Evalueringene fra Norads evalueringsavdeling fører ofte til debatt - her fra en tidligere rapportpresentasjon.

Strid om evalueringsarbeidets plass i Norad

En ny omorganisering av Norad – midt under koronapandemien - har ført til intern strid. Flere i det statlige direktoratet frykter at evalueringsarbeidets uavhengige stilling blir truet. – Offentligheten har krav på å vite om bistand brukes fornuftig, sier professor Rune Jansen Hagen.

Hensikten med evalueringsarbeidet er at norske bistandsaktører og skattebetalerne – gjennom uavhengige vurderinger skal få kunnskap om resultatene av norskstøttet bistand – både det som går bra og det som går dårlig.

I dag er det slik at Norads evalueringsavdeling er en uavhengig avdeling som rapporterer og skriver anbefalinger om forbedringer direkte til Utenriksdepartementets ledelse. Ifølge et nytt forslag skal imidlertid evalueringsavdelingen i Norad gjøres om til en seksjon, og inkluderes i en ny avdeling som heter kunnskap og evaluering, framgår det av en kommentarartikkel i Dagens Næringsliv torsdag.

Det statlige direktoratet Norad, som er underlagt Utenriksdepartemenet, forvalter per 2021 nesten halvparten av all langsiktig norsk bistand – etter å ha fått tilført en rekke nye forvaltningsoppgaver de siste årene.

Etaten – under ledelse av sin nye direktør Bård Vegar Solhjell ­- presenterte en ny strategi for litt over en uke siden. Han har tatt initiativ til en ny omorganisering av etatens avdelinger og seksjoner og et nytt organisasjonskart er derfor også under utforming. Forhandlingene om den nye modellen vil foregå mellom ledelsen og de tre fagforeningene i Norad etter påske.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell sier til Bistandsaktuelt at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken og viser til at forhandlingene fortsatt pågår.

I et intervju i forbindelse med strategilanseringen sa Solhjell imidlertid følgende om evalueringsfunksjonen til Bistandsaktuelt:

«Kunnskap kommer i mange varianter. For oss er det at vi har en evalueringsavdeling en veldig viktig kilde til kunnskap. Det er tradisjon i bistand å vektlegge evaluering, kanskje mer enn ellers i offentlig sektor. Men det produseres også mye kunnskap og forskning utenfor oss som er tilgjengelig. Vi får også praksisbasert kunnskap fra våre egne prosjekter. Hvordan vi skal bruke dette og la det påvirke veivalgene vi tar er et av målene å gjøre bedre med den nye strategien».

 

– Store konsekvenser

Kommentator Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv skriver: «Endringen som foreslås kan synes beskjeden, men er sprengstoff og kan få store konsekvenser. Den nylig avgåtte evalueringsdirektøren, Per Øyvind Bastøe, har vært sikret uavhengighet gjennom å rapportere til Utenriksdepartementet og til Klima- og miljødepartementet, ikke til Norads direktør. Nytilsatt kunnskaps- og evalueringsdirektør Håvard Mokleiv Nygård skal rapportere på samme måte når det gjelder evaluering, men til Norad-direktøren på de andre feltene han har ansvar for. Det mener kritikerne er uryddig. Nygård får flere hatter, skal både drive forvaltning og evaluering og må rapportere to veier. Noen frykter at det kan påvirke hva som skal eller ikke skal evalueres.»

 

Reaksjoner i evalueringsmiljøet

En av de som reagerte da han leste Dagens Næringslivs omtale av saken er professor Rune Jansen Hagen ved Universitetet i Bergen, som delte kommentaren på twitter.

–  Mitt inntrykk er at Evalueringsavdelingen i Norad har vært på rett spor og er blitt stadig bedre her. Jeg er opptatt av det prinsipielle; at det må være en form for uavhengighet i ledelsen av evalueringsavdelingen, slik at de står fritt til å ta opp det de har lyst til, inkludert saker som kan være politisk betente. Da bør den ikke være styrt administrativt av de delene av forvaltningen som den skal evaluere, sier Jansen Hagen, en flittig deltaker i debatter om utviklingspolitikk.

Samfunnsøkonomen understreket at det samtidig er viktig at resultatene av evalueringer blir brukt.

– Ansvaret for dette påligger ledelsen av Norad og Utenriksdepartementet. Evalueringsavdelingen opererer ikke bare på helt frittstående basis. De får bestillinger fra UD og Norad på ting de ønsker skal bli sett på. Den utøvende delen av bistandsforvaltningen har ansvaret for å sørge for å få prosjekter og programmer evaluert når de ser behov for det og for at alle resultater som kommer fra evalueringsavdelingen benyttes til å drive bedre.

 

Bør evaluering outsources

–  En del av diskusjonen tidligere har vært om evalueringsavdelingen i det hele tatt bør ligge i Norad, eller om den bør outsources helt?

–  Dette aktualiserer den debatten. Hvis det viser seg at det blir for mye styring, og politikerne og toppbyråkratene ikke klarer å respektere uavhengigheten til en evalueringsavdeling, vil spørsmålet om det bør bli en helt uavhengig enhet drøftes, sier Hagen.

Han tror en outsourcing vil kunne skape problemer i forhold til å ta i bruk resultatene innad i forvaltningen, men påpeker at evalueringer har en dobbel funksjon.

–  Det er en slags public service. De skal ikke bare tjene UD og Norad, men også resten av oss i norsk offentlighet. Vi har krav på å vite om bistand brukes fornuftig, at det foregår en læringsprosess og at man slutter å gjøre ting som ikke er smart - for heller å gjøre andre ting i forvaltningen av bistandsmidler, sier Hagen til Bistandsaktuelt.

Konsulenten Vibecke Kubberud Dixon, som har lang erfaring fra internasjonalt evalueringsarbeid, fanget opp uroen i Norads evalueringsavdeling før Dagens Næringsliv omtalte saken.  I et meningsinnlegg i Bistandsaktuelt skriver hun: «Derfor er det bekymringsverdig at Norad nå ser ut til å ville svekke evalueringsavdelingens uavhengighet ved å legge den inn i en større avdeling underlagt Norads direktør.»

Hun avslutter innlegget med å fastslå at det «reformforslaget av Norad som nå foreligger, står til stryk i forhold til alle internasjonale standarder og praksiser for bistandsevaluering og vil svekke snarere enn styrke kontrollen av bistandsmidlene.»

Publisert: 26.03.2021 14.02.17 Sist oppdatert: 26.03.2021 14.02.17