Luanda, waterfront om natta, høyhus. NTB

Utenriksdepartementet er ilagt et gebyr på 1 million kroner etter å ikke ha fulgt EØS-regelverket for anbud ved utlysning av konsulentkontrakt for et bistandsfinansiert menneskerettighetsprosjekt i Angola. Foto: Mike Hutchings / Reuters / NTB  

Milliongebyr for UD etter tildeling av konsulentoppdrag

Utenriksdepartementet (UD) har fått 1 million kroner i gebyr for å ha brutt regelverket under tildeling av et omfattende konsulentoppdrag om menneskerettigheter i Angola. Ambassaden fulgte ikke EØS-regelverket for anbud.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 23.10.2020 12.01.11

Bistandsprosjektet til en verdi av 20,5 millioner kroner ble tildelt av den norske ambassaden i Angola i 2017. Nå har Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) slått fast at tildelingen brøt med regelverket for offentlige anskaffelser.

Konsulentoppdraget, som startet i 2017 og skal gå fram til 2021, dreier seg om opplæring i menneskerettigheter i Angola. Angola har vært dominert av regjeringspartiet MPLA siden frigjøringen. Det oljerike landet har også vært herjet av borgerkrig i mange år.

I vedtaket fra KOFA blir UD ilagt et gebyr på 1 million kroner. Vedtaket kan ikke ankes, men saken kan prøves for tingretten. Utenriksdepartementet kunne fredag ikke svare på Bistandsaktuelts henvendelse i saken, og det er ikke kjent om vedtaket vil bli forsøkt overprøvd.

 

Skal gjelde også for ambassader

KOFAs vedtak kommer etter at EFTA-domstolen i Luxembourg slo fast at EØS-avtalens innkjøpsreglement i stor utstrekning gjelder også for norske ambassader. Bistandsaktuelt omtalte tidligere i år vedtaket fra EFTA-domstolen, der det framkommer at EØS-avtalen skal gjelde, så lenge anbudene det gjelder har nær tilknytning til EØS.

Norge har vært uenig i dette, men fikk ikke medhold hos EFTA-domstolen. Norske myndigheter mente også at KOFA ikke hadde anledning til å be EFTA-domstolen om en uttalelse i saken.

EØS-regelverket tilsier blant annet at anbud skal lyses ut i en felles europeisk database. KOFA mener i sin avgjørelse at UD har opptrådd uaktsomt i saken.  Det regnes som en formildende omstendighet at anbudet ble utlyst som en frivillig kunngjøring i den norske anbudsbasen Doffin.

Det går fram av vedtaket at KOFA har anledning til å ilegge overtredelsesgebyr på inntil 15 prosent av kontraktsummen. I Angola-saken har KOFA valgt å legge gebyret på fem prosent av verdien.

Et eventuelt gebyr vil tilfalle statskassen.

 

– Norske skattepenger

Saken var klagd inn for KOFA av det norske konsulentfirmaet Scanteam, som var et av tre konsulentfirmaer som la inn anbud på oppdraget hos den norske ambassaden i Angola. Det var det norske konsulentselskapet The Governance Group som fikk tilslaget. I tillegg til Scanteam og The Governance Group deltok også KPMG AS / Bjørknes Høyskole med anbud. 

Vedtaket er en delvis seier for Scanteam, som har ment at EØS-avtalens regelverk må gjelde også for norske ambassader.

– Vi mente at norske skattepenger forvaltet av UD-ansatte, selv om de sitter utenfor Europa, bør håndteres med samme krav til etterrettelighet som bistandsmidler tildelt fra Oslo. EFTA-domstolen har nå fastslått at dette skal være hovedregelen. Dette er jo også i henhold til formålsparagrafen i Norges lov om offentlige anskaffelser, sier daglig leder i Scanteam, Arne Disch.

 

Vil be om kompensasjon

Disch sier at Scanteam alltid har opplevd at norske ambassader er ryddige når det gjelder tildeling av kontrakter, men at den aktuelle tildelingen fra Norges ambassade i Angola skiller seg negativt ut.

Han hevder at tilbakemeldingen på anbudet var ustrukturert og mangefull, og at det var vanskelig å forstå hvordan de enkelte tilbudene var vurdert.

Disch viser til at konsulentselskapet har hatt store kostnader ved saken, og varsler at de ønsker å gå i dialog med UD om økonomisk kompensasjon.

– Dette har bidratt til en avklaring for forvaltningen om hvordan slike saker skal håndteres, og vi har ikke noen økonomiske fordeler av dette, sier han.

KOFAs sekretariat var fredag ikke tilgjengelig for kommentar.

Hva er KOFA?

- Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er en nemnd som behandler klager fra leverandører og andre som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

- Den har myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser.

- Er et uavhengig statlig organ som består av ti medlemmer. I behandlingen av hver enkelt sak er det tre medlemmer av nemnda som deltar.  

- KOFAs sekretariat ligger hos Klagenemndssekretariatet.

EFTA-domstolens uttalelse

- EFTA-domstolen i Luxembourg skal dømme i EØS-rettslige spørsmål som oppstår i de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

- I en uttalelse fra i sommer sa domstolen at EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anbud gjelder for EFTA-landenes ambassader, også de utenfor Europa.

- Norge har hevdet at EØS-avtalen kun gjelder for det geografiske EØS-området, det vil si EFTA-landene og EU

- EØS-avtalen skal ifølge EFTA-domstolen gjelde for offentlige anbud ved ambassader, så lenge disse anbudene har «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS».

 

Publisert: 23.10.2020 12.01.11 Sist oppdatert: 23.10.2020 12.01.11