Seks WWF-ansatte sagt opp etter svindel

WWF-Norge bekrefter at seks ansatte ved WWFs kontor i Dar es Salaam er sagt opp etter at det er påvist økonomisk mislighold. Misbruket av midler har skjedd i et program der den norske ambassaden i Tanzania allerede hadde utbetalt 20 millioner kroner.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 19.04.2015 16.17.07

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet bekrefter at de vil kreve penger tilbakebetalt dersom penger ikke er brukt i pakt med formålet. Pengene vil i så fall bli krevd tilbakebetalt av kontraktspart, som i dette tilfellet er WWF-Norge.

Programmet som nå er stanset, ble startet i 2008 og var ment å vare ut 2012. Det koordineres fra Norge, mens den daglige administrasjonen er gjort av WWF-Tanzania. Programmets formål er å styrke lokale og nasjonale tanzanianske miljøorganisasjoners evne til å fremme miljøvern. 20 av til sammen 25 millioner kroner var foreløpig utbetalt via den norske ambassaden i Tanzania.

Undersøkelser pågår for å fastslå endelig hvor store pengesummer som er forsvunnet, og for å vurdere om interne kontrollrutiner i WWF-systemet bør forbedres. En endelig rapport fra revisorselskapet Ernst & Young forventes ferdigstilt i midten av februar.

”Per diem”-utgifter står sentralt i undersøkelsene rundt mulig korrupsjon i organisasjonens partnerorganisasjon i Tanzania, bekrefter leder i WWF-Norge Rasmus Hansson.

Bistandsaktuelts papirutgave nr. 10-2012 hadde en bred omtale av problemene knyttet til bistandsfinansiert kurs- og seminarvirksomhet i ulike østafrikanske land. Ett av problemene som ble beskrevet var at statstjenestemenn kunne fristes til å svindle med hotellutgifter, møtegodtgjørelser og reiseregninger. Nå viser det seg altså at dette er et sentralt punkt i revisorundersøkelsene rundt miljøorganisasjonen WWF-Tanzania.

-  Påstandene om svindel har framkommet som ledd i en intern prosess, men stammer fra flere kilder. Mistankene ble rutinemessig meldt videre til Utenriksdepartementets korrupsjonsenhet, sier Hansson til Bistandsaktuelt.

Den norske organisasjonen har finansiert ulike typer kursing for tanzanianske miljøaktivister, blant annet i påvirkningsarbeid overfor politiske myndigheter. Kursvirksomheten har skjedd i regi av WWF-Tanzania, mens den samtidig var pålagt å rapportere tilbake til WWF-Norge. 

Det var i den forbindelse en norsk WWF-utsending nylig besøkte den tanzanianske søsterorganisasjonen. En av hensiktene med besøket var å etterspørre bedre dokumentasjon på bruken av de norske midlene. Under dette besøket fikk den norske utsendingen bekymringsmeldinger om forvaltningen av den norske støtten. Meldingene kom fra flere kilder.

De største utgiftspostene i programmet har vært innleiing av eksterne forelesere, arrangementsutgifter til hoteller og ulike typer godtgjørelser for seminardeltakere, samt tilskudd til aktiviteter for organisasjoner og ungdomsgrupper, opplyser Hansson. Ifølge generalsekretæren har organisasjonen god kjennskap til problematikken rundt ”per diem” og mulig korrupsjonsrisiko i Øst-Afrika. – Det er ofte populært å få komme med på seminarer og kurs. Det faktum at noen personer sitter med ansvar for fordeling av slike goder, innebærer helt åpenbart en risiko for svindel, sier Hansson.

I Tanzania hadde WWF også, som et forebyggende tiltak mot svindel i dette programmet, etablert en egen komité med ekstern deltakelse, til fordelingen av søknadsbaserte tilskuddsmidler.

-  Det er beklagelig å måtte stanse et viktig program, men vi ser svært alvorlig på dette. WWF har nulltoleranse for korrupsjon, sier Hansson.

(Dette er en utvidelse av en en tidligere sak: Mistanke om seminar-juks )

Publisert: 03.02.2012 10.44.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.17.07