Kari Elisabeth Kaski sitter i finanskomiteen for SV. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ap og SV: Kamp mot ulikhet må høyere opp på dagsorden

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet vil ha en radikal omlegging av det internasjonale skattesystemet. De vil gjøre ulikhet og skatteparadiser til en av hovedsatsingene i norsk utviklingspolitikk. De mener det er en oppgave for et nytt politisk flertall på Stortinget.

SV har fremmet et representantforslag i Stortinget om ulikhet og skatteparadiser. I går stemte Stortinget over en innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om dette. Bare Ap støtter SVs forslag.

Kari Elisabeth Kaski sitter i finanskomiteen for SV og er en av forslagsstillerne.

– Vi mener regjeringen må følge opp det spennende arbeidet fra FACTI-panelet sin rapport om skatteunndragelser, skatteparadis og økonomisk kriminalitet. (FACTI er høynivåpanelet for økonomisk åpenhet, ansvarliggjøring og integritet. Red. anmerkning.)

 

 

– Rapporten tar til orde for en gjennomgripende reform av et utdatert økonomisk system. Disse anbefalingene må bli fulgt opp. Vi må sette i gang et FN-spor for å gire opp kampen mot skatteparadiser og kapitalflukt, sier Kaski til Bistandsaktuelt.

Hun mener kampen mot ulikhet, skatteparadiser og skatteflukt må bli en av hovedsatsingene i norsk utviklingspolitikk.

– FACTI slår fast at vi trenger en total omlegging av det internasjonale økonomiske systemet. Det nytter ikke å tenke at vi bare må flikke litt. Vi tar til orde for at Norge skal lede an i det internasjonale arbeidet for å få dette på plass. Vi ber om at Norge tar initiativ til en FN-konvensjon om skatt, og at det kommer på plass en minimumsgrense for selskapsskatt for å hindre at land konkurrerer om å tilby lavest mulig skatt. Vi ønsker også å utrede muligheten for en enhetlig skattlegging av flernasjonale selskaper som et alternativ til det arbeidet OECD gjør.

 

Vil støtte sivilsamfunn

Kari Elisabeth Kaski peker også på at man må støtte opp under sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber mot sosial ulikhet. I tillegg vil hun øke støtten til trepartssamarbeid gjennom utviklingssamarbeidet, herunder øke støtten til ILOs arbeid for et anstendig næringsliv. Dette sier hun er for å bygge opp den infrastruktur som trengs for å bekjempe økt ulikhet.

Kaski sier hun er glad for at Ap ble med på de fleste av disse forslagene.

– Det viser at vi med en ny regjering kan få til noe av det vi lyktes med i den rødgrønne regjeringen, nemlig å dra utviklingspolitikken i en mer ambisiøs og progressiv retning. Det trengs en ny giv på dette området.

Kaski tror også at de kan få Senterpartiet med på dette i en ny rødgrønn regjering.

– Jeg opplever ikke at Sp utrykker noen stor motstand mot dette, selv om de ikke vil stemme for vårt forslag i denne omgangen. 

Men Kaski er misfornøyd med dagens borgerlige regjering.

– De har ikke noen klare målsetninger for å bidra til å bekjempe økonomisk ulikhet. De viser ingen nye initiativ, selv om OECD stanger hodet i veggen, sier Kari Elisabeth Kaski som mener FACTI-panelets rapport kunne vært startskuddet for å bekjempe skatteflukt og skatteparadiser.

 

Marthinsen satser på nytt flertall

Marianne Marthinsen (Ap) har vært saksordfører for saken i utenrikskomiteen. Hun sa i debatten i Stortinget at Stortinget burde ha jobbet grundigere med spørsmålene rundt skatteområdet internasjonalt.

– Kanskje det kan bli en oppgave for et nytt politisk flertall til høsten, sa hun.

Marthinsen pekte på at FNs 10. bærekraftsmål handler om å bekjempe ulikhet.

– Men til tross for dette øker ulikheten i verden, blant annet i land vi yter bistand til. Det er et viktig signal når en samlet komite mener at ulikhet og fordeling må bli en sentral satsing i norsk utviklingspolitikk. Komiteen understreker enstemmig at ulovlig kapitalflukt og multinasjonale selskapers skatteunndragelser er en viktig årsak til at ulikheten i verden har økt kraftig. Dette svekker staters evne til å mobilisere egne ressurser og sikre velferd til egen befolkning. Dette krever en mye dypere oppfølging enn det vi har sett så langt.

