Regjeringen har tro på at internasjonale forhandlinger og enighet må til for å takle ulovlig kapitalflukt. Her fra et forhandlingsmøte før pandemien slo til. Foto: UN photo

Regjeringen vil styrke det internasjonale arbeidet mot ulovlig kapitalflyt

– Viktig og nødvendig med en multilateral løsning for å skattlegge digitale selskaper, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. – Norge støtter aktivt forhandlingene om et internasjonalt minstenivå for effektiv skattlegging av flernasjonale selskapers inntekt, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet.

  • Multinasjonale selskaper må tvinges til å rapportere om regnskap og skatt i hvert enkelt land der de opererer.
  • Digitale tjenester må skattlegges ved at storselskapenes globale overskudd beskattes.
  • Det bør bli enighet om en global minimums selskapsskatt for å hindre at ulike land konkurrerer om å tilby lavest mulig skatt.

Dette var noen av de 14 anbefalingene et FN-ekspertpanel forslo i en rapport som ble lansert i slutten av februar. Arbeidet ble betalt av Norge. Bistandsaktuelt har spurt Utenriksdepartementet og Finansdepartementet om hvordan de stiller seg til anbefalingene i rapporten.

Med unntak av etableringen av et norsk register over reelle eiere i selskaper, noe Stortinget tidligere har vedtatt, henvises det til arbeidet i internasjonale fora der Norge enten er en pådriver eller har en brobyggerrolle. Det drives arbeid i regi av både FN og OECD.

 

– Trenger internasjonalt samarbeid

Ulike prosesser

FACTI – International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda – et FN-nedsatt panel som nylig kom med anbefalinger for å få slutt på ulovlig kapitalflukt.

Inclusive Framework/ BEPS – OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) arbeider for å motvirke skadelig skatteplanlegging og skatteunndragelse.

FATFFinancial Action Task Force – et tverrstatlig organ som arbeider mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Global ForumGlobal Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes – arbeider med åpenhet og deling av skatteinformasjon.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein mener FACTI-rapporten viser at det ikke er mulig å takle ulovlig kapitalflyt uten bred multilateral tilslutning og samarbeid.

– Dette er noe vi vil fortsette å bidra til langs flere spor fremover, både på skattefeltet og i anti-korrupsjonsarbeidet, sier han.

Ulstein håper at FACTI-rapporten kan brukes i arbeidet med FNs generalforsamlings spesialsesjon om anti-korrupsjon, som skal holdes i juni (UNGASS 2021).

Samtidig understreker Ulstein at Norge vil fortsatte å være en pådriver for at utviklingsland får på plass gode skattesystemer og øker innsatsen mot korrupsjon og ulovlig kapitalflyt.

– Offentlig nasjonal ressursmobilisering gjennom økt skattlegging og reduserte økonomiske lekkasjer er helt nødvendig for å skaffe pengene som skal til for å nå bærekraftsmålene. Nå har pandemien og store offentlige utgifter gjort denne problemstillingen enda mer akutt, sier Ulstein.

Han trekker fram Skatt for utvikling som et bredt program som har som mål å styrke både nasjonale, regionale og internasjonale systemer for bedre og mer rettferdig skattlegging av økonomisk aktivitet for å fremme utvikling.

– Institusjonssamarbeidet er kjernen i programmet. Men det er også utstrakt samarbeid med sivilt samfunn og forskning, sier Ulstein.

 

Vil forsterke arbeidet mot ulovlig kapitalflyt

Statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet sier at de verdsetter de ambisiøse analysene og innspillene fra FACTI-panelet.

– FACTI-rapporten beskriver sammenhengen mellom bekjempelse av ulovlig kapitalflyt og bærekraftig utvikling. Store ressurser som skulle gått til skatteinntekter for finansiering av utviklingstiltak som helse eller utdanning, går tapt gjennom korrupsjon og ulovlig kapitalflyt, sier Thue i et skriftlig svar til Bistandsaktuelt.

Han understreker at Norge vil forsterke arbeidet mot ulovlig kapitalflyt gjennom etablerte internasjonale fora som FN, OECD, G20 og IMF.

– Vi legger ned mye arbeid i å fullføre og gjennomføre forhandlinger som er i gang i disse og andre internasjonale fora som FATF og Global Forum. De internasjonale standardene for åpenhet og rettferdig skattlegging som er utviklet gjennom disse kanalene de senere årene er av stor betydning for arbeidet mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflyt, sier Thue.

