– Overfladisk om samstemthet

Miljø- og utviklingsminster Erik Solheim la torsdag frem den første rapporten om hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land. – En god begynnelse, men alt for overfladisk, mener Forum for utvikling og miljø.

Av Ingvild Sahl Sist oppdatert: 19.04.2015 16.19.02

”Utvikling handler om mer enn bistand. Politiske valg vi gjør i Norge påvirker utviklingen i fattige land”.

 Slik innleder Utviklingsminister Erik Solheim sin pressemelding om rapporten ”Samstemt politikk for utvikling". Rapporten, som er den første i rekken, kommer etter at Stortinget i 2008 ba Utenriksdepartementet om å utarbeide en årlig rapport som viser hvor samstemt norsk politikk er med målet om å fremme utvikling i fattige land.

Ifølge ministeren er det flere eksempler på at norsk politikk er samstemt med internasjonale utviklingsmål. Samtidig finnes det områder hvor Norge kan gjøre det bedre.

Ifølge Ane Schjolden, rådgiver i Forum for utvikling og miljø, er rapporten et viktig bidrag for til en bevisstgjøring av områder hvor utviklingspolitikken møter begrensninger. Samtidig vitner den om overflatisk behandling av vanskelige dilemmaer i norsk politikk, blant annet at fredsnasjonen Norge selger militærutstyr til arabiske diktatorer, og at miljønasjonen Norge investerer i svært forurensede oljesand.

Oljesand

– Samtidig som regjeringen har uttrykt at statseide selskaper skal være ledende på samfunnsansvar, har regjeringen ennå ikke vist vilje til å trekke Statoil ut av det svær forurensende oljesandprosjektet i Canada. Selv ikke etter at Statoil innrømmet skyld i miljøkriminalitet. Dette unnlater samstemtrapporten å berøre, påpeker Schjolden.

Norges rolle som storprodusent av olje, i tider hvor verdens klima har behov for utslippskutt, er et annet område som knapt berøres i det fire sider lange avsnittet om Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Regjeringen hevder imidlertid at Norge fører en ambisiøs klimapolitikk på flere områder, blant annet gjennom Regjeringens klima- og skogprosjekt, bidragene til den grønne utviklingsmekanismen og til REDD+ programmene. ”Norsk politikk innen klima- og ressursforvaltning bør i stor grad bør kunne betegnes som samstemt”, hevder rapporten, samtidig som den innrømmer at veksten i norske CO2 utslipp er Norges fremste klimamessige utfordring. 

– At Norge øker klimautslippene nasjonalt, samtidig som vi betaler for kutt ute, gir liten troverdighet. Vi må kutte mer hjemme, sier Schjolden, og understreker at hun gjerne skulle sett at rapporten i mye større grad diskuterte politiske prioriteringer og motsetninger mellom norske økonomiske interesser og idealpolitikk.

Næringsinteressene råder

Utviklingslandenes tilgang til kunnskap og teknologi vies størst oppmerksomhet i årets rapport. Regjeringen hevder blant annet at norsk politikk i høy grad bidrar til teknologioverføring, og viser til at norsk politikk i WTO gir utviklingsland mulighet til å stille krav til utenlandske selskaper for å bygge egen industri. Dette stemmer ikke overens med virkeligheten, ifølge ForUM.

–Norge støttet et felleskrav ovenfor utviklingsland i WTO om at handel med energitjenester skal likebehandle utenlandske og nasjonale aktører. Dette vil gjøre det umulig for utviklingslandene å stille krav om at for eksempel oljeselskaper skal gi kontrakter til nasjonale selskaper, for dermed å bygge kunnskap i industrien slik vi gjorde i Norge. Dette er et klart eksempel på manglende samstemthet, hvor en uttalt ønsket utviklingspolitikk slås i hjel av faktiske forhandlingsposisjoner i WTO som skal fremme norske næringsinteresser, sier Schjolden.

Våpen til Gaddafi

Schjolden synes det er positivt at Norsk våpenindustri er nevnt i rapporten, et område både ForUM og andre norske frivillige organisasjoner har vært opptatt av lenge. Men hun synes det er beklagelig at Regjeringen har unnlatt å nevne at fredsnasjonen Norge i fjor solgte militærutstyr til Gaddafi og Saudi-Arabia, våpen man frykter kan ha blitt brukt til intern undertrykking og drap på sivile.

– Regjeringen nøler dessuten med å skjerpe våpenkontrollen gjennom å kreve sluttbrukererklæring ved salg av våpen til NATO-allierte, selv om den forpliktet seg til dette i Soria Moria II. Dermed risikerer regjeringen at norske våpen havner på avveie og bidrar til konflikt og fattigdom, sier Schjolden.

Lite om menneskerettigheter

Ifølge Plan tar rapporten om samstemt utviklingspolitikk opp flere viktige temaer der norsk politikk må bli mer samstemt. Men organisasjonen savner en drøfting av Norges rolle i utviklingen av internasjonale menneskerettigheter.
– Regjeringens passivitet i internasjonale prosesser for å styrke menneskerettighetene de siste årene nevnes ikke i rapporten. Norges manglende støtte til en klagemekanisme for barnekonvensjonen er et særlig alvorlig eksempel på dette, sier Helen Bjørnøy.

 

Temaene årets rapport tar for seg er:

  • Tilgang til kunnskap og teknologi
  • Økonomisk vekst og sosial utvikling
  • Klimaendringer og bærekraftig utvikling
  • Fred og sikkerhet
  • Global helse
  • Menneskerettigheter og likestilling.

 

 Ikke overrasket

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, på vei til høstferie sammen med sønnen, er ikke mobiltelefon-hørbart overrasket over å få kritikk fra ForUm. Organisasjonsnettverket mener den nye samstemthetsrapporten  unnlater å omtale de mest kontroversielle temaene i Norges forhold til verden.

– Jeg sender den utfordringen tilbake til sivilsamfunnet. Det er bra om denne rapporten fører til at vi får i gang de nødvendige debattene om dette, sier han.

Statsråden viser til at det er første gang det er blitt laget en slik rapport.

–  Hensikten er ikke å påvirke norsk utviklingspolitikk, men å påvirke på de andre sidene, for eksempel på næringslivssiden, sier Solheim.

Som et tegn på regjeringens harmoniske indre liv viser han til at næringsminister Trond Giske og han om få  uker vil foreta en felles reise til flere land i Afrika. Hensikten er å skape økt interesse for Afrika blant norske bedrifter og investorer.

–    Dette er historisk. Det har aldri tidligere skjedd at en utviklingsminister og en næringsminister foretar en slik reise sammen, sier han.

 

Publisert: 06.10.2011 12.47.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.19.02