Marthinsen viser også til FACTI-panelets rapport.

– Rapporten tar til orde for en gjennomgripende reform av et utdatert økonomisk system og kommer med en rekke konkrete anbefalinger for videre oppfølging.

Hun sa Ap vil stemme for Ap for forslag 1 og 3 til 10 – og forslagene 13 til 15. (Se faktarammen).

 

Mener regjeringen gjør mye

Høyres Michael Tetzschner mente SVs forslag inneholder en stilltiende forutsetning om at det ikke er utviklet en politikk på området. Han mener dette er feil, og at regjeringen gjør mye på området.

Liv Signe Navarsete (Sp) sa de støtter intensjonen bak forslaget. Men hun mente det var vanskelig å ta stilling til så mange forslag det ikke var redegjort nok for. 

– Vi er nødt til å få systemendringer som sikrer at vi får mindre ulikhet nasjonalt og globalt. Så det at vi ikke stemmer for dette nå, betyr ikke at vi er uenige i det, sa Navarsete som mente en ny regjering må diskutere dette nærmere.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) pekte på at Norge var en av initiativtakerne til FACTI. Han sa at ulikhet ikke bare rammer de aller fattigste mest, men er et hinder for økonomisk vekst. Han sa at dagens regjering har jobbet målbevisst for å styrke skattesystemene og motvirke korrupsjon og ulovlig skatteflukt.

– Siden 2015 har Norge doblet den skatterelaterte bistanden, sa utviklingsministeren.

 

 

SV-forslaget

Representantforslag fra SV om å gjøre kampen mot ulikhet og skatteparadiser til en hovedsatsing i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en FN-konvensjon om skatt, med vekt på kampen mot skatteparadis og kapitalflukt.
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av enhetlig skattlegging av flernasjonale selskaper som alternativ til OECDs armlengdeprinsipp.

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en internasjonal enighet om en minimumsgrense for selskapsskatt for å hindre at ulike land konkurrerer om å tilby lavest mulig skatt.

Forslag 5
Stortinget ber regjeringen prioritere økonomisk og politisk til støtte FNs skattekomité og jobbe for at denne oppgraderes til et mellomstatlig skatteorgan.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen om at forskrift om utvidet land-for-land-rapportering blir utformet på korrekt måte, slik at selskaper blir pliktige til å opplyse om regnskapsstørrelser for alle land, inkludert støtteland hvor skatt ikke betales. Den bør deretter gjøres gjeldende for alle sektorer. Rapporteringen må standardiseres og all informasjon gjøres offentlig tilgjengelig.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen utrede mekanismer for å hindre og forebygge skatteflukt og offensiv skatteplanlegging. Dette bør inkludere tiltak mot misbruk av derivater, digitaliserte business-to-forbruker-salg og konserninterne kostnadstransaksjoner samt en gjennomgang av mark-to-market-mekanismer, gevinstbeskatning og andre skatteregler.

Forslag 8
Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av norsk utviklingsarbeid for å vurdere i hvor stor grad det motvirker ulikhet, og lage en oppfølgingsplan for hvordan norsk utviklingsarbeid skal innrettes for å motvirke ulikhet og i større grad bidra til omfordeling.

Forslag 9
Stortinget ber regjeringen sikre at næringsutvikling i bistanden balanseres med fordelingstiltak som Skatt for utvikling, støtte til fagbevegelser og antikorrupsjonsarbeid.

Forslag 10
Stortinget ber regjeringen gjennomgå handelsavtaler og avtaler med partnerland i utviklingssamarbeidet for å sikre at disse ikke undergraver målene om bekjempelse av ulikhet.

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utvide støtten til universelle velferdsordninger, inkludert kontantoverføringer, gjennom bistandsbudsjettet.

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen unngå å støtte offentligprivate samarbeid (PPPs) i grunnskole og primærhelsetjeneste i utviklingsland. Samarbeid med privat sektor må utelukkes helt hvis det innebærer økte brukerkostnader for de fattige.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen øke støtten til menneskerettighetsforsvarere og sivilsamfunnsorganisasjoner som kjemper mot økonomisk ulikhet. Spesielt bør man øke støtten til lokale sivilsamfunnsaktører som jobber med monitorering av offentlige budsjetter, som jobber for å holde næringslivet til ansvar, og som kjemper mot korrupsjon og ulovlig kapitalflukt.

 

Publisert: 02.06.2021 08.25.20 Sist oppdatert: 02.06.2021 08.25.20