Luanda, fra område ved sjøen.

Det norske konsulentfirmaet Scanteam mener at en kontrakt på 20,5 millioner til demokratiltak i Angola ble tildelt på feil måte fra den norske ambassaden i landet. EFTA-domstolen støtter Scanteam i påstanden om at EØS-avtalens regler om offentlige anbud skal gjelde for innkjøp av konsulentoppdrag ved ambassadene. Bilde fra strandpromenaden i Angolas hovedstad Luanda. Foto: Rodger Bosch / AFP / NTB scanpix

Konsulentanbud ved norske ambassader er bundet av EØS-avtalen, mener EFTA-domstolen

Norges ambassade i Angola fulgte ikke EØS-regelverket for anbud da den inngikk en konsulentkontrakt på 20,5 millioner kroner. EFTA-domstolen gir medhold til norsk konsulentfirma som mener EU-direktivet skal gjelde for norske ambassader.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 03.08.2020 09.31.37

Det norske konsulentfirmaet Scanteam hevder at den norske ambassaden i Luanda gjorde en ulovlig anskaffelse da den underskrev millionkontrakten for opplæring i menneskerettigheter. Utlysningen var ikke offentliggjort i EUs anbuds-database.

Scanteam mener at det også ble gjort flere andre feil i forbindelse med tildelingen av oppdraget, som ble gitt til et konkurrerende norsk konsulentfirma.

Kontrakten dreide seg om å bidra til å utforme og gjennomføre ambassadens menneskerettighetsprosjekt. Verdien av oppdraget ble i utlysningen anslått til 20,5 millioner kroner.

Tildelingen skjedde i 2017. Den kan få konsekvenser for måten kontrakter om bistandsmidler, og andre kontrakter, tildeles på.

 

Mener EØS-regelverk skal gjelde

I en rådgivende uttalelse fra 16. juli sier EFTA-domstolen i Luxembourg at EØS-regelverket skal gjelde også for ambassader, selv om de geografisk ligger utenfor EØS-området.

Norske myndigheter argumenterte for at anbud ved norske ambassader utenfor EØS ikke er bundet av EØS-regelverket, men fikk ikke gehør hos domstolen.

EFTA-domstolens uttalelse innebærer at den mener at EUs direktiv om offentlige innkjøp gjelder for ambassadene utenfor EØS. Det er første gang EFTA-domstolen behandler dette spørsmålet. Norske myndigheter har siden 2009 lagt til grunn at EØS-avtalen ikke gjelder for ambassadene.

Saken dreier seg om mer enn den enkeltstående kontrakten i Angola. Deler av det norske bistandsbudsjettet tildeles via norske ambassader i bistandsland, og EFTA-domstolens uttalelse kan åpne for et kritisk søkelys på måten kontrakter blir tildelt på.

 

Ba om uttalelse

EFTA-domstolen behandlet saken som et svar på at den norske Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) ba om en uttalelse fra domstolen. Scanteam klaget Angola-saken inn for KOFA i 2018 og det er i forbindelse med dette KOFA ville ha domstolens syn på EØS-avtalens gyldighet for ambassadene utenfor EØS.

– Vi er tilfreds med at domstolen i hovedsak har konkludert slik vi hevdet, sier advokatfullmektig Tor Arne Solberg-Johansen i advokatfirmaet Inventura Advokat AS til Bistandsaktuelt.

Det er Solberg-Johansen som har ført saken for Scanteam. Han sier at EØS-reglene i praksis betyr at anbud må utlyses i EUs database. Det skal dessuten blant annet brukes rutiner som gjør det lettere å etterprøve at anbudene er tildelt på riktig måte.

 

EU-kommisjonen mener EØS-rett skal gjelde

Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan få betydning for hele EØS-området, EU inkludert. Under en høring som ble gjennomført som en del av domstolens behandling støttet både EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan ESA synet om at EØS-reglene skal gjelde også for ambassader.

Resultatet kan på sikt bli økt konkurranse om anbudene fra norske ambassader, men også at norske bedrifter får bedre mulighet til å konkurrere om kontrakter ved andre lands ambassader.

– Dette betyr at det blir mer konkurranse og bedre konkurranse, sier Solberg-Johansen.

Det er ikke samstemthet innad i EU. Flere enkeltland var til stede under høringen i EFTA-domstolen. Noen av dem støttet kommisjonens syn. Frankrike støttet imidlertid Norges motstand mot at EØS-avtalens bestemmelser skal gjelde for ambassader utenfor EØS.

 

Har ikke samlet oversikt

Utenriksdepartementet (UD) har ikke noen samlet oversikt over hvor stor del av det norske bistandsbudsjettet som årlig tildeles i form av anbud fra norske ambassader.

I en epost til Bistandsaktuelt opplyser UDs kommunikasjonsavdeling at departementet har mottatt uttalelsen fra EFTA-domstolen. I eposten heter det at departementet «vil se nærmere på hva den eventuelt innebærer for utenriksstasjonenes anskaffelsesvirksomhet».

Bistandsaktuelt har vært i kontakt med Regjeringsadvokaten, som representerte Norge under EFTA-domstolens behandling, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.

Scanteams klage skal nå behandles videre i KOFA.

– Uttalelsen fra EFTA-domstolen er en rådgivende tolkningsuttalelse. Nemda vil nå behandle saken på vanlig måte og bruke den som en del av sitt grunnlag, sier Line Rakner, som er fagansvarlig for KOFA i Klagenemndssekretariatet.

KOFA har mulighet til å avgjøre om regelverket for offentlige anskaffelser er brutt eller ikke, og også om det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Nemnda kan gi overtredelsesgebyr for ulovlige anskaffelser på inntil 15 prosent av kontraktenes verdi.

 

(Artikkelen er oppdatert 03.08.2020. En tidligere versjon inneholdt feil opplysninger om advokatfirmaet som representerer Scanteam. Det er Inventura Advokat, og ikke rådgivningsselskapet Inventura som representerer Scanteam.)

EFTA-domstolen

- EFTA-domstolen ble opprettet i 1994 som en del av EØS-avtalen.

- Skal dømme om EØS-rettslige spørsmål som oppstår i EFTA (EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein er omfattet av EØS-avtalen).

- Domstolen holder til i Luxembourg.

EFTA-domstolens uttalelse

- Norge har til lagt til grunn EØS-avtalen kun gjelder i det geografiske EØS-området, som tilsvarer EFTA-landene og EU.

- EFTA-domstolen er uenig, og slår fast at ambassader må anses som etater eller institusjoner underordnet Utenriksdepartementet (UD). UD er en av de norske statlige myndighetene som er omfattet av anbudsdirektivet.

- EFTA-domstolens uttalelse sier at EU-direktivet om offentlige anbud gjelder også for EFTA-landenes ambassader, dersom anskaffelsens har «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS».

- I saken fra Angola som Scanteam klagde inn, var det tre konsulentfirmaer som ønsket kontrakten. Alle var norske. Uten at EFTA-domstolen sier dette direkte, var det derfor stor grad av tilknytning til EØS-området i denne saken. Det motsatte vil være tilfeller ved ambassadens innkjøp av rene lokale tjenester fra lokale leverandører.

 

  

Tor Arne Solberg-Johansen portrett

Tor Arne Solberg-Johansen er advokatfullmektig og partner i Inventura Advokat AS.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 03.08.2020 09.31.37 Sist oppdatert: 03.08.2020 09.31.37