Faksimile av forsiden av strategien "Født til et liv i frihet". Illustrasjon: Gjerholm

Ulstein spisser innsatsen mot moderne slaveri

Før pandemien var det 40 millioner mennesker som var ofre for moderne slaveri. Tallene er bare blitt verre. – Vi tar grep for å integrere arbeidet mot moderne slaveri i våre øvrige utviklingspolitiske satsinger, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Torsdag lanserer Utenriksdepartementet en strategi for å styrke den utviklingspolitiske innsatsen for å bekjempe moderne slaveri. Moderne slaveri er en betegnelse som omfatter menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, de groveste former for barnearbeid og tvangsekteskap.

– Vi  erkjennelsen av at vi må gjøre mer for å beskytte sårbare mennesker: Både dem som står i fare for å havne i moderne slaveri, og dem som allerede er offer for virksomhet som krenker deres menneskerettigheter. Mye av det vi skriver i strategien er ikke nytt, men det vil påvirke hvor vi setter inn innsatsen, sier Ulstein til Bistandsaktuelt.

 

Vil vri bistanden

Ulstein tok initiativ til et bistandsprogram mot moderne slaveri som kom på plass i fjor. 190 millioner kroner er satt av til dette.

Om moderne slaveri

 • 40 millioner mennesker fanget i moderne slaveri
 • 25 millioner er ofre for tvangsarbeid
 • 5 millioner er ofre for tvangsekteskap. Så mange som 33 000 jenter giftes bort hver eneste dag, ofte som følge av økonomiske utfordringer i familien.
 • Antallet personer rapportert til FN som ofre for menneskehandel, har økt jevnt siden 2003

– Vi må vri bistanden mot sårbaregrupper og sørge for fattigdomsorienteringer. Vi er nødt til å gjøre dette dersom vi skal nå bærekraftsmålene, sier Ulstein.

Pandemien har bare forverret situasjon. Skoler har vært stengt i lange perioder og økonomier er svekket av nedgangen i både økonomien både nasjonalt og globalt. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)  anslår at ni millioner flere barn står i fare for å presses inn i barnearbeid som en følge av covid-19.

– Pandemien har rammet de aller svakeste hardest, og den har rammet på en måte som gjør at barn nå frarøves muligheten til å gå på skole og dermed til å skape grunnlaget for egen fremtid. Med pandemien har risikoen for å havne i moderne slaveri økt. Det er fordi faktorer som virker forebyggende, som utdanning, arbeid og sosiale sikkerhetsnett er fraværende eller svekket, sier Ulstein.

 

Bruker ulike kanaler

Innsatsen vil skje gjennom ulike kanaler, og i tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører med sterk lokal forankring.

– Norsk innsats alene kan ikke avskaffe moderne slaveri. Til det er problemet for omfattende og for komplekst. Regjeringen håper derfor at vår strategi bidrar til å få moderne slaveri høyere på den globale agendaen slik at flere land vil styrke sin innsats på området.

 

Ulike grep

Den norske innsatsen mot moderne slaveri skal styrkes og følges opp på kort og lang sikt gjennom tre grep, ifølge strategien:

 • Umiddelbar innsats i kjølvannet av covid-19
 • Langsiktig internasjonal innsats for å motvirke drivere og styrke responsen
 • Tette kunnskapshull

 

Mer konkret ønsker regjeringen å:

 • Styrke sivilsamfunnspartneres arbeid mot moderne slaveri, særlig partnere med lokal forankring som kan bistå ofre og overlevende direkte.
 • Styrke samarbeidet med OECD-land om innsats og prioriteringer innenfor moderne slaveri eller tilgrensede områder
 • i utviklingsland.
 • Inkludere utfordringer knyttet til menneskehandel, tvangsarbeid, barnearbeid og tvangsekteskap
 • i dialogen og samarbeidet med de stifinnerlandene som også er norske partnerland.
 • Der det er relevant, oppfordre multilaterale aktører til å inkludere bekjempelsen av moderne slaveri i fond, programmer og prosjekter og arbeide for at bekjempelse av moderne slaveri inngår i strategiske
 • Videreføre og styrke engasjementet opp mot samarbeidsplattformen
 • Alliance 8.7 der ILO er sekretariat.
Publisert: 01.07.2021 08.17.17 Sist oppdatert: 01.07.2021 08.17.17