettigheter, demokratisk utvikling og ytringsfrihet.
 • Sørge for at norsk bistand blir mer effektivt forvaltet og resultatorientert, og konsentrere bistanden mer ved å gi høyere støtte til færre land.
 • Gjennomføre en kritisk gjennomgang av norske utviklingsmidler for å sikre mer målbare resultater, og sørge for åpenhet om bruk av og resultater for bistanden.
 • Arbeide for økt handel mellom Norge og verdens fattige land.
 • Kanalisere en større andel av norsk bistand gjennom Norfund.
 • Bidra til fortsatt økte norske investeringer i utviklingsland.
 • Arbeide for at norsk bistand bidrar til ressursmobilisering og økt politisk vilje til endring i mottagerlandene.
 • Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistand.
 • Gjennomføre en kritisk gjennomgang av organisasjoner som i dag får norsk støtte.
 • Ikke støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme.
 • Fjerne støtten til palestinske organisasjoner og institusjoner som oppfordrer til terror, vold, kjønnsdiskriminering og antisemittisme.
 • Bidra med humanitær nødhjelp i krisesituasjoner.

 

Mer frihandel

Høyre ønsker at Norge skal å være en pådriver for global frihandel og inngå gode frihandelsavtaler, også med utviklingsland. Alle norske utenriksstasjoner skal være i stand til å bistå norsk næringsliv, står det i forslaget til det nye partiprogrammet.

Høyre sier partiet vil bidra til å opprettholde et godt forhold til flere parter i Midtøsten, samtidig ønsker de å utdype handels-, nærings- og forskningssamarbeid med Israel.

Uten at partiprogrammet nevner Kina eller Russland ved navn står det at det skal opprettes «en mekanisme for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer, og sørge for at Norge ikke gjøres sårbart for politisk press fra fremmede makter gjennom slike investeringer».

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 07.09.2020 14.48.12 Sist oppdatert: 07.09.2020 14.48.12