Han mener at det er viktig at det utvikles og forhandles i fora som inkluderer flest mulig land for å sikre legitimitet og støtte til internasjonale skatteregler og standarder på områder som finansiell åpenhet.

 

Land-for-land-rapportering

I FACTI-rapporten anbefaler panelet at multinasjonale foretak skal pålegges å publisere regnskapsmessige og finansielle nøkkeltall på landnivå.

Thue påpeker at Norge gjennom BEPS-prosjektet har deltatt i forhandlinger om og forpliktet seg til å innhente og utveksle slik informasjon om norske konsern med samlet inntekt på over 6,5 milliarder kroner til andre land som deltar i samarbeidet (land-for-land-rapportering). Gjennom samarbeidet mottar norske skattemyndigheter opplysninger om alle multinasjonale konsern over en viss størrelse som opererer i Norge.

– Samarbeidet fører til at regnskapsmessig og finansiell nøkkelinformasjon om store konsern for skatteformål er tilgjengelig for alle land som vil delta i samarbeidet. Gjennom vår deltakelse i OECDs Inclusive Framework og Global Forum vil Norge fortsette å være en pådriver for videre forhandlinger om åpenhet om finansielle opplysninger for skatteformål.

– Offentliggjøring av opplysninger i land-for-land-rapporteringen eller lignende vil kreve bred internasjonal enighet. Finansdepartementet ser med stor interesse på forhandlingene som pågår i EU om offentliggjøring av land-for-land-rapporter, sier Thue.

 

Anti-hvitvasking

FACTI-panelet anbefaler også at internasjonale anti-hvitvaskingsstandarder bør kreve at alle land oppretter et sentralisert register over reelle rettighetshavere for alle juridiske enheter.

– Finansdepartementet tar del i det viktige arbeidet som gjøres i FATF for å utvikle internasjonale standarder om finansiell åpenhet, herunder åpenhet om juridiske personer. I Norge ble lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt av Stortinget i mars 2019, og Finansdepartementet har hatt på høring nødvendige forskrifter til loven. Brønnøysundregistrene arbeider med å utvikle tekniske løsninger for et slik register, opplyser Thue.

 

Skattelegging av digitale tjenester

Bistandsaktuelt stiller spørsmål om hvordan Norge stiller seg til FACTI-panelets forslag når det gjelder skattlegging av digitale tjenester. Panelet viser blant annet til det pågående arbeidet i FNs skatteekspertkomité med å utvikle en artikkel i FNs modellskatteavtale som åpner for kildestatsbeskatning av nærmere definerte automatiserte digitale tjenester.

– Finansdepartementet ser at det kan være nyttig å ha en slik modellartikkel til hjelp for stater som forhandler om eller reforhandler skatteavtale, og der kildestaten har regler i sin nasjonale skattelovgivning som pålegger skatteplikt ved kilden for slike inntekter samtidig som motparten i avtaleforhandlingene kan være åpen for bestemmelser om dette i skatteavtalen for å unngå dobbeltbeskatning. Slike bestemmelser i bilaterale skatteavtaler vil imidlertid ha begrenset rekkevidde og være en ufullstendig løsning på utfordringene med å reformere de internasjonale skattereglene for fordeling av beskatningsrett til inntekter i den digitaliserte økonomien, sier Thue.

Finansdepartementets fokus og prioritering er på det pågående arbeidet og forhandlingene i G20/OECD/Inclusive Framework for å oppnå en konsensusbasert global/multilateral løsning i den såkalte Pilar 1 innen midten av 2021. Norge støtter og deltar aktivt i dette arbeidet. Forhandlingene i Inclusive Framework med 139 deltakende land og jurisdiksjoner er for tiden den eneste realistiske muligheten til å oppnå en global konsensusløsning på dette området.

– Tilsvarende viser Finansdepartementet til det pågående arbeidet og forhandlingene om etablering av et internasjonalt minstenivå for effektiv skattlegging av flernasjonale selskapers inntekt i G20/OECD/Inclusive Framework, Pilar 2. Norge støtter og deltar aktivt også i denne delen av forhandlingspakken. Finansdepartementet har ingen alternativ agenda for dette arbeidet, sier Thue.

Publisert: 12.03.2021 09.57.48 Sist oppdatert: 12.03.2021 09.57.48