Nesten hele organisasjonsstrukturen i Norad blir endret i løpet av sommeren. Evalueringsavdelingen er den eneste som forblir som i dag på det nye organisasjonskartet.

Store Norad-endringer, men evaluering skjermes

Evaluering forblir en egen uavhengig avdeling i Norad. Resten av etaten får en ny tematisk struktur for å styrke arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Gamle avdelinger blir oppløst, funksjoner avvikles, mens nye etableres, temaer blir samlet og prosjekter blir omfordelt. Flere av toppstillingene lyses nå ut.

De fleste brikkene i Norads nye organisasjonsmodell falt raskt på plass. Ledelsens forslag om å ta evalueringsfunksjonen inn i en ny kunnskapsavdeling, møtte derimot sterk motstand fra avdelingen selv og skapte debatt i det norske bistandsmiljøet.

Etter flere forhandlingsrunder med fagforeningene ble det fredag enighet om å videreføre evalueringsfunksjonen i en egen avdeling som i dag – med samme navn og plassering i organisasjonskartet.

 

Adskilt evalueringsavdeling

– Det er alltid flere veier til målet, er min erfaring. Målet er at vi skal styrke evalueringenes kvalitet og relevans, og ikke minst få til bedre bruk og læring av dem. Dette har vært en klar prioritet fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet at de og vi skal kunne ta i bruk anbefalingene i evalueringen, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell til Bistandsaktuelt.

– Mitt forslag var å ta evaluering inn i en kunnskapsavdeling. Når det ikke ble resultatet må vi bruke andre tiltak for å styrke læringsdelen.

Solhjell sier at det uansett løsningsforslag hele tiden vært hans syn at Norad trenger en uavhengig evalueringsfunksjon.

– Nå har vi en løsning der det i hvert fall ikke er diskusjon om det, sier Solhjell.

 

Bærekraftsmålene styrer

De nye avdelingene i Norad går under de foreløpige navnene: Mennesker, Planet, Kommunikasjon, Virksomhetsstøtte, Kunnskap og Partnerskap.

Norad-direktøren troner på toppen, men har en koordinerende stabssjef under seg. Ulike roller er omfordelt og noen samlet.

Solhjell mener at den nye strukturen har tre førende ideer:

– Det første er at vi organiserer oss tematisk etter bærekraftsmålene. De er den dominerende utviklingsagendaen for regjeringen og internasjonalt – en felles arbeidsplan for alle som jobber med utvikling. Det er en base for å bygge nye partnerskap.

– Det andre er å integrere fag og forvaltning. Vi har gått fra å forvalte fire til 19 milliarder kroner på ganske få år. Vi ble kalt en fagetat, nå er vi først og fremst en etat som skal bruke veldig store summer på en gode måte. Da må forskjellige spesialistkompetanser på å forvalte penger inn i arbeidsprosessene - med helse, utdanning og klima, osv.

– Og for det tredje bygger vi opp en enda sterkere kunnskapssatsing i en egen kunnskapsavdeling. Med omorganiseringen har vi fått større ansvar i Norad. Vi skal styres av mer overordnede mål, og så vise at vi kan få resultater. Det betyr at flere valg må tas hos oss, og da må vi ha bedre evne til å bruke kunnskap og dele det. Evaluering var en del av det bildet, men kunnskapssatsningen beholder vi likevel, sier Solhjell.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

 

Oppretter internrevisjon

Solhjell trekker også fram at omorganiseringen vil styrke det multilaterale arbeidet, samtidig som innovasjon blir viktig. Den nye partnerskapsavdelingen vil få en nøkkelrolle i dette.

I en utlysningstekst beskrives partnerskapsavdelingen som følger:

«I avdelingen samler vi spisskompetanse innen fattigdom og ulikhet, økonomisk styresett og sivilt samfunn, sammen med innovasjon, næringsutvikling og arbeid med nye partnerskap. Bidra aktivt til fattigdomsreduksjon (bærekraftsmål 1) gjennom å etablere og følge opp brede partnerskap med multilaterale organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner – hvor flere har et særlig ansvar for å bekjempe fattigdom og redusere ulikhet.»

Det skal også opprettes en internrevisjon som rapporterer direkte til direktøren.

– Det er for å ha en sterkere verktøy for å forbedre systemer og rutiner hos oss selv for å i ivareta forvaltningen enda bedre, sier Solhjell.

Den nye Norad-strukturen skal ifølge planene være på plass 1. september.

Publisert: 07.05.2021 17.13.41 Sist oppdatert: 07.05.2021 17.13.41