Faksimile av forsiden til FACTI-rapporten.

FN-panel: Økt skatt på digitale tjenester, mer penger til utvikling

Nye grep for å stanse ulovlig kapitalflukt kan frigjøre flere hundre milliarder kroner som kan brukes til å fremme bærekraftig utvikling. Multinasjonale selskaper må tvinges til å rapportere om regnskap og skatt i hvert enkelt land der de opererer. Digitale tjenester må skattlegges ved at storselskapenes globale overskudd beskattes.

Et bredt sammensatt ekspertpanel utpekt av FN gir i dag den globale kampen mot ulovlig kapitalflukt en stor dytt framover med lansering av en banebrytende rapport som går lengre enn noen tidligere internasjonale høynivåforslag. Rapporten påpeker at minst 10 prosent av verdens rikdom er bortgjemt i skatteparadiser eller skjult i eiendommer og eiendeler.

Panelet med navnet International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 (FACTI) ble finansiert av Norge, som har bidratt med 32 millioner kroner til arbeidet. Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR Bank, er en av deltagerne i panelet.

– Det blir nå svært viktig at Norge selv etterlever prinsippene som rapporten anbefaler. Norge har ikke fått på plass sitt register over reelle eiere i selskaper, til tross for at Stortinget vedtok å innføre et slikt register allerede i 2015! Vi ligger også bak EU i innføringen av offentlig land-for-land-rapportering, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge i en kommentar til Bistandsaktuelt.

 

Mangler penger til utvikling

Mangel på ressurser hindrer arbeidet med bærekraftig utvikling og mulighetene til å oppnå FNs Agenda 2030, også kjent som bærekraftsmålene.

«Offentlige myndigheter kan finansiere viktig innsats mot ekstrem fattigdom, covid-19 og klimakrisen ved å få tilbake milliarder av dollar som går tapt gjennom skatteunndragelse, korrupsjon og hvitvasking av penger,» mener FN-panelet.

Ibrahim Mayaki, tidligere statsminister i Niger

– Å stenge smutthulene som tillater hvitvasking, korrupsjon og skatteforbrytelser, og stanse kriminell virksomhet hjulpet av bankansatte, regnskapsførere og jurister er tiltak som kan gjennomføres for å omforme den globale økonomien til beste for alle, sier Ibrahim Mayaki, med-ordfører for FACTI-panelet og tidligere statsminister i Niger, i en pressemelding.

Under lanseringen sa han at «problemet er systemisk og trenger en systemisk løsning.»

 

Anbefalingene

De uavhengige ekspertene kommer med 14 konkrete anbefalinger, blant annet:

  • For å hindre internasjonalt hvitvasking av penger bør alle land ha et offentlig tilgjengelig register over de reelle eierne av alle selskaper, eiendommer og aksjer.
  • For å bedre åpenhet om skatt bør alle multinasjonale selskaper offentliggjøre regnskap og finansiell informasjon fra hvert av landene der de har virksomhet.
  • Skattebetalere, spesielt multinasjonale selskaper, må betale sin rettferdige del av skatt. Det bør vare en effektiv capital gains tax/ gevinstskatt.
  • Digitale tjenester må også skattlegges – det krever en skattelegging av multinasjonale selskaper basert på det enkelte selskapets profitt globalt. Panelet mener OECDs forslag til nye regler for skattelegging av den digitale økonomien er alt for komplekse og ikke tilpasset behovene til fattige land.
  • Det bør bli enighet om en global minimums selskapsskatt for å hindre at ulike land konkurrerer om å tilby lavest mulig skatt.
  • Det internasjonale samfunnet bør etablere en standard for beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere, anti-korrupsjonsjurister, undersøkende journalister og varslere.
  • Alle land bør dele informasjon av skattehensyn for å kunne bekjempe ulovlige pengestrømmer.
  • Det må bli lettere for en stat å få tilbake penger som ulovlig har havnet i et annet land.
  • Veldig få ulovlig pengeoverføringer utføres utelukkende av kriminelle. De får bistand fra representanter fra finansinstitusjoner, regnskapsførere, revisjonsfirmaer og jurister. Panelet påpeker at disse aktørene, «som muliggjør korrupsjon», sjelden blir straffet. Det må etableres globale standarder for disse yrkesgruppene, siden det viser seg at selvregulering ikke fungerer.

Benedicte Schilbred Fasmer, som har sittet i panelet, mener at selv om det gjøres mye godt arbeid enkeltvis i ulike land og organisasjoner, så må det gjennomføres en internasjonal reform.

– Det gjøres veldig mye godt arbeid enkeltvis i ulike land og organisasjoner. Men det mangler koordinering og en basis for håndheving av regler globalt. Vi mangler overbygningen og systematikken som skal til for å slå ned på dette på en effektiv måte, sier hun til Aftenposten.

 

Vannskille i kampen mot ulovlig kapitalflukt

– Jeg vil gjerne gratulere Facti-panelet med ambisiøse og fremoverlente anbefalinger. Ulovlig kapitalflyt gir dype samfunnsmessige konsekvenser og øker ulikhet og ustabilitet, sa statsminister Erna Solberg under fremleggelsen av rapporten (se video).

– Politisk vilje og handling må til for å stoppe disse lekkasjene som tapper land for viktige ressurser, og for å omdirigere mer av disse midlene til å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi behøver mer ansvarliggjøring, åpenhet og integritet i det globale finanssystemet, sa Solberg

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten mener FACTI-panelets rapport kan bli et vannskille i kampen mot ulovlig kapitalflukt.

– Det er avgjørende for å nå bærekraftsmålene og håndtere klimaendringene.

Han mener det er gledelig at panelet stiller seg helhjertet bak tiltak som land-for-land rapportering, eierskapsregistre og enhetlig skattlegging. Det er viktig for utviklingsland.

– Vi stiller oss bak panelets ønske om en ny internasjonal enighet for å bekjempe ulovlig kapitalflukt, korrupsjon og skatteunndragelse. Vi støtter anbefalingen om å etablere et globalt skatteorgan i FN. Det vil gi utviklingsland innflytelse over globale skattenormer sier Høybråten.

 

Kamp for bærekraft og mindre ulikhet

Reformforslagene kommer i en tid med stor økonomisk ubalanse i verden. Skatteinntektene faller, renten er lav, det er mye penger i sirkulasjon, høy arbeidsledighet og det er fortsatt mulighet for selskaper og private å gjemme bort penger i skatteparadiser.

Panelet argumenter for at en reform vil hjelpe både rike og fattige land å tilby egen befolkning bedre tjenester.

I rapporten trekkes det fram at det er forventet en kraftig økning i antall ekstremt fattige i verden som følge korona-pandemien, mens rikdommen til verdens milliardærene har økt med 27,5 prosent. Dette viser hvordan det internasjonale finanssystemet favoriserer de rike, selv under en pandemi.

Også under pandemien har det vært flust med ulovlige pengestrømmer. Transparency International har gransket korrupsjon med offentlige midler i 17 land i de første seks månedene av pandemien i 2020. Organisasjonen mener det er dokumentert at over 10 milliarder kroner ble stjålet.

Bestikkelser utgjør mellom 1,5 og 2 billioner dollar globalt hvert år. En bestikkelse på en million dollar kan forårsake skader verdt 100 millioner dollar i form av økt utgifter og dårlige investeringsavgjørelser, skriver panelet.

Multinasjonale selskapers flytting av profitt fra land der inntektene er skapt til lavskatt-områder tapper nasjonalstater for 500 til 600 milliarder dollar hvert år.

 

Skatteinntekter, bedre tjenester

Feil-fakturering brukes av selskaper for å flytte penger til skatteparadiser med nesten ingen skatt. Costa Rica mistet i perioden fra 2006 til 2015 hele 44 milliarder dollar i feil-fakturering.

Dersom dette hadde vært beskattet hadde det gitt staten 1,6 milliarder dollar i inntekter – nok til å beskytte eller fornye 25 millioner hektar skog. Japan mister på sin side skatteinntekter på 31 milliarder dollar som feil-faktureres ut av landet hvert år. Det er nok til å gi 1,5 millioner mennesker helsetjenester.

 

Trenger vidtgående reform

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge. Foto: TJN

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge mener FACTI-rapporten tegner et bilde av et globalt skattesystem i krise og sier at en vidtgående reform er nødvendig for å takle økonomisk ulikhet og finansiere bærekraftsmålene.
Hun mener Norge må nå umiddelbart følge opp rapporten og invitere til en oppfølgingskonferanse som bør ha som mål å etablere en internasjonal FN-konvensjon på skatt.
– FACTI-panelet peker på flere tiltak som har stått høyt på Tax Justice Networks ønskeliste siden organisasjonen ble etablert i 2003: automatisk deling av informasjon mellom skattemyndigheter, og at også utviklingsland skal få være med på informasjonsdelingen, etablering av nasjonale registre over hvem som eier selskaper, og åpenhet fra selskaper om hvor de plasserer sine inntekter, såkalt land-for-land-rapportering, sier Klæboe Jacobsen.
Hun trekker fram at panelet legger også grunnlaget for helt nye skatteprinsipper for sikre at også store digitale selskaper begynner å betale skatt.

– Dette er i praksis en sterk kritikk av OECDs så langt mislykkede forsøk på å rydde opp. Panelet peker også på tilretteleggere, som banker og advokater, et stort ansvar for skatteuføret verden er kommet i, sier Klærbø Jacobsen.

Publisert: 25.02.2021 10.38.02 Sist oppdatert: 25.02.2021 10.38.02